Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Santiola vet

N-vet

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar ljusgul till gul eller brungul lösning.)

För behandling av trematoder (leverflundra), gastrointestinala nematoder och artropoder,

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AG09
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-09-16.

Innehåll

1 ml innehåller: Klosantel 50 mg (motsvarande klosantelnatriumdihydrat 54,375 mg).

Propylenglykol (E1520) , povidon K 12 , citronsyramonohydrat , natriumhydroxid , vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Detta läkemedel innehåller salicylaniliden klosantel, en syntetisk a parasiticid substans med hög effektivitet mot leverflundra (Fasciola gigantica och Fasciola hepatica), hematofaga nematoder (Bunostomum phlebotomum, Chabertia ovina, Gaigeria pachyscelis, Haemonchus contortus – inklusive bensimidazol-resistenta stammar, Haemonchus placei, Oesophagostomum columbianum, och Oesophagostomum radiatum) samt larvstadier av vissa artropoder (Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, och Oestrus ovis) hos får och nöt.


Klosantel är en frikopplare av mitokondriell oxidativ fosforylering, vilket resulterar i hämning av ATP-syntesen. Detta leder till en markant skillnad i energimetabolismen, vilket slutligen leder till parasitdöd.


Farmakokinetiska egenskaper

Klosantel absorberas snabbt in i den systemiska cirkulationen, med maximala plasmanivåer vid 24-48 timmar efter dosering. I plasma binds klosantel till 99% till albumin. Som ett resultat är distributionen till vävnader begränsad. I medeltal är vävnadsnivåerna 15 gånger lägre än plasmanivåerna. Klosantels halveringstid för eliminering i plasma och vävnader är uppskattningsvis 2 till 4 veckor hos får, och 9 till 21dagar hos nöt. Läkemedlet metaboliseras endast till låg grad och den dominerande utsöndringsvägen är i faeces via gallan. Utsöndring via urinvägarna är försumbart.


Miljöegenskaper

Klosantel har potentiell skadlig effekt på andra organismer. Efter behandling kan utsöndring av potentiellt toxiska nivåer av klosantel ske under en period på flera veckor. Faeces innehållande klosantel som sprids över betesmark av behandlade djur kan minska mängden organismer vilka lever av dynga vilket kan påverka dyngnedbrytningen.


Klosantel kan påverka vattenlevande organismer (vattenlevande ryggradslösa djur, sedimentlevande djur och fisk).

Indikationer

För behandling av följande trematoder (leverflundra), gastrointestinala nematoder och artropoder, förutsatt att dessa är känsliga för klosantel:


Får


Trematoder

Fasciola hepatica (adulta stadier)

Fasciola gigantica (adulta stadier och 8 veckors omogna stadier)


Nematoder

Haemonchus contortus (adulta stadier och omogna stadier)

Oesophagostomum columbianum (adulta stadier och omogna stadier)

Gaigeria pachyscelis (adulta stadier och omogna stadier)

Chabertia ovina (adulta stadier och omogna stadier)


Artropoder

Oestrus ovis (1, 2 och 3 larvstadiet)


Nöt


Trematoder

Fasciola hepatica (adulta stadier)

Fasciola gigantica (adulta stadier och 8 veckors omogna stadier)


Nematoder

Haemonchus placei (adulta stadier och omogna stadier)

Bunostomum phlebotomum (adulta stadier och omogna stadier)

Oesophagostomum radiatum (adulta stadier och omogna stadier)


Artropoder

Hypoderma bovis (dermala stadier)

Hypoderma lineatum (dermala stadier)

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Säker och effektiv användning av detta läkemedel vid doseringen 2,5 mg/kg är beroende av korrekt parasitologisk diagnos på djurartnivå gällande risk på besättningsnivå. Då detta ej är tillgängligt ska doser på 5 mg/kg användas.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Se avsnitt Karenstider.

