FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pulmistin vet

Salfarm Scandinavia

Oral lösning 25 mikrog/ml
(Aningen viskös, färglös till svagt gul lösning.)

Selektiva beta-2-stimulerande medel

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QR03CC13
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Pulmistin vet 25 mikrogram/ml oral lösning för häst 

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller:


Aktiv substans:

Klenbuterolhydroklorid 25 mikrogram

(motsvarande 22 mikrogram klenbuterol)


Hjälpämnen: 

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,8 mg

Propylparahydroxibensoat 0,2 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Oral lösning

Aningen viskös, färglös till svagt gul lösning.


4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Häst.

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

Behandling av respiratorisk sjukdom hos hästar där luftvägsobstruktion till följd av bronkospasmer och/eller ansamling av slem anses vara en bidragande faktor, och förbättrad mukociliär rening är önskvärd.

Används ensamt eller som en adjuvant behandling.


4.3 Kontraindikationer

Ska inte användas vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena. 

Ska inte användas till hästar med känd hjärtsjukdom.

För användning vid dräktighet eller laktation se avsnitt 4.7.


4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

sjukdomsfall åtföljt av bakteriell infektion rekommenderas administrering av antimikrobiella medel.

Vid glaukom får läkemedlet endast användas efter en noggrann risk-/nyttabedömning.

Särskild försiktighet bör vidtas vid halotananestesi eftersom hjärtfunktionen kan uppvisa ökad känslighet för katekolaminer.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Detta läkemedel innehåller klenbuterol, vilket är en beta-agonist som kan orsaka biverkningar såsom ökad hjärtfrekvens. 

Undvik hudkontakt och oavsiktlig förtäring, inklusive hand till mun-kontakt. Undvik oavsiktlig förtäring genom att inte äta, dricka eller röka vid användning av läkemedlet. 

Lämna aldrig den fyllda sprutan utan uppsikt och säkerställ att flaskan är stängd omedelbart efter användning, för att förhindra oavsiktlig förtäring eller exponering för barn.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.

Detta läkemedel kan orsaka embryotoxicitet. Gravida kvinnor ska vara försiktiga när de hanterar läkemedlet . Använd handskar för att undvika hudkontakt.

Läkemedlet kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer med känd överkänslighet för några av innehållsämnena (parabener, polyetylenglykol och/eller trietanolamin) ska undvika exponering för Läkemedlet. Om besvär kvarstår med överkänslighet eller irritation, kontakta läkare genast och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Detta läkemedel kan irritera huden och/eller ögonen. Undvik kontakt med hud och/eller ögon. Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta huden ordentligt. Spola omedelbart med rent vatten vid kontakt med ögon.


4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Klenbuterol kan orsaka biverkningar såsom svettningar (framför allt i nackregionen), muskelryckningar, takykardi, lättare hypotension eller rastlöshet. Dessa är typiska för beta-agonister och förekommer i sällsynta fall.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Dräktighet:

Om läkemedlet används under dräktighet, bör behandlingen avbrytas minst 4 dagar före den förväntade födseln eftersom uteruskontraktioner kan hämmas eller födelse fördröjas.

Laktation:

Undvik administrering till digivande ston eftersom läkemedlet utsöndras i mjölken. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under laktation.

Ett diande föl har ett stort intag av mjölk i relation till kroppsvikten. Därför kan man inte utesluta att den aktiva substansen som utsöndras i mjölken har effekt på det diande fölet.


4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Verkan inklusive biverkningar kan förstärkas vid samtidig användning med glukokortikoider, beta- 2-sympatomimetika, antikolinergika och metylxantiner.

Läkemedlet ska inte användas i kombination med andra sympatomimetika eller vasodilatorer.

Hos djur som behandlats med klenbuterol kan störningar av hjärtrytmen förväntas efter anestesi.

