Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ubroseal vet

Boehringer Ingelheim Animal Health

Intramammär suspension 2,6 g
(Vit till benvit suspension)

Olika produkter för spenar och juver

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QG52X
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-02-27.

Innehåll

1 intramammär spruta med 4 g innehåller:

Aktiv substans:

Vismutsubnitrat, tungt 2,6 g

Hjälpämnen:

Paraffin, flytande

Aluminium(di/tri-)stearat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Administration av produkten i varje juverfjärdedel skapar en fysisk barriär mot bakterier och minskar därmed förekomst av nya intramammära infektioner under sinperioden.


Farmakokinetiska egenskaper

Vismutsubnitrat absorberas inte av mjölkkörtlarna utan stannar kvar som en försegling inuti spenen till dess den avlägsnas fysiskt (har visats på kor med en sintid på upp till 100 dagar).

Indikationer

Förebyggande av nya intramammära infektioner under sinperioden.

På kor som sannolikt är fria från subklinisk mastit kan läkemedlet användas fristående för skydd mot infektioner under sinperioden och mastitkontroll.

Valet av kor som ska behandlas med läkemedlet ska vara baserat på veterinärens kliniska bedömning. Urvalskriterier kan baseras på kornas individuella mastit- och celltalshistorik, eller vedertagna test för att påvisa subklinisk mastit eller genom bakteriologisk provtagning.

Kontraindikationer

Använd inte på lakterande kor.

Använd inte som fristående behandling på kor som har subklinisk mastit vid sinläggning.

Använd inte kor med klinisk mastit vid sinläggning.

Använd inte på kor med känd överkänslighet mot aktiv substans eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Under sinperioden bör korna regelbundet kontrolleras för tecken på klinisk mastit. Om klinisk mastit utvecklas i en förseglad juverdel ska den drabbade juverfjärdedelen mjölkas ur manuellt innan lämplig terapi inleds.

För att minska risken för kontamination får sprutorna inte sänkas eller doppas i vatten. Använd sprutan endast en gång. Det är viktigt att strikt aseptiska metoder används vid administrering, då läkemedlet inte har några antibakteriella egenskaper.

Administrera inga andra intramammära produkter efter administrering av detta läkemedel.

För kor med misstänkt subklinisk mastit kan läkemedlet användas efter att lämplig antibiotikabehandling för sinkor administrerats i den drabbade spenen.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:

Kan användas under dräktighet. Vid kalvning kan kalven få i sig förseglingen. Att kalvenfår i sig läkemedlet är riskfritt och orsakar inte biverkningar.


Laktation:

Läkemedlet är kontraindicerat för användning under laktation. Om oavsiktlig administration sker till en lakterande ko, kan en liten (upp till tvåfaldig) övergående ökning av det somatiska celltalet observeras. Om detta skulle inträffa mjölkas förseglingen ut manuellt, och inga andra åtgärder behöver vidtas.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Endast för intramammär användning.
Administrera innehållet i en spruta i varje spene omedelbart efter den sista mjölkningen i laktationen (vid sinläggning). Massera inte spenen eller juvret efter administration av läkemedlet.

För att minska risken för mastit efter administration måste försiktighet iakttas att inte tillföra patogener i spenen.


Det är mycket viktigt att spenen är noggrant rengjord och desinficerad med medicinsk sprit eller spritservetter. Spenarna ska torkas av tills spritservetterna inte längre är synbart smutsiga. Låt spenarna torka innan läkemedlet ges. Administrera aseptiskt och var noggrann med att inte kontaminera sprutornas munstycken. Efter administration rekommenderas att använda lämpligt spendopp eller spenspray.

Vid kall väderlek kan läkemedlets värmas upp till rumstemperatur i en varm miljö för att underlätta sprutbarheten.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.
Mjölk: Noll timmar.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Dubbla mängden av rekommenderad dos har administrerats till kor utan kliniska biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.

Våtservetterna som följer med läkemedlet innehåller isopropylalkohol. Använd skyddshandskar vid hudirritation på grund av isopropylalkohol. Undvik ögonkontakt då isopropylalkohol kan orsaka ögonirritation.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C

Förpackningsinformation

Intramammär suspension 2,6 g Vit till benvit suspension
20 x 4 gram förfylld spruta, receptbelagd
120 x 4 gram förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av