Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hyobac App Multi Vet.

Salfarm Scandinavia

Injektionsvätska, emulsion
(Ljusgrå till vit mjölkaktig emulsion.)

Inaktiverat bakterievaccin (actinobacillus / haemophilus) för grisar

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB07
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-07-17.

Innehåll


Aktiva substanser

Per dos (1,0 ml)

Actinobacillus pleuropneumoniae, serotyp 2

stam WSLB 3012

RP ≥ 1*

min. 1,4 x 109 CFU

max. 1,4 x 1010 CFU

Actinobacillus pleuropneumoniae, serotyp 5

stam WSLB 3079 / serotyp 6, stam WSLB 3075


RP ≥ 1*

min. 1,4 x 109 CFU

för varje stam

max. 1,4 x 1010 CFU

för varje stam

APX I toxoid

RP ≥ 1*

min. 0,228 μg

max. 2,28 μg

APX II toxoid

RP ≥ 1*

min. 0,290 μg

max. 2,90 μg

APX III toxoid

RP ≥ 1*

min. 0,125 μg

max. 1,25 μg

*) Relative potency (RP) avgörs genom att jämföra med ett referenspreparat, i överensstämmelse med challenge-test på målgruppsdjur, efter gällande Ph. Eur. monografi-krav.


Adjuvans:
Emulsigen (mineralolja) 0,2 ml

Hjälpämnen:

Tiomersal 0,1 mg

Natriumklorid max 9 mg

Vatten till injektionsvätskor upp till 1 ml.

Egenskaper

Vaccinet innehåller inaktiverade Actinobacillus pleuropneumoniae s. 2, s. 5 och s. 6 antigener och APX I, APX II och APX III toxoider som gradvis absorberas från injektionsstället. Efter parenteral administration, dessa antigener inducerar produktion av specifika antikroppar som hjälper till att skydda vaccinerade djur mot kliniska symptom och minskar lunglesioner orsakade av infektion med A. pleuropneumoniae. Pleuropneumoni orsakad av andra serotyper av A. pleuropneumoniae som producerar APX I, II och III toxoider minskas genom vaccination.
Vaccinerade smågrisar uppvisar en signifikant minskning av kliniska symptom på Actinobacillus pleuropneumoniae-infektion efter challengetest.

Indikationer

För aktiv immunisering av svin för att skydda mot kliniska symtom och för att minska lungskador som orsakas av infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 2, 5 eller 6.
Immunitetens insättande: 21 dagar efter avslutad grundvaccination.
Immunitetens varaktighet: Minst 20 veckor efter avslutad grundvaccination.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Låt vaccinet få rumstemperatur (15 °C till 25 °C) och skaka före användning.


Endast friska djur skall vaccineras.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Svag apati, sömnighet och tremor är mycket vanligt förekommande efter applicering och försvinner spontant inom några timmar. Kräkningar är mycket vanligt förekommande hos grisar vaccinerade omedelbart efter utfodring. Lokala reaktioner (rodnad och / eller svullnad) vid injektionsstället är mycket vanligt förekommande. Denna reaktion försvinner spontant inom några dagar. Tillfälliga förhöjningar av kroppstemperaturer på upp till 1,1 °C kan förekomma hos vaccinerade djur.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Vaccinationsprogram:
Från 6 veckors ålder injiceras 1 dos (1 ml) djupt intramuskulärt bakom örat.


En ytterligare vaccination med samma dos 3 veckor senare.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med andra läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Dubbel dos av vaccinet orsakar inga biverkningar hos djurslaget, förutom de biverkningar som nämns under "Biverkningar".

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:

Läkemedlet innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.
Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en väldigt liten mängd injicerats, och ta med denna information.
Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.


Till läkaren:
Läkemedlet innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, snabba, kirurginsatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion Ljusgrå till vit mjölkaktig emulsion.
1 x 100 milliliter injektionsflaska (endast för dosdispensering), receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av