Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spasmipur vet.

Salfarm Scandinavia

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(Genomskinlig, färglös till blekgul lösning.)

Medel vid funktionella mag tarmsymtom, belladonnaalkaloider och derivat, butylskopolamin.

Djurslag:
  • Får
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QA03BB01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-04-15.

Innehåll

1 ml innehåller:


Aktiv substans:

Hyoscinbutylbromid 20 mg

(motsvarande 13,8 mg hyoscin)


Hjälpämne(n):

Bensylalkohol (E1519) 20 mg

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Hyoscinbutylbromid är en kvartär ammoniumförening av skopolamin och ett spasmolytikum som leder till att glatt muskulatur i organen i buken och bäckenhålan slappnar av. Det tros i huvudsak verka på intramurala parasympatiska ganglier i dessa organ. Hyoscinbutylbromid motverkar acetylkolins effekter som medieras genom muskarinreceptorn. Det har också viss antagonistisk effekt på nikotinreceptorer. På grund av dess kemiska struktur som kvartär ammoniumderivat förväntas inte hyoscinbutylbromid nå centrala nervsystemet och således inte framkalla sekundära antikolinerga effekter i centrala nervsystemet.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos alla arter nås maximala koncentrationer inom några minuter efter parenteral administrering. Hyoscinbutylbromid distribueras snabbt till vävnaderna och når de högsta koncentrationerna i lever och njurar. Det utsöndras snabbt hos alla arter. Hyoscinbutylbromid passerar inte blod‑hjärnbarriären.

Indikationer

Behandling av akuta kramper i mag‑tarmkanalen (kolik) och i urinvägarna.

Som ett hjälpmedel vid procedurer som kräver nedsatt peristaltisk aktivitet i mag‑tarmkanalen eller minskade kontraktioner i urinvägarna.

Kontraindikationer

Använd inte vid paralytisk ileus, mekanisk obstruktion eller hjärtsjukdomar.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte till hästar med glaukom.

Använd inte till hästar som är yngre än 6 veckor.

Försiktighet

Hästar ska övervakas noggrant efter behandling.

Behandlingen är i huvudsak symtomatisk och lämplig hantering av den underliggande sjukdomen är nödvändig.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på mus har inte givit belägg för teratogena effekter. Det saknas information om användning under dräktighet hos djurslagen. En effekt på glatt muskulatur i förlossningskanalen kan uppkomma.

Hyoscinbutylbromid kan, i likhet med alla andra antikolinergika, hämma mjölkproduktionen. På grund av dess låga löslighet i fett är utsöndringen av hyoscinbutylbromid i mjölk mycket låg.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan takykardi uppkomma.

Hos hästar kan läkemedlet orsaka kolik på grund av hämmad motilitet.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

För intravenös eller intramuskulär användning.


Hästar, nötkreatur och svin:

0,2‑0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt genom intravenös injektion (motsvarande 0,1‑ 0,2 ml av läkemedlet/10 kg kroppsvikt).


Får:

0,7 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt genom intravenös injektion (motsvarande 0,35 ml av läkemedlet/10 kg kroppsvikt).


För att minska kontraktioner i glatt muskulatur i mag‑tarmkanalen eller urinvägarna (spasmolytisk effekt):

Vid behov kan behandlingen upprepas en gång 12 timmar efter initial administrering enligt veterinärens kriterier.

Endast då intravenös injektion inte är möjlig får läkemedlet administreras intramuskulärt vid den högre dos som anges för respektive djurslag.


För kliniska procedurer (se indikationer):

Administrera omedelbart före inaktivitet i mag‑tarmkanalen eller urinvägarna önskas.

Administrera endast intravenöst vid kliniska procedurer.


Både vid intravenös och intramuskulär administrering rekommenderas en långsam injektion.


För att säkerställa administrering av korrekt dos ska kroppsvikt fastställas så noggrant som möjligt och doseringshjälpmedel eller sprutor med lämplig gradering ska användas.


Gummiproppen kan punkteras maximalt 25 gånger.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter:

Häst: 3 dygn

Nötkreatur: 2 dygn

Får: 18 dygn

Svin: 9 dygn


Mjölk:

Häst, nötkreatur och får: 12 timmar

Interaktioner

Detta läkemedel kan förstärka de takykardiella effekterna av beta‑adrenerga läkemedel och kan förändra effekten av andra läkemedel, såsom digoxin.

Effekterna av hyoscinbutylbromid kan vara förhöjd vid samtidig användning av andra antikolinergika. Samtidig administrering med andra antikolinergika eller parasympatolytika ska undvikas.

Överdosering

Vid överdosering kan antikolinergiska symptom såsom urinretention, törst, takykardi, hämning av motilitet i mag‑tarmkanalen och övergående synstörningar uppkomma.

Vid behov kan parasympatomimetika administreras. Dessutom ska lämpliga stödjande åtgärder sättas in vid behov.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för hyoscinbutylbromid eller bensylalkohol ska undvika kontakt med läkemedlet.


Oavsiktlig självinjektion kan leda till kardiella och cirkulatoriska biverkningar. Undvik oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Läkemedlet kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare. Tvätta händerna efter användning.

Om läkemedlet kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten och sök läkare om irritationen kvarstår.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dygn

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar i oöppnad förpackning.

Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml Genomskinlig, färglös till blekgul lösning.
1 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av