Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lepheton®

Meda

Oral lösning
(Färglös till svagt gulfärgad, oral viskös lösning med smak av anis, honung och apelsin.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Hostdämpande medel med efedrin

ATC-kod: R05DA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-18.

Indikationer

Symptomatisk korttidsbehandling av rethosta.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


På grund av den ökade CNS-toxiciteten av morfinpreparat hos spädbarn är användningen kontraindicerad för barn under 2 år.

Dosering

Ej för långtidsbehandling.


Vuxna:

20 ml 3 gånger dagligen.


Barn:

11–12 år (30–40 kg) 10 ml 3 gånger dagligen.

6–10 år (20–30 kg) 7,5 ml 3 gånger dagligen.

3–5 år (15–20 kg) 5 ml 3 gånger dagligen.

2 år (13–15 kg) 2,5 ml 3 gånger dagligen.

Varningar och försiktighet

Vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hyperthyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus.


Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk.


Risker med samtidig användning av läkemedel såsom bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel 

Samtidig användning av Lepheton och läkemedel, såsom bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel (som andra opioider, lugnande läkemedel eller hypnotika, generella anestetika, fentiaziner, muskelavslappnande läkemedel, lugnande antihistaminer) eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Lepheton samtidigt med bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel, ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. Patienterna ska följas noga med avseende på tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess omgivning om att vara uppmärksamma på dessa symptom (se avsnitt Interaktioner).


Lepheton innehåller sorbitol och patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Interaktioner

Efedrinhaltiga läkemedel bör varken kombineras med selektiva reversibla MAO-hämmare (moklobemid) eller med icke-selektiva, irreversibla MAO-hämmare (t ex selegelin) och äldre irreversibla MAO-hämmande antidepressiva. Fallbeskrivningar har rapporterats med kraftig huvudvärk, uttalad blodtrycksstegring och enstaka fall av subaraknoidalblödning. Orsak är efedrinets indirekta effekt på den centralnervösa frisättningen av adrenerga signalssubstanser.


Patienter som behandlas med flera olika blodtryckssänkande mediciner har försämrad vasomotorisk kontroll och är därför mera känsliga för substanser med vasokonstriktiva egenskaper som efedrin.


Efedrin har visats öka clearence av dexametason hos patienter med astma. Hur det förhåller sig med andra kortikosteroider är okänt.


Andra preparat, inklusive kostillskott, innehållande efedrin bör ej användas samtidigt som Lepheton.


Läkemedel såsom bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel:

Samtidig användning av opioider och läkemedel, såsom bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel (som andra opioider, lugnande läkemedel eller hypnotika, generella anestetika, fenotiaziner, muskelavslappnande läkemedel, lugnande antihistaminer) ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av additiv CNS-depressiv effekt. Dosering och varaktighet av samtidig användning ska begränsas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Intag av alkohol under behandlingstiden bör undvikas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Efedrin passerar över placenta och kan ge förhöjd hjärtfrekvens och frekvensvariationer hos fostret. Några teratogena effekter har ej påvisats även om vissa epidemiologiska studier indikerat en lätt ökning av kongenitala missbildningar. Lepheton oral lösning bör inte användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Efedrin och etylmorfin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet (irritabilitet och störd nattsömn) föreligger även med terapeutiska doser. Lepheton oral lösning bör inte användas av ammande kvinnor.

Trafik

Vid behandling med Lepheton kan yrsel förekomma. Även reaktionsförmågan kan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Biverkningar

Biverkningarna för båda ingående medel ligger på 10-15 % av behandlade. Efedrin ger huvudsakligen direkta och indirekta Beta-stimulerande effekter vilket förklarar de vanliga biverkningarna.

Etylmorfinets biverkningar är främst av centralnervös natur.


