FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metrocare Vet

Nordvacc Läkemedel

Tablett 250 mg
(Vit till benvit rund konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan.)

Nitroimidazolderivat ATCvet-kod: QP51AA01

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP51AA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-07-08.

Innehåll

1 tablett innehåller:


Aktiv substans:

Metronidazol 250 mg (250 mg tablett)


Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen.

Cellulosa, mikrokristallin

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Jästextrakt

Hydroxipropylcellulosa

Magnesiumstearat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

När metronidazol har trängt in i bakterien reduceras molekylen av den känsliga (anaeroba) bakterien. Metaboliterna som uppstår har en toxisk effekt på bakterien via bindning till bakteriens DNA. I allmänhet verkar metronidazol bakteriedödande på känsliga bakterier vid samma eller något högre koncentrationer än MIC /(minimal inhibitorisk koncentration).


Metronidazol saknar kliniskt relevant effekt på fakultativt anaeroba, strikt anaeroba och mikroaerofila bakterier.


Farmakokinetiska egenskaper

Metronidazol absorberas omedelbart och väl efter oral administrering. Maximal plasmakoncentration, Cmax, uppnås i hundar mellan 0,75 och 2 timmar efter dosering, och i katter mellan 0,33 och 2 timmar efter dosering. Den genomsnittliga terminala halveringstiden var 6,35 timmar för hundar och 6,21 timmar förkatter. Metronidazol penetrerar väl in i vävnader och kroppsvätskor som saliv, mjölk, vaginalsekret och sädesvätska. Metronidazol metaboliseras huvudsakligen i levern. Inom 24 timmar efter oral administrering utsöndras 35%-65% av den administrerade dosen (metronidazol och dess metaboliter) i urinen.

Indikationer

Behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av Giardia spp. och Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difficile). Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. Clostridia spp.) känsliga för metronidazol.

Kontraindikationer

Använd inte vid nedsatt leverfunktion. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

På grund av sannolik variation (tidsmässig, geografisk) gällande förekomsten av metronidazolresistenta bakterier rekommenderas bakteriologisk provtagning och resistensbestämning. I möjligaste mån ska läkemedlet endast användas baserat på resistensbestämning. Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av läkemedlet. I mycket sällsynta fall kan neurologiska symptom förekomma, särskilt efter långtidsbehandling med metronidazol.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på djur har visat motstridiga resultat vad gäller teratogena/embryotoxiska effekter av metronidazol. Därför rekommenderas inte användning av detta läkemedel under dräktighet. Metronidazol utsöndras i mjölk och användning rekommenderas därför inte under laktation.

Biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma efter administrering av metronidazol: kräkningar, levertoxicitet, neutropeni och neurologiska symtom.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

För oral administrering. Rekommenderad dos är 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Dygnsdosen kan delas upp i två lika stora doser som ges vid två administreringstillfällen (dvs. 25 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen). För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som möjligt.


Kroppsvikt

Metrocare Vet 250mg tabletter (dygnsdoss)

1,25 kg

1/4

2,5 kg

1/2

3,75 kg

3/4

5 kg

1

7,5 kg

1 1/2

10 kg

2

15 kg

3

20 kg

4


Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan.


Halvor: tryck med tummarna eller fingrarna på båda sidorna av tabletten. Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat finger i mitten av tabletten. Återstående del(ar) bör ges vid nästa administreringstillfälle.


Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Metronidazol kan ha en hämmande effekt på nedbrytningen av andra läkemedel i levern, t.ex. fenytoin, ciklosporin,och warfarin. Cimetidin kan minska metabolismen av metronidazol i levern vilket ger ökade koncentrationer av metronidazol i serum. Fenobarbital kan öka metabolismen av metronidazol i levern vilket ger minskade koncentrationer av metronidazol i serum.

Överdosering

Det är större risk för biverkningar vid doser och behandlingstider som överskrider den rekommenderade behandlingsregimen. Om neurologiska symptom uppstår ska behandlingen avbrytas och symtomatisk behandling sättas in.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Mutagena och genotoxiska egenskaper för metronidazol har bekräftats både hos försöksdjur och hos människa. Metronidazol har påvisats vara karcinogent i försöksdjur och har möjligen karcinogena effekter hos människa. Dock saknas tillräckligt bevisunderlag för karcinogenicitet hos människa. Metronidazol kan vara skadligt för människofoster. Ogenomträngliga handskar ska användas vid administrering av läkemedlet för att undvika kontakt med huden och från hand till mun. För att undvika oavsiktligt intag, särskilt av ett barn, ska oanvända delar av tabletten läggas tillbaka i det tomma utrymmet i blistret, läggas tillbaka i kartongen och förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Uppsök genast läkare vid oavsiktligt intag, och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna noggrant efter att du har hanterat tabletterna. Metronidazol kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Vid känd överkänslighet för metronidazol ska kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet undvikas.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader

Förvaring

Lägg tillbaka ej använda tablettdelar i blistret. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 250 mg Vit till benvit rund konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan.
1 x 20 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av