Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aservo EquiHaler

Boehringer Ingelheim Animal Health

Inhalationsvätska, lösning 343 mikrogram per puff
(Klar, färglös till gulaktig lösning.)

Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QR03BA08
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://ema.europa.eu..

Innehåll

Varje puff (från näsborreadaptern) innehåller:

Aktiv substans:

Ciklesonid 343 mikrogram


Hjälpämnen:

Etanol: 8,4 mg

Saltsyra

Vatten, renat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Ciklesonid är en prodrug som efter inhalation genomgår enzymatisk omvandling till den farmakologiskt aktiva metaboliten desisobutyrylciklesonid (des-ciklesonid). Des-ciklesonids affinitet för glukokortikoidreceptorer testades på råttor och människor och resultaten visade att des-ciklesonids affinitet för glukokortikoidreceptorer är upp till 120 gånger högre än hos modersubstansen och 12 gånger högre än hos dexametason. Des-ciklesonid har antiinflammatoriska egenskaper som ger sig uttryck i ett brett spektrum av hämmande aktiviteter.


I allmänhet fungerar kortisolnivåer som en markör för den systemiska effekten av kortikosteroiders hämning av hypotalamus-hypofys-binjure-axeln, vilken kan vara förknippad med biverkningar.


Ingen statistiskt signifikant suppression av kortisolnivåer kunde observeras hos hästar med ekvin astma vid användning av rekommenderat doseringsschema eller hos friska hästar som behandlades med ciklesonid i upp till 3 gånger rekommenderad dos och 3 gånger rekommenderad behandlingstid.


Den pivotala fältstudien inkluderade hästar (medelålder 18,5 år) med svår ekvin astma karakteriserad av de följande huvudkriterier: kliniska tecken >14 dagars varaktighet; hästar som tolererade införing av näsborreadapteren; ansträngd andning i vila; viktad klinisk poäng ≥11/23. Den viktade kliniska poängen inkluderade följande parametrar: hosta, nasal utsöndring, utvidgade näsborrar, ansträngd andning i vila, andningsfrekvens, luftrörsljud och onormala lungljud. Klinisk framgång definierades som en förbättring på minst 30 % i den viktade kliniska poängen. Totalt visade 73,4 % av ciklesonidgruppen och 43,2 % av placebogruppen behandlingsframgång och skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant.


Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter inhalation absorberas ciklesonid snabbt och Tmax (median) uppnås cirka 5 minuter efter den sista puffen. Ciklesonid omvandlas snabbt till den aktiva metaboliten des-ciklesonid, vilket återspeglas av koncentrationerna vid den första provtagningstidpunkten, dvs. 5 minuter efter den sista puffen.


Distribution

Distributionsvolymen är 25,7 l/kg hos hästar, vilket tyder på att ciklesonid med lätthet distribueras till vävnader.

Efter administrering som inhalation till hästar var absolut systemisk biotillgänglighet av ciklesonid mycket låg och översteg inte 5–17 %. Efter administrering av ciklesonid var skenbar systemisk biotillgänglighet för des-ciklesonid 33,8–59,0 %. Plasmaexponeringen för ciklesonid och des-ciklesonid med avseende på Cmax och AUClast ökade med dosen. En liten trend för en mer än dosproportionell ökning av plasmaexponeringen kunde observeras.

In vitro-proteinbindning av des-ciklesonid har testats på plasma från möss, råttor, kaniner, hundar och människa (plasma från möss 98,9–99,1 %, råttor 97,5–98,0 %, kaniner 99,1–99,2 %, hundar 97,9–98,0 %, människa 98,5–98,8 %).


Metabolism

Ciklesonid är en prodrug som efter inhalation snabbt metaboliseras till den huvudsakliga aktiva metaboliten (des-ciklesonid). In vitro observerades tre huvudsakliga metaboliter. In vivo observerades endast des-ciklesonid medan förekomst av de två övriga metaboliterna inte kunde bekräftas.


Eliminering

Efter en enstaka administrering som inhalation var den genomsnittliga skenbara harmoniska terminala halveringstiden cirka 3–5 timmar för ciklesonid och cirka 4–5 timmar för des-ciklesonid.

Eliminering av ciklesonid och dess aktiva metabolit des-ciklesonid sker huvudsakligen via avföring.

Indikationer

För att lindra kliniska tecken vid svår ekvin astma (tidigare känt som återkommande luftvägsobstruktion – (RAO), sommarbetesassocierad återkommande luftvägsobstruktion – (SPA-RAO)).

Försiktighet

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts hos hästar som väger mindre än 200 kg eller hos föl.


Det är upp till behandlande veterinär att avgöra huruvida varje specifik häst har ett temperament som tillåter säker och effektiv administrering av AservoEquiHaler förenligt med god veterinärmedicinsk praxis.


