FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Neurol

Circius Pharma

Dragerad tablett
Avregistreringsdatum: 2024-01-19 (Tillhandahålls ej) (Svarta, svagt välvda dragérade tabletter, diameter ca 8 mm)

Lugnande medel

ATC-kod: N05CM09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Neurol

dragerade tabletter
Extrakt av vänderot (Valeriana officinalis)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Neurol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Neurol
3. Hur du använder Neurol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Neurol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Neurol är och vad det används för

 

Neurol är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.


Neurol innehåller extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.


2. Vad du behöver veta innan du använder Neurol

Använd inte Neurol

Om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

Barn och ungdomar

Barn under 12 år ska inte behandlas med Neurol.

Andra läkemedel och Neurol

Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel tillsammans med Neurol utan att först rådgöra med läkare. Neurol kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t ex sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Neurol inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Neurol kan försämra förmågan att köra bil och hantera maskiner. Om du känner dig påverkad av Neurol ska du därför undvika att köra bil och hantera farliga verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i stånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och /eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare om du är osäker.

Neurol innehåller laktos, sackaros och glukos

Neurol innehåller laktos (mjölksocker), sackaros och glukos. Om du inte tål vissa sockerarter, ska du rådgöra med läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Neurol

Använd alltid Neurol exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Svälj tabletten hel tillsammans med vätska.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid lindrig oro: 1-2 tabletter högst 4 gånger dagligen vid behov.

Vid sömnrubbningar: 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet.


Maximalt 14 tabletter per dygn.


Barn under 12 år:

Neurol rekommenderas inte till barn under 12 år.


För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats efter 2 veckors behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Neurol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Neurol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Neurol orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar från magtarmkanalen kan uppkomma, såsom illamående och kramper i magen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Neurol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 91 mg extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot). Vid tillverkning av en tablett Neurol åtgår ca 410 mg torkad rot av vänderot.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, sackaros, talk, flytande spraytorkad glukos, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat, etylcellulosa, aktivt kol (E 153) och makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Svarta, svagt välvda, dragerade tabletter, diameter ca 8 mm.


100 tabletter och 200 tabletter i plastburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Circius Pharma AB

Södra Långebergsgatan 34-36

436 32 Askim

Tel: 031-818400

e-post: info@circiuspharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-10-15

Hitta direkt i texten
Av