Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ganutil

Salfarm Scandinavia

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Klar, något gul lösning)

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, övriga medel vid gallterapi

Djurslag:
  • Får
  • Get
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QA05AX90
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-05-14

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:


Aktiv substans:

Menbuton 100,0 mg


Hjälpämnen:

Klorkresol 2,0 mg

Natriummetabisulfit (E223) 2,0 mg

Edetinsyra (E385)

Etanolamin

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Menbuton är ett derivat av oxismörsyra som verkar som ett koleretikum. Efter injektion i kroppen ökar sekretionen av galla, magsaft och pankreassaftmed 2 till 5 gånger jämfört med de normala nivåerna av dessa.

Det främjar således transport och assimilering av föda, och fungerar som ett leveravgiftande medel.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos kor uppmättes 20 mg/l menbuton i plasma en timme efter intravenös injektion. Efter 8 timmar var plasmakoncentrationerna under 1 mg/l. 40,4 % av den orala dosen och 12 % av den intravenösa dosen utsöndrades i urinen inom 24 timmar. I mjölk rapporterades en maximal koncentration på 0,7 till 0,8 mg/l cirka fem timmar efter injektion. Vid eller före 14 timmar hade menbutonkoncentrationerna sjunkit till 0,1 mg/l eller lägre.

Indikationer

Stimulering av aktivitet i levern och matstältningssystemet vid matsmältningsstörningar och störd leverfunktion.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.
Använd inte till djur med hjärtsjukdom eller vid sena stadier av dräktighet.
Se avsnitt ”Dräktighet och laktation”.

Försiktighet

Rekommenderas långsam intravenös administrering. (under minst 1 minut) för att förhindra de biverkningar som beskrivs i avsnitt ”Bivirkningar” nedan.

Mer än 20 ml på ett administreringsställe bör inte injiceras intramuskulärt.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:
Använd inte under dräktighetens sista tredjedel.


Laktation:
Detta läkemedel kan ges till lakterande djur.

Biverkningar

Efter intravenös administrering kan salivavsöndring, tårbildning, tremor, spontan urin- och avföring uppkomma.

Efter intramuskulär administrering kan reaktioner vid injektionsstället (ödem, blödning, nekros) uppkomma.

Rastlöshet och ökad andningsfrekvens kan ibland observeras.

I sällsynta fall kan det förekomma att djuret tillfälligt lägger sig, framförallt gällande nöt vid en hastig intravenös injektion.

I mycket sällsynta fall kan anafylaxiliknande reaktioner uppkomma. Dessa ska behandlas symtomatiskt.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Kalvar (upp till 6 månader), får, getter och svin:

10 mg menbuton per kg kroppsvikt administrerat antingen som en djup intramuskulär injektion eller en långsam intravenös injektion, motsvarande 1 ml injektionsvätska, lösning per 10 kg kroppsvikt.


Nötkreatur:

5‑7,5 mg menbuton per kg kroppsvikt administrerat som intravenös injektion, motsvarande 1 ml injektionsvätska, lösning per 15‑20 kg kroppsvikt.


Hästar:

2,5‑5 mg menbuton per kg kroppsvikt administrerat som en långsam intravenös injektion, motsvarande 1 ml injektionsvätska, lösning per 20‑40 kg kroppsvikt.


Administrering av läkemedlet kan vid behov upprepas en gång efter 24 timmar. 

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjölk: Noll dygn.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

De rekommenderade doserna måste följas strikt eftersom säkerhetsfaktorerna för menbuton inte är kända. Kardiovaskulära läkemedel ska användas vid ett hjärtblock.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ät inte, drick inte och rök inte vid hantering av läkemedlet.

Personer som är överkänsliga för menbuton ska undvika kontakt med läkemedlet.

Oavsiktlig självinjektion kan orsaka irritation.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Klar, något gul lösning
1 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av