FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Probecid®

Karo Pharma

Tablett 500 mg
(vita, välvda med skåra, 13 mm)

Medel vid gikt. Fördröjer utsöndringen av penicillin

Aktiv substans:
ATC-kod: M04AB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Probecid

500 mg tabletter
probenecid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Probecid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Probecid
3. Hur du tar Probecid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Probecid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Probecid är och vad det används för

 

Probecid innehåller den aktiva substansen probenecid och används vid gikt för att lindra giktbesvär. Probecid påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att förhindra att denna återupptas i njurarna. Därigenom sjunker blodets halt av urinsyra och detta leder till minskade giktbesvär. Tillförsel av Probecid skall ske kontinuerligt. Vid avbrytande av behandling stiger blodets halt av urinsyra. Probecid saknar direkt smärtlindrande effekt. Vid akuta giktanfall måste därför smärtlindrande preparat användas.


Probecid hämmar också utsöndringen av penicillin via njurarna och kan i vissa speciella fall användas för att förstärka penicillinets effekt. Om Probecid ges tillsammans med penicillin erhålles därför högre halt av penicillin i kroppen under längre tid. Penicillindoserna kan då ges med längre mellanrum.


2. Vad du behöver veta innan du tar Probecid

Ta inte Probecid:

 • om du är allergisk mot probenecid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har svåra njurskador.

Andra läkemedel och Probecid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Probecid kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel såsom:

 • metotrexat (läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

 • naproxen, indometacin, ketorolak (läkemedel mot inflammation och reumatism)

 • zidovudin (virushämmande läkemedel)

 • paracetamol (läkemedel mot smärta och feber).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet: Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Probecid under graviditet.


Amning: Okänt om Probecid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Probecid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du tar Probecid

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen ska bestämmas av läkare som anpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna vid gikt är 1 tablett 2 gånger dagligen (första veckan dock 1/2 tablett 2 gånger dagligen).

Du bör dricka mycket när du använder Probecid vid giktbehandling.


Vanlig dos för vuxna vid kombination med penicillin är 2 tabletter 2 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Probecid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedelet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Illamående

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Coombs positiv hemolytisk anemi (en speciell typ av blodbrist)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Probecid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är probenecid 500 mg.

 • Övriga innehållsämnen är gelatin, potatisstärkelse, kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek: Plastburk, 50 st tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB 

Box 16184

103 24 Stockholm 

Sverige


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB, Jordbro


allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-04-29.

Hitta direkt i texten
Av