FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nobivac Myxo-RHD PLUS

Intervet

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: Benvit eller krämfärgad pellet Spädningsvätska: Klar, färglös lösning Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig eller rosa suspension.)

Immunologiska medel för harar och kaniner, levande virala vacciner

Djurslag:
  • Kanin
ATC-kod: QI08AD
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-11-19.

Innehåll

En dos (0,2 ml eller 0,5 ml) rekonstituerat vaccin innehåller:


Aktiva substanser: Levande myxomavirus-vektor, stam 009, rekombinant, innehållande genen för RHD-virus kapsidprotein: 103,0 - 105,8 FFU*.

Levande myxomavirus-vektor, stam MK1899, rekombinant, innehållande genen för RHD-virus kapsidprotein: 103,0 - 105,8 FFU*.


*Focus Forming Units.


Frystorkat pulver: Hydrolyserat gelatin, pankreasdigererat kasein, sorbitol, dinatriumfosfatdihydrat.

Spädningsvätska: Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Vaccinet stimulerar immunitet mot myxomavirus och kaningulsotsvirus hos kaniner.

Vaccinstammarna är myxomavirus, som uttrycker kapsidproteingenen för klassisk eller typ 2 RHD-virus. Som en följd av detta immuniseras kaniner mot myxomavirus, samt både klassisk och typ 2 RHD-virus.

Efter infektion med virulent fältmyxomavirus kan en del av de vaccinerade djuren utveckla ett fåtal mycket små svullnader, framför allt på hårlösa ställen av kroppen och som snabbt bildar sårskorpor. Dessa skorpor försvinner vanligtvis inom 2 veckor. Dessa skorpor har bara observerats hos djur med aktiv immunitet och påverkar inte den allmänna hälsan, aptiten eller beteendet hos kaninen.

Indikationer

För aktiv immunisering av kaniner från 5 veckors ålder för att minska dödlighet och kliniska symtom på myxomatos (kaninpest) och kaningulsot (RHD) orsakad av klassisk form av RHD-virus (RHDV1) och RHD typ 2-virus (RHDV2).


Immunitetens insättande: 3 veckor.

Immunitetens varaktighet: 1 år.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Kan användas under dräktighet.

Fertilitet: Inga säkerhetsstudier avseende reproduktionsförmåga har utförts på hankaniner. Vaccination av avelshannar rekommenderas därför inte.

Biverkningar

En övergående temperaturhöjning på 1-2 °C kan vara vanligt förekommande. En liten, icke-smärtsam svullnad (maximalt 2 cm i diameter) vid injektionsstället är vanligt förekommande inom de första två veckorna efter vaccination. Svullnaden försvinner helt inom 3 veckor efter vaccinationen. Hos tamkaniner kan i mycket sällsynta fall lokala reaktioner vid injektionsstället uppkomma, såsom nekros, skorv, skorpor eller håravfall. I mycket sällsynta fall kan allvarliga överkänslighetsreaktioner som kan ha dödlig utgång förekomma efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan lindriga, kliniska tecken på kaninpest uppträda inom 3 veckor efter vaccinationen. Nylig eller latent infektion med fält-myxomavirus verkar till viss del ha en roll i detta.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Subkutan användning.

Grundvaccination: Administrera en dos till kaniner från 5 veckors ålder.

Revaccination: Revaccinera årligen.


Säkerställ att det frystorkade pulvret är helt upplöst före användning.

Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig eller rosafärgad suspension.


Endosflaska: Rekonstituera en endosflaska innehållande det frystorkade pulvret med 0,5 ml av den tillhörande spädningsvätskan. Administrera hela innehållet i flaskan.


Flerdosflaska (50 doser): Rekonstituera en flerdosflaska innehållande det frystorkade pulvret med 10 ml av den tillhörande spädningsvätskan. Administrera 0,2 ml per djur.

För korrekt beredning av flerdosflaska, använd följande tillvägagångssätt:

  • Tillsätt 1 - 2 ml spädningsvätska till en 50 dos-vaccinflaska och säkerställ att det frystorkade pulvret är helt upplöst.

  • Dra upp vaccinkoncentratet från flaskan och injicera det tillbaka till flaskan med spädningsvätska.

  • Säkerställ att den rekonstituerade vaccinsuspensionen i flaskan med spädningsvätska är ordentligt blandad.

Använd vaccinsuspensionen inom 4 timmar efter beredning. Allt färdigblandat, överblivet vaccin ska kasseras efter det att denna tid passerat.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Vid en tiofaldig överdos av vaccinet kan, utöver de biverkningar som observerats efter vaccination med en enkeldos, en lätt svullnad av lokala lymfkörtlar observeras inom de första tre dagarna.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Höga nivåer av maternala antikroppar mot myxomavirus och/eller RHD-virus kan potentiellt minska läkemedlets effekt. I dessa fall rekommenderas vaccination från 7 veckors ålder för att säkerställa full immunitetsvaraktighet.


Kaniner som tidigare har vaccinerats med ett annat myxomatosvaccin, eller som har upplevt en naturlig fältmyxomatosinfektion, utvecklar eventuellt inte ett adekvat immunsvar mot kaningulsot efter vaccination.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.


Blanda inte med något annat läkemedel förutom med spädningsvätskan som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel.

Hållbarhet

Hållbarhet för spädningsvätskan i oöppnad förpackning: 4 år.

Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 4 timmar.

Förvaring

Frystorkat pulver: Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Spädningsvätska: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Frystorkat pulver: Benvit eller krämfärgad pellet Spädningsvätska: Klar, färglös lösning Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig eller rosa suspension.
5 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av