Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neurol

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Abigo

Dragerad tablett
(Svarta, svagt välvda dragérade tabletter, diameter ca 8 mm)

Lugnande medel

ATC-kod: N05CM09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Abigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Neurol

dragerad tablett
Extrakt av vänderot (Valeriana officinalis)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Neurol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NEUROL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR NEUROL
3. HUR DU TAR NEUROL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NEUROL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NEUROL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Neurol innehåller extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.


2. INNAN DU TAR NEUROL

Ta inte Neurol

- Om du är allergisk (överkänslig) mot vänderot eller mot något av övriga innehållsämnen i Neurol.

Var särskilt försiktig med Neurol

- Barn under 12 år ska inte behandlas med Neurol.

Intag av andra läkemedel

Neurol kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t ex sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel. Neurol skall därför användas med försiktighet ihop med sådana läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Neurol inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Neurol kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Känner du dig påverkad av Neurol ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i stånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och /eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Neurol

Neurol innehåller laktos, sackaros och glukos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU TAR NEUROL

 

Ta alltid Neurol enligt anvisningar i denna bipacksedel eller enligt läkarens rekommendation.


Svälj tabletten hel tillsammans med vätska.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid lindrig oro: 1-2 tabletter högst 4 gånger dagligen vid behov.

Vid sömnrubbningar: 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet.


Maximalt 14 tabletter per dygn.


Barn under 12 år:

Neurol rekommenderas inte till barn under 12 år.


För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 2 veckors behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Neurol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Neurol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Neurol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar från magtarmkanalen kan uppkomma, såsom illamående och kramper i magen.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

5. HUR NEUROL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är 91 mg extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot). Vid tillverkning av en tablett Neurol åtgår ca 410 mg torkad rot av vänderot.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, sackaros, talk, flytande spraytorkad glukos, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat, etylcellulosa, akaciagummi, aktivt kol (E 153) och makrogol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Svarta, svagt välvda, dragerade tabletter, diameter ca 8 mm.

100 tabletter och 200 tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031 – 748 49 50

Fax: 031 – 68 39 51

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-11-27

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av