Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Calcium-Sandoz®

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-11-09 (Tillhandahålls ej) (klar lösning)

Kalciumpreparat

ATC-kod: A12AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Calcium-Sandoz

9 mg/ml injektionsvätska, lösning
kalciumglubionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Calcium-Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Calcium-Sandoz
3. Hur du använder Calcium-Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calcium-Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Calcium-Sandoz är och vad det används för

 

Calcium-Sandoz injektionsvätska innehåller kalcium. Kalcium är ett mineral som behövs för skelettets bildning och hållfasthet samt för underhållande av ett flertal reglerande mekanismer, bland annat nervernas, musklernas och hjärtats funktion liksom för blodets koagulation.


Calcium-Sandoz injektionsvätska används vid kalciumbrist som beror på ett otillräckligt upptag av kalcium från tarmen eller en störning av kalciumomsättningen t.ex. rakit (skelettsjukdom hos barn) och osteoporos (benskörhet). Calcium-Sandoz används dessutom vid låg kalkhalt i blodet hos patienter som har njursjukdom.


2. Vad du behöver veta innan du använder Calcium-Sandoz

Använd inte Calcium-Sandoz

- om du är allergisk mot kalciumglubionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om blodets kalciumhalt är för hög (t.ex. vid överfunktion av bisköldkörtlarna, överdosering av D-vitamin eller vid cancersjukdomar där blodets kalciumhalt stiger)

- om du har njursten

- om du har svår njursvikt

- om du har kraftig utsöndring av kalcium med urinen (hyperkalciuri)

- om du har den sällsynta ämnesomsättningssjukdomen galaktosemi

- om du behandlas med s.k. hjärtglykosider (digitalis, t.ex. digoxin) eller med adrenalin.

- På grund av risken att exponeras för aluminium från ampullglaset får denna produkt inte användas för upprepad eller långvarig behandling till barn (yngre än 18 år) och till patienter med nedsatt njurfunktion.

- Calcium-Sandoz får inte ges samtidigt som ceftriaxon (antibiotika) till nyfödda (upp till 28 dagar gamla).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Calcium-Sandoz injektionsvätska:

- om du har lindrigt förhöjd kalkhalt i urinen, lätt eller medelsvår njursvikt, förkalkningar i njurarna, hjärtsjukdom eller om du har haft blåssten.

- om du samtidigt får behandling med höga doser D-vitamin. Läkaren uppföljer blodets kalciumhalt i detta fall.


Eftersom kalciumsalter kan irritera injektionsstället, får Calcium-Sandoz injektionsvätska inte ges bredvid en ven, ytligt intramuskulärt eller subkutant (under huden) till barn och nyfödda.

Andra läkemedel och Calcium-Sandoz

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Stora doser D-vitamin ska undvikas under kalciumbehandlingen, såvida detta inte ordinerats av läkare, då kalciumhalten i kroppen kan stiga till en skadlig nivå.


Vissa vätskedrivande medel kan minska utsöndringen av kalcium i urinen, vilket kan leda till att blodets kalciumhalt blir för hög.


Kalcium ökar effekten av hjärtglykosider (t.ex. digoxin) och adrenalin på hjärtat och kan minska effekten av verapamil och andra kalciumhämmare. Rytmstörningar kan uppkomma och uppföljning med EKG kan behövas.


Samtidig behandling med magnesium kan häva eller påverka effekten av magnesium och/eller kalcium.


Vid samtidig behandling med glukokortikoider (t.ex. kortison) kan det vara nödvändigt att höja dosen av Calcium-Sandoz injektionsvätska.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Läkaren bestämmer om användning av Calcium-Sandoz injektionsvätska under graviditet.


Amning

Kalcium passerar över i modersmjölken. Berätta för läkaren om du ammar innan du ges Calcium Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Calcium-Sandoz injektionsvätska skulle ha skadlig effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Calcium-Sandoz

Läkaren ordinerar dosen av Calcium-Sandoz injektionsvätska utifrån blodets och urinens kalciumhalt. Använd detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.


