FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

MHYOSPHERE PCV ID

Hipra

Injektionsvätska, emulsion

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
ATC-kod: QI09AL08
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska Läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

Varje dos på 0,2 ml innehåller:
Aktiv substans:
Inaktiverat rekombinant Mycoplasma hyopneumoniaecpPCV2, Nexhyon-stam:
- Mycoplasma hyopneumoniae RP* ≥1,3
- Porcint circovirus typ 2(PCV2) kapsidprotein RP* ≥1,3
* Relativ potens (ELISA).


Adjuvans:
Lättflytande paraffin ……. 42,40 mg


För fullständig förteckning över hjälpämnen:

Dinatriumedetat (EDTA)
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Lättflytande paraffin
Mangansulfatmonohydrat
Poloxamer 407
Polysorbat 80
Kaliumklorid
Kaliumdivätefosfat
Natriumklorid
Natriumhydroxid
Sorbitanoleat
Vatten för injektionsvätskor

Indikationer

För aktiv immunisering av svin:
- för att minska lungskador associerade med enzootisk pneumoni hos svin orsakad av Mycoplasma hyopneumoniae. Även för att minska förekomsten av dessa skador (som observerats i fältstudier).
- för att minska viremi, mängden virus i lungor och lymfoida vävnader och varaktigheten av den viremiska perioden associerad med sjukdomar orsakade av porcint circovirus typ 2 (PCV2). Effekt mot PCV2-genotyperna a, b och d har visats i fältstudier.
- för att minska andelen avlivningar/dödsfall och förlusten av daglig viktökning orsakad av Mycoplasma hyopneumoniae och/eller PCV2-relaterade sjukdomar (som observerats vid 6 månaders ålder i fältstudier).


Mycoplasma hyopneumoniae:
Immunitetens insättande: 3 veckor efter vaccination
Immunitetens varaktighet: 23 veckor efter vaccination

Porcint circovirus typ 2:
Immunitetens insättande: 2 veckor efter vaccination
Immunitetens varaktighet: 22 veckor efter vaccination

En minskning av nasal och fekal utsöndring och av varaktigheten av nasal utsöndring av PCV2 påvisades hos djur efter challenge 4 veckor och 22 veckor efter vaccinationen.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, adjuvans eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Användning rekommenderas inte under dräktighet och laktation.

Biverkningar

• Milda övergående lokala reaktioner bestående av icke smärtsamma hudinflammationer, på mindre än 3 cm i diameter är mycket vanliga. Måttlig inflammation (mellan 3-5 cm) vid dag 1 efter vaccination observeras i vanliga fall, som normalt minskar till mindre än 3 cm nästa dag. Dessa lokala reaktioner kan observeras under den första veckan efter vaccinationen och varar i 1 till 3 dagar. En eller två veckor senare kan dessa lokala reaktioner återkomma och vara i 1 till 7 dagar. Lokala reaktioner försvinner helt inom cirka 3 veckor efter vaccination utan behandling.
• En liten övergående ökning av kroppstemperaturen (medelvärdet 0,3 ºC, hos enskilda svin under 1,5 º C) inträffade i vanliga fall i fältstudier. Denna lilla ökning avtog spontant inom 48 timmar utan behandling.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

För intradermal användning.
Låt vaccinet uppnå rumstemperatur före användning.
Skaka väl före användning.
Administrera en dos på 0,2 ml till svin från 3 veckors ålder och äldre genom intradermal administrering på halsens sidor med hjälp av en lämplig nålfri anordning som kan administrera 0,2 ml doser per skott (med en injektionsströmdiameter på 0,25-0,30 mm och en maximal injektionskraft på 0,9-1,3 N).

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga kända.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:

Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.
Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med denna information.
Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.
Till läkaren:
Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: Använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).
Får ej frysas.
Förvara behållaren i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion
50 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
125 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av