Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Exzolt

Intervet

Lösning för användning i dricksvatten 10 mg/ml
(Ljusgul till mörkgul lösning.)

Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk. Isoxazoliner.

Djurslag:
  • Höns
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53BE02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-12-06.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiv substans: 10 mg fluralaner

HJälpämnen: Alfatokoferol (all-rac-alfa-tokoferol), dietylenglykolmonoetyleter, Polysorbat 80

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fluralaner är en akaricid och insekticid som har en hög effektivitet mot hönskvalster, som huvudsakligen exponeras via intag, det vill säga fluralaner har systemisk aktivitet på målparasiten.

Fluralaner är en potent hämmare av delar av nervsystemet hos artropoder genom att verka antagonistiskt på ligandreglerade kloridkanaler (GABA-receptor och glutamatreceptor). I molekylära on-target studier på insekters GABA-receptorer hos loppor och löss, påverkas fluralaner inte av dieldrinresistens.

Effekt mot Dermanyssus gallinae sätter in inom fyra timmar från det att kvalstren börjar suga blod från behandlade fåglar.

Behandlingen dödar kvalster som suger blod från behandlade fåglar och stoppar äggproduktionen hos honkvalster i 15 dagar efter den första administreringen av produkten. Detta bryter kvalstrens livscykel.

In vitro bioanalyser visar att fluralaner är effektivt mot parasiter som har bevisad fältresistens, inklusive organofosfater, pyretroider och karbamater.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas fluralaner snabbt från det medicinerade dricksvattnet och når maximal plasmakoncentration 36 timmar efter den första dosen och 12 timmar efter den andra dosen. Biotillgängligheten är hög, med cirka 91% av dosen absorberad efter oral administrering. Fluralaner är starkt proteinbundet. Fluralaner distribueras systemiskt, med de högsta koncentrationerna i lever och hud/fett. Inga signifikanta metaboliter observerades hos fåglar och fluralaner elimineras huvudsakligen via levern. Den apparenta elimineringshalveringstiden är cirka 5 dagar efter oral administrering.


Miljöegenskaper

Fluralaner har visats vara mycket beständig i jord under både aeroba och anaeroba förhållanden. Fluralaner bryts ner i vattensediment under anaeroba förhållanden, medan det har visat sig vara mycket beständigt under aeroba förhållanden.

Indikationer

För behandling av angrepp av röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae) hos unghöns, avelshöns och värphöns

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Strikta biosäkerhetsåtgärder i hönshus och på gårdsnivå bör genomföras för att förhindra återinfestation av behandlade hönshus. För att säkerställa långvarig kontroll av kvalsterpopulationen i ett behandlat hus är det viktigt att behandla alla andra infekterade hönshus i anslutning till det behandlade hönshuset.

Dräktighet och laktation

Säkerhet av detta läkemedel har fastställts hos värphöns och avelshöns.

Kan användas under äggläggning.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

För användning i dricksvatten.

Dosen är 0,5 mg fluralaner per kg kroppsvikt (motsvarande 0,05 ml av läkemedlet) administrerad två gånger med 7 dagars mellanrum. Hela behandlingen måste genomföras för att erhålla fullständig terapeutisk effekt.

I de fall en annan behandling är indicerad ska intervallet mellan två behandlingar vara minst 3 månader.

Bestäm tidsperioden (som ska vara mellan 4 och 24 timmar) under vilken det medicinerade vattnet ska administreras på behandlingsdagen. Denna tidsperiod måste vara tillräckligt lång så att alla fåglar får fullgod dos. Uppskatta hur mycket vatten fåglarna kommer att konsumera under behandlingen baserat på föregående dags vattenförbrukning. Läkemedlet bör tillsättas i den mängd vatten som fåglarna kommer att konsumera under en dag. Ingen annan dricksvattenkälla ska finnas tillgänglig under medicineringsperioden.

