FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

EVANT

Hipra

Suspension och vätska till oral spray

Djurslag:
  • Kyckling
ATC-kod: QI01AN01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

Varje dos (0,007 ml) outspätt vaccin innehåller:
EVANT:
Aktiva substanser:
Eimeria acervulina, stam 003 ......................................332 – 450*
Eimeria maxima, stam 013...........................................196 – 265*
Eimeria mitis, stam 006................................................293 – 397*
Eimeria praecox, stam 007...........................................293 – 397*
Eimeria tenella, stam 004.............................................276 – 374*
* Antalet sporulerade oocystor härstammar från attenuerade linjer av koccidier med förkortad livscykel, enligt tillverkarens in vitro-procedurer vid tidpunkten för blandning.


Hjälpämne(n):
HIPRAMUNE T (spädningsvätska):
Adjuvans:
Montanide IMS
Hjälpämne(n):
Briljantblått (E133)
Allurarött AC (E129)
Vanillin

Fullständig förteckning över hjälpämnen:

EVANT (vaccin):
Kaliumklorid
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Kaliumdivätefosfat
Natriumklorid
Polysorbat 80
Renat vatten

HIPRAMUNE T (spädningsvätska):
Briljantblått (E133)
Allurarött AC (E129)
Vanillin
Montanide IMS

Indikationer

För aktiv immunisering av kycklingar från 1 dags ålder för att minska intestinala lesioner och oocystutsöndring som är associerad med koccidioser orsakade av Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox och Eimeria tenella samt för att minska kliniska symptom (diarré) associerade med Eimeria acervulina, Eimeria maxima och Eimeria tenella.

Immunitetens insättande: 14 dagar efter vaccination.
Immunitetens varaktighet: 63 dagar efter vaccination i en miljö som tillåter recirkulation av oocystor.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Kycklingarna måste födas upp på golvet de första 3 veckorna efter vaccinationen.
För att minska risken för fältinfektioner rekommenderas att allt smutsigt strö tas bort och att anläggningar och tillhörande utrustning i kontakt med vaccinerade höns ska rengöras mellan produktionscykler.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts under äggläggning. Skall ej ges till fåglar under äggläggningen, vid parningstid och/eller inom 4 veckor före äggläggningsperioden.

Biverkningar

Inga.

Dosering

Intas via munnen. Administreringssättet är via spray (stora droppar).


Vaccinationsschema:
En dos vaccin (0,007 ml) från 1 dags ålder.


Administrering:
Administreras via spray (stora droppar) med användning av lämplig utrustning (levererad volym: 28 ml/100 kycklingar, droppstorlek: 200 – 250 μm och arbetstryck: 1,5 till 3 bar).
Före start av beredningen av spraylösningen, säkerställ att ha en ren behållare tillgänglig med tillräcklig kapacitet för beredande av den utspädda vaccinsuspensionen. Späd vaccinet med de relevanta volymerna av spädningsvätskan (HIPRAMUNE T) och vatten, vilket visas i följande tabell:


Doser

Vatten

Vaccin

HIPRAMUNE T (spädningsvätska)

Totalt

1 000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5 000

1 115 ml

35 ml

250 ml

1 400 ml

10 000

2 230 ml

70 ml

500 ml

2 800 ml


Skaka flaskan med spädningsvätskan (HIPRAMUNE T). Späd innehållet i flaskan med rent rumstempererat vatten i en lämplig behållare.
Skaka vaccinflaskan (EVANT) och späd innehållet med blandningen av spädningsvätskan och vatten. En lilafärgad suspension erhålls efter spädning.
Fyll sprayutrustningens reservoar med all beredd vaccinsuspension.
Bibehåll den utspädda vaccinsuspensionen i en kontinuerlig homogenisering med hjälp av en magnetisk omrörare medan vaccinet administreras via spray (stora droppar) till kycklingarna.
För att förbättra vaccinationens enhetlighet håll kvar kycklingarna inuti transportlådan under minst 1 timme för att låta dem inta alla vaccindropparna.
Efter denna tid, placera kycklingarna försiktigt i ströet och fortsätt med vanliga hanteringsrutiner.
Utrustningen ska rengöras efter varje användning. Se tillverkarens instruktioner för att garantera korrekt desinfektion och underhåll av utrustningen.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta immunologiska veterinärmedicinska läkemedel när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta immunologiska veterinärmedicinska läkemedel ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.
Inga antikoccidiala ämnen eller andra medel som har antikoccidial aktivitet via foder eller vatten bör användas under minst 3 veckor efter vaccinationen av kycklingarna med denna produkt, annars kan korrekt replikering av vaccinoocystorna, och då följaktligen utvecklingen av en stabil immunitet, förhindras. Vidare beror immunitetens varaktighet på en miljö som möjliggör återvinning av oocystor. Därför bör ett beslut att använda antikoccidiala ämnen under perioden efter 3 veckor efter vaccinationen göras med hänsyn till eventuell negativ inverkan på varaktigheten av den immunitet som denna produkt medför.

Överdosering

Efter administrering av en allvarlig överdos (10 gånger rekommenderad dos) observerades vanligen, milda, övergående kliniska tecken på koccidieinfektion, vanligtvis utan några konsekvenser på slutresultatet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinet kommer inte att skydda andra arter än tamhöns mot koccidios och är endast effektivt mot de angivna Eimeria-arterna. Vaccinet är endast avsedd för vaccinering av kycklingar med kort livstid. Inga effektdata finns tillgängliga för längre levande fåglar, som t.ex. framtida äggläggare/avelsdjur.
Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta och desinficera händer och utrustning efter användning.

Hållbarhet

EVANT:
Hållbarhet i oöppnad förpackning: 10 månader.
Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 10 timmar.

HIPRAMUNE T (spädningsvätska):
Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).
Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Suspension och vätska till oral spray
1000 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
5000 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
10000 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av