FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hiprabovis somni/Lkt

Hipra

Injektionsvätska, emulsion

Djurslag:
  • Kalv
  • Nötkreatur
ATC-kod: QI02AB
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För (Hiprabovis somni/Lkt Injektionsvätska, emulsion ) finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din veterinär om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Injektionsflaska 10 dos(er) (vnr 569578)
Dispens beviljad
för försäljning av utländsk förpackning (10 doser (20ml), injektionsvätska) avsedd för den danska marknaden. Dispensen gäller längst till och med 2021-04-30.
Veterinära läkemedel omfattas inte av utbytbarhet.
Startdatum: 2021-02-03
Prognos för slutdatum: 2021-04-30
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-05-20.

Innehåll

Aktiva substanser:
Mannheimia haemolytica biotyp A serotyp A1, inaktiverad cellfri suspension innehållande leukotoxoid ............................................................... ELISA > 2,8 (*)/dos
Histophilus somni Bailie-stam, inaktiverad ...................................MAT > 3,3 (**)/dos
(*) Minst 80 % av vaccinerade kaniner uppvisar ett ELISA-värde på > 2,0; där det genomsnittliga ELISA-värdet är >2,8.
(**) Minst (80 % av vaccinerade kaniner uppvisar ett log2 MAT-värde på ≥ 3.0; där det
genomsnittliga log2 MAT-värdet är >3,3.


Adjuvans:
Paraffinolja ..................................................................................................18,2 mg/dos

Hjälpämnen:
Tiomersal......................................................................................................0,2 mg/dos

Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Thiomersal.
Paraffinolja.
Sorbitanoleat.
Polysorbat 80.
Natriumalginat.
Kalciumkloriddihydrat.
Simetikon.
Vatten för injektionsvätskor.
Polymyxin B

Indikationer

För att minska kliniska tecken och lunglesioner orsakade av Mannheimia haemolytica serotyp A1 och Histophilus somni hos kalvar från 2 månaders ålder.


Immunitetens insättande: 3 veckor.

Immunitetens varaktighet: Påvisades inte.

Kontraindikationer

Vaccinera inte sjuka djur.

Ska inte användas vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, adjuvansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Ska inte användas på djur som är underviktiga för sin ålder.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:
Ska inte användas under dräktighet.


Laktation:
Ska inte användas under laktation.

Biverkningar

Mycket vanligt: En övergående temperaturstegring (upp till 2 ºC) efter varje vaccination kan uppstå, vilket går över efter 4 dagar. Vaccinerade djur kan uppvisa lokal svullnad på 1–7 cm vid injektionsstället efter vaccinationen. Svullnaden kommer att ha lagt sig helt eller betydligt minskat i storlek 14 dagar efter vaccinationen, men kan i vissa fall kvarstå i upp till 4 veckor efter den andra vaccinationen.
Vanliga reaktioner: Mild apati, anorexi och/eller depression kan observeras efter varje injektion men försvinner inom 4 dagar.
Mycket sällsynt: Anafylaktiska reaktioner kan förekomma hos vissa känsliga djur. I dessa fall bör lämplig symtomatisk behandling som antihistaminer eller kortison, eller i mer allvarliga fall adrenalin ges.


Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande:
- mycket vanligt (mer än 1 av 10 djur uppvisar negativa reaktion(er) under pågående behandling).
- vanligt (mer än 1 men färre än 10 djur av 100 djur).
- mycket sällsynt (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser).

Dosering

För subkutan användning

Nötkreatur: 2 ml/djur.

Rekommenderat vaccinationsschema: En dos (2 ml) per kalv, vid 2 månaders ålder. Denna dos om 2 ml ska upprepas efter 21 dagar. Vaccinera kalvar genom subkutan injektion i det preskapulära området. Den andra dosen ska helst administreras på alternerande sidor.

Vaccinet bör värmas till en temperatur på 15–20°C före administrering. Skaka före användning. Undvik att införa några föroreningar vid användning. Använd endast sterila nålar och sprutor.


Vacciner bör användas före stressperioder (transport, förflyttningar…). Vaccinationsschemat ska slutföras 3 veckor före sådana perioder. Skyddet har inte kunnat påvisas om vaccinationsschemat avslutas tidigare än 3 veckor före stressperioder.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga andra biverkningar än de som nämndes sågs efter administreringen av dubbel vaccindos.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:
Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.
Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med denna information.
Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.
Till läkaren:
Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).
Får ej frysas.
Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion
10 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av