Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för veterinärer som app.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

VEPURED

Hipra

Injektionsvätska, suspension
(Injektionsvätska, suspension Vitaktig suspension)

Inaktiverade virala och bakteriella vacciner för svin. ATCvet-kod: QI09AL01

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

En dos på 1 ml innehåller:
Aktiv substans:
Rekombinant verotoxin 2e från E. coli ............................................................ RP* ≥ 1,50
* RP – relativ potens (ELISA)
Adjuvans:
Aluminiumhydroxid (Al 3+).............................................................................. 2,117 mg
DEAE-dextran.................................................................................................. ............... 10 mg

Förteckning över hjälpämnen:

Aluminiumhydroxid
DEAE-dextran
Simetikon
Natriumhydroxid
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Kaliumklorid
Kaliumdivätefosfat
Natriumklorid
Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaperFarmakokinetiska egenskaper


Indikationer

Aktiv immunisering av smågrisar från 2 dagars ålder för att förhindra dödlighet och minska kliniska tecken på ödemsjuka (orsakade av verotoxin 2e som produceras av E. coli-bakterier) och för att begränsa den förlust i daglig tillväxt under slaktsvinsperioden som är relaterad till verotoxin 2e- producerande E. coli, fram till slakt från 164 dagars ålder.
Immunitetens insättande: 21 dagar efter vaccination.
Immunitetens varaktighet: 112 dagar efter vaccination.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen, adjuvansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.
Dräktighet och laktation:
Användning rekommenderas inte under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Mycket vanliga biverkningar:
- Lindrig inflammation på injektionsstället (< 5 cm i diameter) som vanligen försvinner utan behandling inom tre dagar efter vaccinationen.
- Lindrigt påverkat allmäntillstånd under vaccinationsdagen.
- Temperaturökning på högst 1,1 °C har observerats. Temperaturen återgår till den normala inom 24 timmar.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Intramuskulär användning.
Låt vaccinet anta rumstemperatur (15–25 °C) före administrering.
Omskakas väl före användning.
Administrera en intramuskulär injektion på 1 ml i nackmusklerna.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Ingen information finns tillgänglig.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 36 månader.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).
Får ej frysas.
Ljuskänsligt

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Injektionsvätska, suspension Vitaktig suspension
10 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
50 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
100 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av