Beräkna volymen av produkten som behövs baserat på den totala vikten av alla fåglar som ska behandlas i hönshuset. För att säkerställa administrering av den korrekta dosen bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt och en noggrann mätningsanordning bör användas för att mäta den beräknade volymen av läkemedlet som ska administreras.

Volymen av produkten för varje behandlingsdag beräknas utifrån den totala kroppsvikten (kg) av hela gruppen fåglar som ska behandlas:

Produktvolym (ml) per behandlingsdag = total kroppsvikt (kg) hos de fåglar som ska behandlas

x 0,05 ml/kg

Därmed räcker 500 ml till behandling av 10 000 kg kroppsvikt (dvs 5000 fåglar med en kroppsvikt på 2 kg vardera) per behandlingsdag.

Anvisningarna måste följas i den ordning som beskrivs nedan för att förbereda det medicinerade vattnet:

  • Kontrollera vattensystemet för att säkerställa att det fungerar som det ska och att det inte läcker. Se till att vatten är tillgängligt i hela vattensystemet.

  • För varje behandlingsdag ska det medicinerade vattnet beredas på nytt.
    - Blanda den önskade volymen av produkten med vatten i en stor medicintank eller gör iordning en stamlösning i en liten behållare. Stamlösningen måste därefter doseras med ytterligare spädning med dricksvatten och administreras över tid med en doseringsanordning eller med doseringspump. Tillsätt alltid läkemedel och vatten samtidigt för att undvika skumbildning. Det är viktigt att skölja mätanordningen som används för att mäta den önskade volymen under fyllningsfasen. Detta för att säkerställa att hela dosen töms in i medicintanken eller stamlösningen, samt att inga rester finns kvar i mätanordningen. Rör försiktigt stamlösningen eller innehållet i medicintanken tills det medicinerade vattnet är homogent. Anslut medicineringstanken eller doseringsanordningen alternativt doseringspumpen till dricksvattensystemet.

  • Kontrollera att doseringspumpen är korrekt inställd så att medicinerat vatten finns tillgängligt under den förutbestämda behandlingsperioden (timmarna).

  • Fyll på dricksvattenledningarna med medicinerat vatten och kontrollera att det medicinerade vattnet har nått slutet av ledningen. Denna procedur bör upprepas på varje administreringsdag.


Efter varje behandling fyll behållaren med stamlösning med rent vatten (utan inblandat läkemedel) för att skölja vattenledningarna.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 14 dygn.

Ägg: Noll dygn.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga biverkningar observerades efter behandling av 3 veckor gamla kycklingar och vuxna fåglar med upp till 5 gånger den rekommenderade dosen och 3 gånger den rekommenderade behandlingstiden.
Inga negativa effekter på äggproduktion observerades när värphöns behandlades med upp till 5 gånger den rekommenderade dosen och 3 gånger den rekommenderade behandlingstiden.
Inga negativa effekter observerades på reproduktionsförmåga när avelshöns behandlades med 3 gånger den rekommenderade dosen och 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Följande bör undvikas eftersom de ökar risken för resistensutveckling som kan leda till att behandlingen blir ineffektiv:

- Alltför frekvent och upprepad användning av akaricider från samma klass under en längre period.
- Underdosering, vilket kan ske på grund av underskattning av kroppsvikt, felaktig administrering av produkten eller brist på kalibrering av volymmätningsanordningen.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Detta läkemedel kan vara lätt irriterande för hud och/eller ögonen.

Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.

Ät, drick eller rök inte vid hantering av detta läkemedel.

Tvätta händerna, och hud som varit i kontakt med lösningen, med tvål och vatten efter användning.

Vid ögonkontakt skölj omedelbart och grundligt med vatten.

Vid oavsiktligt spill, ta av kontaminerade kläder.


Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Övrigt

Exzolt får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för vattenlevande ryggradslösa djur.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 år.

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 24 timmar.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Lösning för användning i dricksvatten 10 mg/ml Ljusgul till mörkgul lösning.
1 x 1 liter flaska, receptbelagd
1 x 50 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av