Hästen vänjer sig inte alltid vid en enkel och säker administrering av Aservo EquiHaler inom några dagar. I sådana fall bör alternativ behandling övervägas.


Tecken på klinisk förbättring kan i vissa fall ta flera dagar. Användning av samtidig behandling (såsom luftrörsvidgande medel) och kontroll av hästens miljö kan övervägas vid allvarliga kliniska tecken på andningsobstruktion, enligt den behandlande veterinärens bedömning (se även Interaktioner).


Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller laktation.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Produkten har visats vara teratogen efter oral administrering av höga doser hos kaniner, men inte hos råttor.


Biverkningar

Lätt nasal sekretion var vanligt förekommande i säkerhetsstudier och kliniska studier.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Dosering

Användning för inhalation.

Antalet puffar är detsamma för alla hästar. Total behandlingslängd är 10 dagar:

  • Dag 1 till 5:

    8 puffar (motsvarande 2744 mikrog ciklesonid) administrerat två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum

  • Dag 6 till 10:

    12 puffar (motsvarande 4 116 mikrog ciklesonid) administrerat en gång dagligen med cirka 24 timmars mellanrum.

Tecken på klinisk förbättring kan i vissa fall ta flera dagar. Det 10 dagar långa behandlingsschemat bör normalt fullföljas. I händelse av behandlingsrelaterade problem bör den behandlande veterinären konsulteras.

Aservo EquiHaler innehåller tillräckligt med inhalationsvätska för behandling av en häst under den totala behandlingsperioden om 10 dagar och en extra mängd för att täcka förberedelse av inhalatorn och eventuella förluster i samband med administrering.


Behandlingsschema:


Behandlingsdag

1 till 5

Behandlingsdag

6 till 10

8 puffar

på morgonen och på kvällen
med cirka 12 timmars mellanrum

12 puffar

en gång dagligen

med cirka 24 timmars mellanrum

Instruktioner för hantering och användning av Aservo EquiHaler finns i avsnitt ”Övriga upplysningar” i bipacksedeln.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 18 dygn

Ej godkänt för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.


Interaktioner

Inga tecken på säkerhetsproblem observerades vid samtidig användning med klenbuterol i en fältstudie på sju hästar med svår ekvin astma.


Överdosering

Inga relevanta kliniska tecken kunde observeras efter administrering av upp till 3 gånger rekommenderad dos och 3 gånger rekommenderad behandlingstid.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Särskild försiktighet ska iakttas vid administrering av läkemedlet. För att möjliggöra en effektiv administrering ska andningsindikatorn på näsborreadapterns kammarvägg observeras: när hästen andas in kommer andningsindikatorns membran att bukta inåt. Under utandning kommer andningsindikatorns membran att bukta utåt. Sprayen ska frisläppas i början av inandningen dvs. då andningsindikatorn börjar bukta inåt mot kammaren. Om andningsindikatorn inte rör sig, bör man försäkra sig om att näsborreadaptern är korrekt placerad. Om rörelser i membranet fortfarande inte kan observeras eller om rörelsen är för snabb ska produkten inte administreras.

Produktens effektivitet har inte fastställts hos hästar med akut försämring (<14 dagars varaktighet) av kliniska tecken.Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Följ noga instruktionerna för hantering och användning av Aservo EquiHaler som finns i avsnitt ”Övriga upplysningar” i bipacksedeln.


Administrering av produkten ska ske i väl ventilerat utrymme.


Personer som är överkänsliga för ciklesonid eller något av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.


Kortikosteroider för inhalation eller intranasal användning kan orsaka rinit, obehag i näsan, näsblod, övre luftvägsinfektioner och huvudvärk. En aerosolfiltrerande mask ska alltid användas vid hantering och administrering av läkemedlet. Detta förhindrar ofrivillig inhalation vid oavsiktligt frisläppande av läkemedlet utanför hästens näsborre eller utan tillhörande näsborreadapter.


På grund av etanolinnehållet kan produkten orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj med stora mängder vatten.

Vid biverkningar på grund av oavsiktlig inhalation, eller vid ögonirritation, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten.


Dessa försiktighetsåtgärder ska följas av personen som administrerar produkten och av personer som befinner sig nära hästens huvud under administrering.


Säkerheten av ciklesonid efter exponering vid inandning har inte fastställts hos gravida kvinnor. Vid djurförsök har ciklesonid visat sig att inducera missbildningar av foster (gomspalt, skelettmissbildningar). Gravida kvinnor bör därför inte administrera produkten.


Aservo EquiHaler ska inte längre användas om den har synliga skador.


Det är viktigt att produkten förvaras utom räckhåll för barn.


Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet efter första aktivering: 12 dygn.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Inhalationsvätska, lösning 343 mikrogram per puff Klar, färglös till gulaktig lösning.
1 x 17,5 dos(er) inhalator, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av