FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NASYM

Hipra

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Djurslag:
  • Kalv
  • Nötkreatur
ATC-kod: QI02AD04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

Frystorkat pulver:
Aktiv substans:
Levande försvagat bovint respiratoriskt syncytialvirus (BRSV), stam Lym-56 104.7-6.5CCID50*
Den dos som infekterar 50% av cellkulturer

Lösningsvätska:
Fosfatbuffertlösning


Frystorkat pulver:
Dextran
Sackaros
Gelatin
Pankreatiskt kaseinhydrolysat Sorbitol
Kaliumdivätefosfat
Dikaliumfosfat


Lösningsvätska:
Kaliumdivätefosfat
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Natriumklorid
Kaliumklorid
Vatten för injektioner

Indikationer

Aktiv immunisering av nötkreatur för att minska virusutsöndring och respiratoriska kliniska tecken orsakade av infektion från bovint respiratoriskt syncytialvirus.
Immunitetens insättande: 21 dagar efter nasal administrering av en dos.
21 dagar efter den andra dosen i det intramuskulära vaccinationsschemat med två doser.
Immunitetens varaktighet: 2 månader efter intranasal vaccination.
6 månader efter intramuskulär vaccination.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Biverkningar

En liten förändring av fekal konsistens kan vanligenobserveras efter vaccination.
Kalvar kan i mindre vanliga fall uppvisa en topp i temperaturen på åtminstone 1,7 °C två dagar efter vaccinationen, vilket ger med sig följande dag utan behandling.
Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Intranasal eller intramuskulär användning.
Rekonstituera vaccinet med motsvarande mängd lösningsvätska:

Antal doser i injektionsflaskan med frystorkat pulver

Volym lösningsvätska som skall användas

5 doser

10 ml

25 doser

50 ml


1. Dra av den översta delen från aluminiumlocket på injekstionsflaska som innehåller lösningsvätskan och dra ur 10 ml.

2. Injicera dessa 10 ml av lösningsvätskan i injekstionsflaska som innehåller frystorkat pulver.
3. Skaka tills det frystorkade pulvret är i suspension (grumligt blandat med vätskan). Injekstionsflaska med 5 doser är nu klar att användas.
4. För injekstionsflaska med 25 doser, när det frystorkade pulvret är i suspension, dra hela suspensionen från vaccin injekstionsflaska och injicera den i injekstionsflaska innehållande det återstående lösningsmedlet.
5. Skaka väl före användning. Det rekonstituerade vaccinet är en något gulaktig homogen suspension.


Undvik förorening under rekonstituering och användning. Använd endast sterila nålar och sprutor för administrering.


För intranasal användning, spreja avsedd mängd av vaccinet i djurets näsborrar (1 ml i varje näsborre) med hjälp av en intranasal applikator (droppstorlek: 25–220 μm). Det rekommenderas att man använder en ny applikator för varje djur.

Följande doser och administrationssätt skall användas:


Nötkreatur från 9 dagars ålder:
Primär vaccination (intranasal användning): Spreja 1 ml i vardera näsborren (så att den totala administerade volymen är 2 ml).
Revaccination: En intramuskulär injektion om 2 ml skall ges 2 månader efter den

primära vaccinationen och därefter var 6:e månad efter föregående vaccination.


Nötkreatur från 10 veckors ålder:
Primär vaccination (intramuskulär injektion): En intramuskulär injektion om 2 ml skall ges följt av en andra intramuskulär injektion om 2 ml 4 veckor senare.
Revaccination: En intramuskulär injektion på 2 ml ska ges 6 månader efter fullbordandet av det primära vaccinationsschemat, och sedan var 6:e månad efter den senaste revaccinationen.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga andra biverkningar utom de som beskrivits uppstod efter administration av en överdos.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 15 månader.
Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: använd omedelbart.
Hållbarhet lösningsvätska: 5 år

Förvaring

Frystorkat pulver: Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC). Får ej frysas.Ljuskänsligt.
Lösningsvätska: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
5 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av