FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hemosilate vet

Nordvacc Läkemedel

Injektionsvätska, lösning 125 mg/ml

Djurslag:
 • Får
 • Get
 • Hund
 • Häst
 • Katt
 • Nötkreatur
 • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QB02BX01
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: .

Innehåll


Bensylalkohol (E1519)

Natriummetabisulfit (E 223)

Natriumsulfit, vattenfri (E 221)

Dinatriumedetat Vatten för injektion

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Etamsylat är en hemostatisk och angioskyddande läkemedel som stimulerar trombocyternas adhesivitet, förkortar blödningstiden samt slutligen normaliserar den förändrade vaskulära skörheten och permeabiliteten.

Dess verkningsmekanismer tillskrivs hämning av prostacyklin (PGI2) syntes som orsakar trombocytaggregation, vasodilatation och ökning av kapillär permeabilitet samt aktivering av Pselektin, vilket underlättar samverkan mellan trombocyter, leukocyter och endotelet. Det verkar på primära hemostasen utan att påverka protrombintid, fibrinolys eller trombocytantal.

I djurmodeller av kapillär blödning, har visats att administrering av etamsylat förkortar blödningstiden och reducerar svårighetsgraden av blödning upp till 50%. Maximal effekt uppnås mellan 30 minuter och 4 timmar efter administration.Farmakokinetiska egenskaper

Hos alla djurslag som studerats visar etamsylat, vid intravenös administration, begränsad vävnadsfördelning, understödd av en låg distributionsvolym (VD: 0,4; 0,36 och 0,44 L/kg hos hund, katt respektive nötkreatur) på grund av dess låga lipidlöslighet. Dess verkan är därför i praktiken bunden till cirkulationssystemet och organ som är välförsedda med blodkärl. Vid intravenös administrering elimineras etamsylat snabbt från kroppen och dess halveringstid (T1/2) är 1,14; 0,75 och 1,24 timmar hos hund, katt respektive nötkreatur. Eliminering via urin är praktiskt taget oförändrad.

Vid intramuskulär administration absorberas etamsylat mycket snabbt och nästan helt (F: 97,5; 99,8 och 98,4% hos hund, katt respektive nötkreatur). Etamsylat uppnår maximal blodkoncentration (CMax: 27; 25,8 och 10,7 μg/ml hos hund, katt respektive nötkreatur) ungefär en timme efter administreringen (TMax: 0,42; 0,54 och 1,3 timmar på hund, katt respektive nötkreatur).Indikationer

Förebyggande och behandling av kirurgiska, posttraumatiska, obstetriska och gynekologiska blödningar.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: I händelse av kirurgisk eller traumatisk bristning av stora blodkärl, är det nödvändigt att ligera de drabbade kärlen för att stoppa blodflödet innan etamsylat administreras.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:

 • Etamsylat, sulfiter och bensylalkohol kan orsaka överkänslighet (allergiska) reaktioner. Symptomen kan vara illamående, diarré och hudutslag. Personer med känd överkänslighet mot etamsylat eller något hjälpämne, eller de med astma, bör undvika kontakt med produkten.

 • Administrera denna produkt med försiktighet för att undvika oavsiktlig självinjektion.

 • Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

 • Denna produkt kan orsaka hud- och ögonirritation. Vid oavsiktlig hud- eller ögonkontakt, tvätta noggrant det drabbade området.


Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier utförda med råttor och möss har inte visat någon teratogen eller toxisk effekt för fostret eller modern. Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.


Biverkningar

Anafylaktiska reaktioner mot liknande produkter har rapporterats hos människor på grund av sulfit innehåll. Det är möjligt att liknande reaktioner kan förekomma även hos djur.

Dosering

För intravenöst eller intramuskulärt bruk.

5 till 12,5 mg etamsylat/kg kroppsvikt, motsvarande 0,04 till 0,1 ml/kg kroppsvikt av produkten, beroende på blödningens allvar.

Behandlingen utförs normalt tills önskad effekt uppnås. Det kan vara för en dag, men kan upprepas i ytterligare 2 till 3 dagar för att få kontroll över blödningen.

För förebyggande av kirurgiska blödningar ska produkten administreras minst 30 minuter före operationen.

För behandling av en pågående blödning, kan produkten administreras upp till var 6:e timme tills blödningen har slutat helt.

Vid bristning av stora blodkärl är det nödvändigt att ligera de drabbade kärlen innan läkemedlet administreras.

Administrera inte mer än 20 ml av denna produkt på ett enda injektionsställe. Varje injektion ska ges på olika injektionsställen.

Proppen får inte penetreras mer än 25 gånger.


Karenstider

Nöt, får, get och häst:

Kött och slaktbiprodukter:

Efter IV administration: noll dygn

Efter IM administration: 1 dygn

Mjölk: noll timmar Svin:

Kött och slaktbiprodukter:

Efter IV administration: noll dygn

Efter IM administration: 1 dygn

Interaktioner

Inga kända

Överdosering

Inga kända

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Ingen.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Anafylaktiska reaktioner mot liknande produkter har rapporterats hos människor på grund av sulfit innehåll. Det är möjligt att liknande reaktioner kan förekomma även hos djur.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 14 dagar

Förvaring

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 125 mg/ml
5 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av