FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Beviplex® forte

Circius Pharma

Filmdragerad tablett
(Gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter 10 mm)

Polyvalent B-vitaminpreparat med hög vitaminhalt

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A11EA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Circius Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Beviplex forte

filmdragerade tabletter
vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) och nikotinamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Beviplex forte är och vad det används för
2. Innan du använder Beviplex forte
3. Hur du använder Beviplex forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Beviplex forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD BEVIPLEX FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Beviplex forte innehåller fyra B-vitaminer i hög koncentration.
B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.


Beviplex forte används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet och vid alkoholism.


2. INNAN DU ANVÄNDER BEVIPLEX FORTE

Använd inte Beviplex forte

- om du är allergisk mot vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), nikotinamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Det finns risk för oönskade effekter vid överdosering av vissa av de ingående vitaminerna under längre tids användning.

Andra läkemedel och Beviplex forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.
Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex forte tas samtidigt med levodopa (används vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet med normala doser.

Beviplex forte går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER BEVIPLEX FORTE

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är: 1 - 3 tabletter dagligen.

Om du använt för stor mängd av Beviplex forte 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Beviplex forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, se uppgifter nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. HUR BEVIPLEX FORTE SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är vitamin B1 (tiaminmononitrat) 15 mg, vitamin B2 (riboflavin) 15 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg och nikotinamid 125 mg.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000 och titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter med diameter 10 mm.

100 och 250 filmdragerade tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Circius Pharma AB

Södra Långebergsgatan 34-36

436 32 Askim

Tel: 031-818400

e-post: info@circiuspharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-12-10

Hitta direkt i texten
Av