FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Desentol®

Meda

Oral lösning
(smak av lakrits och anis)

Antihistaminikum H1-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Desentol

oral lösning
difenhydraminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Desentol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Desentol
3. Hur du använder Desentol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Desentol  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Desentol är och vad det används för

 

Desentol används mot olika typer av allergiska reaktioner såsom nässelfeber, hösnuva eller allergisk klåda.


Desentol innehåller ett antihistamin (difenhydramin) som motverkar och dämpar allergiska symtom. Difenhydramin verkar även lugnande. Desentol innehåller också ammoniumklorid som har en svagt slemlösande effekt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Desentol

Använd inte Desentol:

 • om du är allergisk mot difenhydraminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har förhöjt tryck i ögat (grön starr).

 • samtidigt med vissa medel mot psykiska störningar (tricykliskt antidepressiva) och atropinlika läkemedel (antikolinergika).

 • till spädbarn under 1 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Desentol om du har:

 • förträngning i urinvägarna

 • förstorad prostata

 • förträngning av nedre magmunnen

 • sjukdomen myastenia gravis (svår muskelsvaghet)

 • nedsatt lever- eller njurfunktion

Desentol kan ge muntorrhet vid regelbundet bruk, för att undvika tandskador är det därför viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen.

Desentol kan ge torra ögon vid regelbundet bruk, vid användning av kontaktlinser kan detta orsaka skador på ögats hornhinna.
Det har rapporterats fall av missbruk i samband med användning av den aktiva substansen difenhydramin. Risken för missbruk är större hos patienter som tidigare haft drogmissbruk.

Andra läkemedel och Desentol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa hjärt- och blodtrycksmediciner (t ex metoprolol), vissa medel mot depression (venlafaxin) och även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Desentol. Samtidig behandling med vissa lugnande mediciner kan förstärka den trötthet eller dåsighet som Desentol ger.

Desentol med alkohol

Alkohol förstärker biverkningarna av Desentol. Alkohol bör därför inte intas i samband med behandlingen med Desentol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Användning under graviditet bör dock ske med försiktighet. Rådgör därför alltid med läkare före användning av

Desentol under graviditet.


Desentol går över i modersmjölk. Desentol bör därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Desentol innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 426 mg sorbitol per ml.


Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.


Desentol innehåller makrogolglycerolhydroxistearat

Kan ge magbesvär och diarré.


Desentol innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Desentol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos för vuxna är 10 ml 2-4 gånger dagligen.

Rekommenderad dos för barn 11-12 år (30-40 kg) är 5 ml 3-5 gånger dagligen.

Rekommenderad dos för barn 6-10 år (20-30 kg) är 5 ml 2-4 gånger dagligen.

Rekommenderad dos för barn 3-5 år (15-20 kg) är 2,5 ml 2-4 gånger dagligen.

Rekommenderad dos för barn 1-2 år (10-15 kg) är 1 ml 2-4 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Desentol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • dåsighet

 • muntorrhet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • omtöckning

 • ringning i öronen (tinnitus),

 • trötthet

 • oförmåga att samordna rörelser (ataxi)

 • synstörning

 • dubbelseende

 • känsla av välbefinnande (eufori)

 • nervositet

 • darrningar

 • oregelbunden hjärtverksamhet

 • förstoppning

 • urinvägsstörningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Desentol  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är difenhydraminhydroklorid 3.72 mg/ml.

- Övriga hjälpämnen är ammoniumklorid, makrogolglycerolhydroxistearat, natriumcitrat, citronsyra, sorbitol, sackarinnatrium, lakritsessens, anisolja och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar färglös till svagt gulfärgad lösning.


Förpackning: 250 ml i brun glasflaska

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 1900


Tillverkare

Unimedic AB, Box 91, 864 21 Matfors


Denna bipacksedel ändrades senast 28 oktober 2020

Hitta direkt i texten
Av