Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Altresyn

Receptstatus
Ceva Animal Health

Oral lösning 4 mg/ml
(Oral lösning. Klar, blekgul luktfri lösning.)

Könshormoner, gestagener

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QG03DX90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-10-25.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiv(a) substans(er):

Altrenogest 4 mg

Hjälpämne(n):

Butylhydroxyanisol (E320) 0,07 mg

Butylhydroxytoluen (E321) 0,07 mg

Sojabönolja

Kväve

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Altrenogest är en syntetisk prostagen tillhörande 19-nor-testosteronfamiljen. Denna progestagen är aktiv vid oral användning. Altrenogest fungerar genom att minska plasmakoncentrationen av endogena gonadotropinhormoner (LH och FSH). Låga gonadotropinkoncentrationer inducerar regression av stora folliklar (>5 mm) och tillåter inte folliklar större än 3 mm att växa vilket leder till utebliven brunst och ovulation under behandlingen. Efter behandlingens avslut stiger plasmakoncentrationen av LH vilket tillåter folliklar att växa till och mogna. Därefter kommer djuren i brunst på ett synkroniserat sätt.


Farmakokinetiska egenskaper

Altrenogest absorberas snabbt vid oral administrering, maximal plasmakoncentration uppnås 1 till 4 timmar efter behandling. Altrenogest metaboliseras huvudsakligen i levern och elimineras via gallan. Halveringstiden uppskattas till ungefär 14 timmar.

Indikationer

För brunstsynkronisering av könsmogna gyltor.

Kontraindikationer

Använd inte till djur med infektioner i livmodern.

Använd inte till handjur.

Se avsnitt "Dräktighet och laktation"

Försiktighet

Tillsätt läkemedlet i fodret omedelbart före utfodring. Kvarblivet, ej uppätet medicinerat foder kasseras.

Skall endast användas till könsmogna gyltor som tidigare har uppvisat brunst.

Kvarblivet medicinerat foder måste förvaras på ett säkert ställe och inte ges till andra djur.

Dräktighet och laktation

Använd inte under dräktighet eller laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Oral användning.

20 mg (5 ml) per djur en gång dagligen under 18 på varandra följande dagar.


Förpackningsstorlekarna 540 respektive 1080 ml:

Produkten bör endast administreras med en Altresyn doseringspump.

Inställning av doseringspump:

  • Placera flaskan vågrätt med munstycket pekande uppåt.

  • Tryck långsamt på utlösaren tills en droppe kan ses på toppen av munstycket.

Därefter ger doseringspumpen en 5 ml dos för varje fullständig aktivering av utlösaren. Vid regelbunden användning hålls flaskan lodrätt upp och ner. Doseringspumpen bör sitta kvar på flaskan under hela användningsperioden och låssystemet bör användas vid förvaring mellan behandlingarna.

Förpackningsstorleken 360 ml:

Tryck och släpp doseringspumpen för att få ut en 5 ml dos. Skaka inte flaskan innan användning för att undvika att blanda lösningen med kvävet som finns i tryckbehållaren.

Djur bör hållas isär och doseras individuellt. Läkemedlet ges genom att sprida det över fodret omedelbart före utfodring.

Säkerställ att korrekt dos administreras dagligen, underdosering kan leda till bildning av cystiska folliklar.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga kända.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Undvik direktkontakt med hud. Skyddskläder (handskar och overall) ska bäras vid hantering av produkten. Porösa handskar kan släppa igenom produkten till huden. Om produkten kommer i kontakt med huden under en handske, kan ocklusiva handskmaterial såsom latex eller gummi förstärka transkutan absorption av läkemedlet.

Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Tvätta händerna efter behandling och innan intag av måltid.

Gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder bör undvika kontakt med läkemedlet eller bör iaktta stor försiktighet när produkten hanteras.

Personer som lider av progesteronberoende tumörer (kända eller misstänkta) eller som lider av blodproppssjukdom bör inte hantera produkten.

Effekter av överexponering: Oavsiktlig absorption kan leda till rubbningar i menstruationscykeln, kramper i buk eller livmoder, ökad eller minskad blödning från livmodern, förlängd graviditet eller huvudvärk. Direktkontakt med hud bör därför undvikas.

Vid överexponering, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Andra försiktighetsåtgärder gällande miljöpåverkan

Respektera nationella eller lokala regler för minimiavstånd till ytvatten vid spridning av gödsel från behandlade djur eftersom denna gödsel kan innehålla altrenogest som kan orsaka negativa effekter på vattenmiljön.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning (förpackningsstorlek 540 och 1080 ml): 2 månader

Förvaring

360 ml flaska (tryckbehållare): Skyddas mot direkt solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tom behållare.

540 och 1080 ml flaska: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral lösning 4 mg/ml Oral lösning. Klar, blekgul luktfri lösning.
1080 milliliter aluminiumbehållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av