Biverkningarna anges nedan efter frekvens och organsystem. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Sömnlöshet, oro

Sällsynta

Hallucinationer

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Muntorrhet

Hjärtat

Mindre vanliga

Palpitationer

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, obstipation

Lever och gallvägar

Sällsynta

Gallvägsdyskinesi

Hud och subkkutan vävnad

Mindre vanliga

Svettningar

Sällsynta

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Muskelsvaghet

Njurar och urinvägar

Vanliga

Miktionssvårigheter, urinretention

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga

Tremor

Hos diabetiker finns viss risk för hyperglykemi-tillfällen p.g.a. den ökade adrenerga stimuleringen, men detta är ovanligt vid oral administrering av dessa läkemedel. Gallvägsdyskinesi kan uppträda hos disponerade patienter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Barn är generellt känsligare än vuxna för medel med centralnervös verkan. Toxiciteten potentieras av barbiturater och alkohol. Kombinationen etylmorfin och efedrin 2,5+2,5 ml till 3-veckors barn gav måttlig intoxikation. 25-50 ml gav lindrig-måttlig och 50-90 ml måttlig intoxikation hos barn över 2 år.

Känsligheten för etylmorfin varierar stort. Spädbarn är särskilt känsliga. 22,5 mg fördelat på 12 timmar till 3 månaders barn gav allvarlig intoxikation. 10-12 mg till 1-2-åringar gav ej några symtom. 25 mg till 2-åring samt 50 mg till 3½-åring gav lindrig till måttlig, 40 mg till 8-åring gav lindrig, 75 mg till 5-åring gav lindrig till måttlig intoxikation. 120 mg fördelat på 2 doser under 3 timmar till vuxen samt 150-300 mg till vuxen gav lindrig till måttlig, 250 mg till åldring gav måttlig till allvarlig intoxikation.

Känsligheten för efedrin visar även stor individuell variation (thyreotoxikosfall är särskilt känsliga). 10 mg till 8 månaders barn gav lindrig till måttlig intoxikation. 15-40 mg gav lindrig, 50-75 mg lindrig-måttlig, 100-150 mg måttlig, 150-250 mg måttlig till allvarlig intoxikation hos barn över 2 år.


Symtom: Huvudrisken vid överdosering av etylmorfin är CNS-påverkan (både excitation och depression) och andningsdepression som kan uppträda sent i förloppet. Måttlig dos ger slöhet, yrsel, ataxi, huvudvärk, excitation, tremor, motorisk oro, mios samt hos spädbarn påverkad andning. Vid högre dos ses erytem, ansiktsödem (hos barn), somnolens, sänkt muskeltonus, nedsatta reflexer, andningsdepression, koma men även delirium, kramper, ev hypotension, illamående och kräkningar. Vid allvarlig förgiftning förligger risk för rhabdomyolos och njursvikt.

Måttliga doser av efedrin ger trötthet, sluddrigt tal, tremor, huvudvärk, oro, irritabilitet, takykardi, palpitationer, bröstsmärtor. Illamående, kräkningar. Vid höga doser av efedrin förekommer även somnolens, mydriasis, excitation, hallucinationer, kramper, hypertermi, blodtrycksstegring (senare även blodtrycksfall), arytmier, hypokalemi och urinretention. I allvarliga fall finns risk för rhabdomyolos och njursvikt.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Noggrann observation avseende andning. Naloxon 0,4 mg i.v. till vuxen (barn 0,01 mg/kg i.v.) vid andningsdepression. Dosen upprepas tills andningen normaliserats. Hög beredskap för assisterad andning. Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. I allvarliga fall EKG-övervakning.Vid krampanfall diazepam (vuxna 5-10 mg i.v. barn 0,1-0,2 mg/kg). Vid symtomgivande takykardi metoprolol alternativt atenolol. Vid behandlingskrävande hypertoni ges dessutom alfablockerare t ex fentolamin. Alternativt kan labetalol prövas. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

I Lepheton ingår etylmorfin med hostdämpande och svagt lugnande verkan samt efedrin. Efedrin verkar slemhinneavsvällande och bronkodilaterande genom stimulering av adrenerga α- och β-receptorer. Efedrin har dels en direkt verkan på receptorerna, dels en indirekt genom att frisätta noradrenalin.