Samtidig administrering av anestesimedel som innehåller halogener (isofluran, metoxyfluran) ökar risken för ventrikulär arytmi

Såväl vid användning vid lokal och allmän anestesi går det inte att utesluta en ökad vaskulär dilatation och blodtrycksfall, i synnerhet om läkemedlet används i kombination med atropin.

Ökad risk för arytmi vid samtidig administrering av digitalisglykosider

Läkemedlet kan minska eller neutralisera effekterna av prostaglandin F2a och

oxytocin på livmodern.

Klenbuterolhydroklorid är en beta-adrenerg agonist, och kan därav neutraliseras av betablockerare.


4.9 Dos och administreringssätt

Oral användning.

Läkemedlet ska administreras två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum (minst 8 timmar) enligt följande dosering:

Administrera 0,8 mikrogram klenbuterolhydroklorid per kilogram kroppsvikt (d.v.s. 0,7 mikrogram klenbuterol per kg kroppsvikt), motsvarande 4 ml oral lösning/125 kg kroppsvikt, två gånger dagligen.

Behandlingen ska inte pågå längre än tio dagar i följd.

Läkemedlet administrerras oralt genom att blandas in i hällas över foder.

Detta veterinärmedicinska läkemedel är avsett för individuell behandling av djur.


4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Doseringen av klenbuterolhydroklorid upp till 4 gånger den terapeutiska dosen (oralt administrerad) under en period av 90 dagar orsakade övergående biverkningar som är typiska för β2-adrenerga agonister (svettningar, hjärtklappning, muskelryckningar). Biverkningarna krävde inte behandling.

Vid oavsiktlig överdosering, kan en ß-blockerare (exempelvis propranolol) användas som antidot.


4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. 


5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Selektiva beta-2-stimulerande medel

ATCvet-kod: QR03CC13


5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Läkemedlet innehåller klenbuterolhydroklorid, vilket är en sympatomimetisk amin som särskilt binder till beta-2-adrenoreceptorer på bronkiala cellmembran. Därmed aktiveras enzymet adenylatcyklas i glatta muskelceller vilket orsakar stark bronkvidgning och minskar luftvägsmotståndet med minimala effekter på det kardiovaskulära systemet. Läkemedlet hämmar histaminfrisättning från mastceller i lungorna och förbättrar mukociliär rening av luftvägarna hos hästar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Biotillgänglighet av klenbuterolhydroklorid i hästar efter oral administrering är 100 %. Maximal plasmakoncentration av klenbuterol erhålls cirka 2 timmar efter administrering

Efter den första dosen av den rekommenderade, upprepade behandlingen är Cmax-värden på 0,4 till 0,9 ng/ml att förvänta. Steady state-plasmakoncentrationer uppnås efter 3–5 dagars behandling. Vid denna punkt varierar Cmax-värdena av klenbuterol mellan 0,6 och 1,6 ng/ml.

Läkemedlet distribueras snabbt i vävnad och metaboliseras huvudsakligen i levern Högst 45 % av den del av dosen som utsöndras via urinen består av oförändrad klenbuterol.

Klenbuterol elimineras från plasman i olika faser och har en genomsnittlig slutlig elimineringshalveringstid på tio till tjugo timmar. 

Den största delen av dosen elimineras i oförändrat tillstånd via njurarna (70 til 91 %), och resten via fekalierna (± 6 till 15 %).


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat

Karbomer (974P)

Sackaros

Makrogol 400

Glycerol

Etanol (96 %)

Trolamin (för pH-justering)

Renat vatten


6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Vit HDPE-flaska med vitt, barnskyddande skruvlock av polypropen och sprutinsats av LDPE.

Läkemedlet levereras i en kartong med doseringshjälpmedel, en 25 ml spruta med polypropenrör och polyetenkolv, som kan leverera 4 till 24 ml av läkemedlet.

Varje flaska innehåller 360 ml.


6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Floris Holding BV

Kempenlandstraat 33

5262 GK Vught

Nederländerna


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

61633

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2022-04-28

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2022-04-28

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant

Hitta direkt i texten
Av