Endast lösning som är klar får användas. Sjukhuspersonalen ansvarar för att lösningar som är grumliga eller missfärgade kasseras.


Vanlig dos är

För vuxna 10 ml intravenöst (iv) 1–3 gånger dagligen. I undantagsfall kan injektionen ges i muskeln.

För barn 5–10 ml intravenöst (iv) en gång dagligen.


Observera

Kalciuminjektioner som ges intravenöst ska doseras långsamt (10 ml/3 min.). Hjärtrytmen ska kontrolleras samtidigt.


Injektionen får ges i muskel endast i undantagsfall. Calcium-Sandoz injektionsvätska får inte ges intramuskulärt till barn.


Calcium-Sandoz injektionsvätska får inte ges under huden (subkutant).


Sjukhuspersonalen ansvarar för att Calcium-Sandoz injektionsvätska inte blandas med inkompatibla preparat.


Om du tycker att effekten av Calcium-Sandoz injektionsvätska är för svag eller för stark ska du informera din läkare eller apoteket.

Om du använt för stor mängd av Calcium-Sandoz 

Om du misstänker att du har fått en större dos än vad läkaren föreskrivit, tala med läkare eller sjuksköterska. Överdosering kan leda till höga vitamin- och kalciumhalter i blodet och resten av kroppen. Symtomen på detta kan vara aptitlöshet, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, törst, riklig urinavgång, skelettsmärta, förkalkningar i njurarna, njursten och i svåra fall rytmstörningar i hjärtat. Om kalciumhalten är extremt hög, finns det en risk för koma och död. Svår överdosering ska behandlas på sjukhus.

Om du har glömt att använda Calcium-Sandoz

Sjukhuspersonalen ansvarar för administreringen av Calcium-Sandoz injektionsvätska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling med höga doser och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D-preparat finns risk för hög kalciumhalt i blodet med åtföljande nedsättning av njurfunktionen.


Tala genast med din läkare:

om du upplever något av följande symtom (tecken på angioödem) när du fått Calcium Sandoz:

svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 av 1 000 användare):

Lågt blodtryck och eventuellt livshotande cirkulationskollaps (tillstånd av otillräcklig blodtillförsel till kroppens organ). Värmevallningar, svettning, illamående, kräkningar.


En alltför snabb intravenös injektion kan orsaka illamående, kräkningar, värmevallningar, svettning, lågt blodtryck och cirkulationskollaps (eventuellt livshotande).


I enstaka fall kan intravenösa injektioner leda till överkänslighetsreaktioner med symtom somutslag, klåda,nässelutslag och anafylaktisk reaktion.


Om den intravenösa injektionen går bredvid venen kan lokal irritation (hudrodnad, sveda och smärta) uppstå vid injektionsstället och detta kan eventuellt leda till vävnadsskada (kallbrand eller s.k. nekros). Vid ytlig injektion i muskeln har lokal förkalkning av mjukdelar (dit räknas t.ex. muskler, bindväv och fett) rapporterats.


Om läkemedlet ges intramuskulärt, kan lokal irritation med ärrbildning, förkalkning av mjukdelar och nekros förekomma i sällsynta fall. De lokala hudreaktionerna är till övervägande del helt övergående.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Calcium-Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om innehållet i injektionsflaskan är grumligt eller färgat.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Sjukhuset ansvarar för kassering av oanvänt läkemedel och emballage. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kalciumglubionat (137,5 mg/ml som motsvarar Ca2+ 9 mg/ml)

- Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ampullerna med Calcium-Sandoz injektionsvätska är tillverkade av ofärgat borosilikatglas av typ I med en brytpunkt och färgad ring (röd).


Ampuller 5 x 10 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-12-13

Hitta direkt i texten
Av