Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Selsun®

MiljöinformationFörmånsstatus
Sanofi AB

Schampo 25 mg/ml
(ljusgul)

Medicinskt schampo mot mjäll och seborré

Aktiv substans:
ATC-kod: D11AC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

SELSUN

25 mg/ml Schampo
Selendisulfid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad SELSUN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN
3. Hur du använder SELSUN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur SELSUN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad SELSUN är och vad det används för

 

SELSUN innehåller det verksamma ämnet selendisulfid. Det är ett medicinskt schampo med svampdödande egenskaper som används vid mjäll och seborré. SELSUN används även vid en svampinfektion i huden som uppträder i form av brunaktiga, lätt bortskrapade fläckar och som orsakas av en jästliknande svamp (pityriasis versicolor). Diagnosen av denna svampinfektion fastställs av läkare, som även ordinerar behandling.


2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN

Använd inte SELSUN

 • om du är allergisk mot selendisulfid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

SELSUN bör inte användas när den hudyta som skall behandlas är akut inflammerad, såsom vid öppna sår eller eksem.

Permanentning eller hårfärgning bör ej göras samtidigt med, eller två dagar före eller efter behandlingen med SELSUN.

Vid otillräcklig sköljning kan vitt eller grått hår anta en gul färgton.

Barn och ungdomar

Om SELSUN används till barn under 15 år ska det ske i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och SELSUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Erfarenheten av användning under graviditet och amning är begränsad. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

SELSUN påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder SELSUN

SELSUN är avsett för användning i hårbotten eller på hud, och är endast avsett för utvärtes bruk.


Undvik att få preparatet i ögonen. Om SELSUN kommer i kontakt med ögat bör det sköljas noggrant med vatten. Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.


Avlägsna ringar och andra metallföremål före schamponeringen för att undvika missfärgning.


Mjäll och seborré:

Så här gör du: (om din läkare har föreskrivit någonting annat skall du följa dennes ordination).

 • Omskaka flaskan väl. Schamponera håret med 1-2 teskedar (5-10 ml) SELSUN.

  SELSUN bör vara i kontakt med hårbotten under 2-3 minuter, varefter håret sköljs väl.

 • Upprepa schamponeringen ytterligare en gång och skölj väl.

 • Tvätta händerna noggrant.


Under de första 2 veckorna behandlas håret 2 gånger i veckan och därefter vid behov.


Lämna inte schampo i kontakt med hår eller hud längre tid än den som rekommenderas, eftersom det kan leda till irritation, en brännande känsla eller blåsbildning. Använd inte oftare än vad som rekommenderas.


Pityriasis versicolor:

Följ din läkares ordination.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa är i allmänhet lindriga och övergående. De vanligaste är:


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • hudirritation

 • ökat normalt håravfall

 • missfärgning av hår (detta kan undvikas eller minimeras genom att skölja håret noggrant)


Applicering på huden eller hårbotten kan medföra irritation eller ökad känslighet, som ibland beskrivs som en brännande känsla.


Blåsor kan förekomma även om det är sällsynt, särskilt om schampot får vara i kontakt med huden eller hårbotten längre tid än den som rekommenderas.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur SELSUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är selendisulfid 25mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är bentonit, citronsyramonohydrat, Empigen BB/alcoyl 12‑14 dimetylbetain, glycerolmonoricinoleat, monoetanolaminlaurylsulfat, parfym, natiumklorid, natriumhydroxid, natriumdivätefosfatdihydrat, titandioxid (E171) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

SELSUN är ett ljust gul‑orange eller beigefärgat schampo, förpackat i plastflaskor om 120 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm


Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Famar Nederland B.V.

Industrieweg 1

5531 AD Bladel

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-10-11

Hitta direkt i texten
Av