FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trichoben vet.

Kontrollhudar International

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Brungrått frystorkat pulver i pelletsform med porös struktur. Efter beredning bildas en gråaktig mjölkaktig suspension.)

Levande fungorala vacciner, ATC-kod QI02AP01

Djurslag:
  • Nötkreatur
ATC-kod: QI02AP01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-11-13.

Innehåll

Aktiv substans:

Levande Trichophyton verrucosum CCM 8165 – minst 3,125 x 106 CFU per ml, men högst 18,75 x 106 CFU per ml efter rekonstituering med spädningsvätskan


Frystorkat pulver:

Natriumklorid

Gelatin

Sackaros


Spädningsvätska:

Natriumklorid

Kaliumklorid

Natriumvätefosfat

Kaliumvätefosfat

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Vaccin mot ringorm orsakat av Trichophyton verrucosum

Immunitet av huvudsakligen cellulär typ och delvis av humoral typ induceras efter vaccination. Immuniteten är fullt utvecklad en månad efter den andra vaccinationen och varar i 5 år. I experimentella studier med epikutan infektion med Trichophyton verrucosum blev enstaka vaccinerade djur infekterade och uppvisade symtom på ringorm. Dessa var dock av betydligt lindrigare art och kvarstod under en kortare period jämfört med ovaccinerade djur.


Indikationer

För aktiv immunisering av nötkreatur mot ringorm orsakad av Trichophyton verrucosum

Kontraindikationer

Inga

Försiktighet

Vaccinerade djur skall hållas avskilda från djur med klinisk ringorm under en period av en månad efter vaccination eftersom immuniteten först då är fullt utvecklad och dessförinnan kan vara mottagliga för infektion. Injicera strikt intramuskulärt i halsmuskulaturen.


Dräktighet och laktation

Användning rekommenderas inte under dräktighet.

Biverkningar


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

En lindrig och övergående ökning av kroppstemperatur kan förekomma efter vaccination. En 10-20 mm stor tunn krusta kan uppkomma på injektionsstället 10-14 dagar efter vaccination. Denna faller av spontant efter 2-4 veckor. Förekomst av bölder på injektionsstället upp till 20 cm diameter har rapporterats i sällsynta fall. Enstaka fall av överkänslighetsreaktioner med dödlig utgång har rapporterats.


Dosering

Injiceras strikt intramuskulärt. Två vaccinationer ges med 5 – 14 dagars mellanrum på höger respektive vänster sida av halsen.

Dosering:

Kalvar upp till tre månaders ålder: 2 injektioner à 2 ml

Äldre djur: 2 injektioner à 4 ml

Beredning av vaccin:

Sug upp ca 10 ml av spädningsvätskan och för över till glasflaskan med frystorkat vaccin. Efter att denna blandning har lösts upp förs den tillbaka till flaskan med resterande spädningsvätska. Skaka vaccinet väl före användning. Vaccinet skall användas inom 2 timmar efter beredning

Karenstider

Slakt: 0 dygn

Mjölk: 0 dygn

Interaktioner

Läkemedel med antimykotisk verkan skall ej ges under tiden vaccinationsprogrammet pågår samt under en månad efter avslutad vaccination. Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Vid administrering av 10 gånger rekommenderad dos uppträdde lokala reaktioner i form av en skorpa i huden på injektionsstället samt en lindrig ökning av kroppstemperaturen.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inledningsvis vaccineras hela besättningen 2 gånger med 5 – 14 dagars mellanrum. Därefter vaccineras endast nyfödda kalvar. Djur som köps in skall också vaccineras eftersom Trichophyton verrucosum kan överleva i omgivningen (stallinredning, väggar) i 6-8 år. Det är inte nödvändigt att vaccinera djur som tidigare har haft ringorm. Bästa möjliga effekt uppnås om man utöver vaccination genomför grundlig rengöring och desinfektion av stall och inredning för att inaktivera ringormssporer i miljön.

Preparat med antimykotisk verkan skall ej ges under tiden som immunisering pågår samt under en månad efter avslutad vaccination.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Eftersom vaccinet har framställts med levande mikroorganismer bör lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra kontamination av den person som hanterar detta eller andra personer som medverkar vid hanteringen. Gummihandskar skall användas när man vaccinerar. Undvik självinjektion. Vid spill på hud skölj av med rikligt med vatten. Vid spill i ögon skölj med fysiologisk koksaltlösning.

Övrigt

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 36 månader

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 2 timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 36 månader

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 2 timmar.

Förvaring

Transparent ytterförpackning:

Förvaras och transporteras kallt (2 - 8 °C). Får ej frysas. Förvaras i skydd mot ljus.

Kartong:

Förvaras och transporteras kallt (2 - 8 °C). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Brungrått frystorkat pulver i pelletsform med porös struktur. Efter beredning bildas en gråaktig mjölkaktig suspension.
5 x 10 milliliter kombinationsförpackning, receptbelagd
1 x 40 milliliter kombinationsförpackning, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av