FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inotyol®

Viatris

Salva
(ljusbeige)

Medel vid psoriasis till utvärtes bruk, tjäror.

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D05AA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Inotyol

salva
ichtammol/zinkoxid/titandioxid

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Inotyol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Inotyol är och vad det används för
2. Innan du använder Inotyol
3. Hur du använder Inotyol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Inotyol ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD INOTYOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Inotyol är en fet salva som verkar mjukgörande och skyddande och som lindrar sveda och klåda vid hudirritation.


Inotyol används för behandling av icke infekterade hudåkommor t.ex. skrubb- och skavsår, självsprickor, hudrodnad/irritation och inom barnavården ("röda stjärtar"). Inotyol används också för behandling av vissa eksem och vid brännskador.


Observera att läkaren kan ha ordinerat Inotyol för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER INOTYOL

Använd inte Inotyol

 • om du är allergisk (överkänslig) mot ichtammol, zinkoxid, titandioxid eller något av övriga innehållsämnen i Inotyol.

 • till vätskande och infekterade sår.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Inotyol kan användas under graviditet. Inotyol kan användas under amning, dock ej på bröstvårtorna.

Körförmåga och användning av maskiner

Inotyol påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Inotyol

Inotyol salva innehåller ullfett, som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem). Detta läkemedel innehåller doftämnen med d-limonen och linalol. D-limonen och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER INOTYOL

 

Rengör och lufttorka före påstrykning av salvan. Påstrykes en till flera gånger dagligen. Kan täckas med kompress och gasbinda för att förhindra att kläderna fläckas ned. Annan användning enligt läkares anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Inotyol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats spontant sedan produkten lanserades, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data:

Hudutslag på grund av överkänslighet t.ex. kontakteksem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR INOTYOL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: ichtammol, zinkoxid och titandioxid.

  1 g salva innehåller 15 mg ichtammol, 150 mg zinkoxid och 50 mg titandioxid.

 • Övriga innehållsämnen är: ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin, lavendelolja och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek: Aluminiumtub, 50 gram och 30 gram

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare

Laboratoires URGO

ZI Excellence 2000

21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Frankrike

 

Tillverkare

Laboratoires URGO

ZI Excellence 2000

21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast den 2022-12-27

Hitta direkt i texten
Av