Efedrin ökar det arteriella blodtrycket hos människa såväl genom perifer vasokonstriktion som direkt hjärtstimulering via blodet och via receptor-verkan. I låg dos ökar hjärtfrekvensen, det systoliska blodtrycket höjs men det diastoliska trycket sänks. Efedrin stimulerar syrgasupptaget varigenom glattmuskelfunktionen i bronkerna förbättras samtidigt som den direkta β2-stimulerande effekten relaxerar bronkialmuskulaturen.

Etylmorfinets verkan är främst centralnervös genom undertryckande av hostreflexen.

Farmakokinetik

Etylmorfin: Efter oral administrering av etylmorfin uppnås maxkoncentrationer i plasma efter ca 1 timme. Halveringstiden i plasma är ca 2 timmar. Etylmorfin metaboliseras via N-demetylering till noretylmorfin och via O-deetylering till morfin, reaktioner som katalyseras av olika former av cytokrom P450 (CYP2D6 och CYP3A4). Etylmorfin och dess metaboliter utsöndras till största delen via njurarna i form av konjugat med glukuronsyra. Efter 48 timmar återfanns ca 70% av given dosen i urinen.


Efedrin: Efedrin absorberas fullständigt vid oral tillförsel och har en distributionsvolym på 122 - 320 liter. Plasmaclearance för efedrin är 14-44 liter/h-1 och halveringstiden 3-11 timmar. Urinutsöndringen är pH-beroende och ökar i sur urin. Under 24 timmar utsöndras 55- 75 % som oförändrad substans i urinen. Metabolismen sker huvudsakligen i levern genom N-demetylering till huvudmetaboliten norephedrin-fenylpropanolamin, som är farmakologiskt aktiv med centralstimulerande egenskaper.

Innehåll

1 ml innehåller 0,82 mg etylmorfinhydroklorid och 2,05 mg efedrinhydroklorid, vatten, makrogolglycerolhydroxistearat, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, sorbinsyra (E200), sorbitol 560 mg, sackarinnatrium, anisolja, honungsarom, apelsinarom.

Blandbarhet

Lepheton kan kombineras med Desentol oral lösning.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Efedrin (vattenfritt)

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av efedrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att efedrin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Efedrin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,0298 μg/L


Where:

A = 198,768 kg (total amount API of ephedrine hydrochloride and ephedrine sulfate in Sweden year 2018, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived log Kow of 1,13 (unknown method) (Ref. 3) indicates that ephedrine has low potential for bioaccumulation.


Log Kow < 4 which justifies use of the phrase “Ephedrine has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

During 24 hours, 55-75% is excreted as the unchanged substance through urine. The metabolism takes place mainly in the liver through N-demethylation to the main metabolite norephedrine -phenylpropanolamine, which is pharmacologically active with central stimulant properties. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification v1 - updated 2019 (data 2018)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

  3. Avdeef, A (1997), ChemID+, US National Library of Medicin.

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Lepheton, 2018-07-18, FASS.se.

Etylmorfin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av etylmorfin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att etylmorfin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Etylmorfin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,051 μg/L


Where:

A = 338,06581 kg (total amount API of ethylmorphine hydrochloride in Sweden year 2018, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An estimated Log P of 1,77 (Ref. 3) indicates that ethylmorphine has low potential for bioaccumulation.


Log P < 4 which justifies use of the phrase “Ethylmorphine has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Ethylmorphine is metabolised through N-demethylation to norethylmorphine and through O-deethylation to morphine, reactions catalysed by different forms of cytochrome P450 (CYP 2D6 and CYP 3A4).

Ethylmorphine and its metabolites are mainly excreted via the kidneys as conjugates with glucoronic acid. After 48 hours, about 70% of a given dose was found in the urine. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification v1 - updated 2019 (data 2018)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  3. Meylan WM and Howard PH (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health.

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Cocillana-Etyfin, 2018-07-25, FASS.se

Förpackningsinformation

Oral lösning Färglös till svagt gulfärgad, oral viskös lösning med smak av anis, honung och apelsin.
250 milliliter flaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
500 milliliter flaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
1000 milliliter flaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av