Biverkningar

Lösningen innehåller polyvidon. I mycket sällsynta fall kan denna substans orsaka hyperakuta anafylaktiska reaktioner hos nötkreatur.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Administreringssätt:

Nöt: subkutan användning

Får: subkutan användning


För säkerställande av korrekt dos bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt. Vid injektion av stora volymer (mer än 20 ml) ska den totala volymen delas upp på halsens båda sidor. Överskrid inte 20 perforeringar per injektionsflaska. Om fler än 20 perforeringar är nödvändigt rekommenderas användning av uppdragningskanyl. Om behandlingen ska upprepas måste ett 11-veckors behandlingsintervall säkerställas för att undvika ackumulering av restprodukter.


Dos:

Nöt

2,5 mg/kg kroppsvikt

(1 ml/20 kg kroppsvikt)

Adulta stadier

Omogna stadier

Fasciola hepatica

Fasciola gigantica

Haemonchus placei

Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomum radiatum

X

X

X

X


XX


5,0 mg/kg kroppsvikt

(1 ml/10 kg kroppsvikt)

Adulta stadier

Omogna stadier

Fasciola hepatica

Fasciola gigantica

Haemonchus placei

Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomum radiatum

Hypoderma bovis

Hypoderma lineatum

X

X

X

X


X


Dermala stadier

Dermala stadier


Från 8 veckor efter infektion

X

X

X


Får

2,5 mg/kg kroppsvikt

(1 ml/20 kg kroppsvikt)

Adulta stadier

Omogna stadier

Haemonchus contortus

Gaigeria pachyscelis

Oestrus ovis

X

X

1, 2 och 3 larvstadiet

X

X


5,0 mg/kg kroppsvikt

(1 ml/10 kg kroppsvikt)

Adulta stadier

Omogna stadier

Fasciola hepatica

Fasciola gigantica

Haemonchus contortus

(+ BZ-resistenta stammar)

Oesophagostomum columbianum

Chabertia ovina

X

X


X


X

X


Från 8 veckor efter infektion

X


X

X

På grund av dess långa halveringstid, skyddar klosantel mot återinfektion under flera veckor för följande nematoder:

Nöt

Kvarvarande aktivitet

Dos (mg/kg)

Skyddsperiod

Haemonchus placei


Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomu radiatum

2,5

5

5


5

4 veckor

6 veckor

3 veckor


2 veckor


Får

Kvarvarande aktivitet

Dos (mg/kg)

Skyddsperiod

Haemonchus contortus


Gaigeria pachyscelis


Oestrus ovis

2,5

5

2,5

5

5

2 veckor

7 veckor

3 veckor

8 veckor

8 veckor

Karenstider

Nöt: kött och slaktbiprodukter: 77 dygn

Får: kött och slaktbiprodukter: 107 dygn


Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte till dräktiga kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion under den sista trimestern före förväntad nedkomst.


Ej godkänt för användning till lakterande tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte inom 1 år före första lamning hos tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion.

Överdosering

Tecken på akut överdosering är nedsatt syn eller blindhet, anorexi, inkoordination samt allmän svaghet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Överskrid ej den rekommenderade doseringen.


Beräkna djurens kroppsvikt noggrant och säkerställ att injektionen utförs på ett korrekt sätt.


För att minska risken för resistensutveckling, vilket kan leda till ineffektiv behandling, bör följande undvikas:

- Alltför frekvent och upprepad användning av anthelmintika ur samma klass, under en längre tidsperiod.

- Underdosering vilket kan orsakas av undervärdering av kroppsvikten, felaktig administrering av produkten eller ej kalibrerad doseringsutrustning.


Misstänkta fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med hjälp av relevanta tester (t.ex. Faecal Egg Count Reduction Test). I de fall resultaten tydligt indikerar resistens mot ett speciellt anthelmintikum bör ett anthelmintikum ur en annan farmakologisk klass med annan verkningsmekanism användas.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering. Vidtag försiktighet för att undvika oavsiktlig självmedicinering.


Övriga försiktighetsåtgärder

Klosantel är toxiskt för dyngfauna. För att minska risken för dyngfaunan ska behandlade och obehandlade djur beta i samma hagar.


För att minska risken för vattenlevande organismer ska behandlade djur hållas borta från vattendrag åtminstone 48 timmar efter behandling.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förvaring

Förvaras under 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Öppnad förpackning förvaras under 25 °C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Klar ljusgul till gul eller brungul lösning.
250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av