Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

CYTOPOINT

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 20 mg

ATCvet-kod: QD11AH9. Övriga dermatologiska medel. Medel mot dermatit, exklusive kortikosteroider.

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QD11AH91
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
CYTOPOINT injektionsvätska, lösning 10 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-06-21.

Innehåll

Aktiv substans:

En 1 ml injektionsflaska innehåller:

CYTOPOINT 10 mg:

Lokivetmab*

10 mg

CYTOPOINT 20 mg:

Lokivetmab*

20 mg

CYTOPOINT 30 mg:

Lokivetmab*

30 mg

CYTOPOINT 40 mg:

Lokivetmab*

40 mg


*Lokivetmab är en hundanpassad monoklonal antikropp som uttrycks med rekombinant teknik i kinesiska hamsterceller (CHO celler).

Hjälpämnen:

Histidin

Histidinhydrokloridmonohydrat

Trehalosdihydrat

Dinatriumedetat

Metionin

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Lokivetmab är en hundanpassad (caniniserad) monoklonal antikropp (mAb) som är specifikt riktad mot interleukin-31 (IL-31) hos hundar. Genom att blockera IL-31 förhindrar lokivetmab IL-31 att binda till dess koreceptor, vilket förhindrar IL-31-medierad cellsignalering och lindrar klåda vid atopisk dermatit och ger en anti-inflammatorisk effekt.


En modellstudie i laboratorium visade att lokivetmabs effekt mot klåda hade börjat vid första mätpunkten 8 timmar efter administrationen.

Fältstudier som varade upp till 9 månader visade att behandling av hundar med atopisk dermatit hade en gynnsam effekt på minskning av klåda och minskning av svårighetsgraden mätt enligt skalan Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index 03 (CADESI). Ett litet antal hundar visade en låg eller ingen klinisk respons på lokivetmab. Detta beror sannolikt på den specifika verkningsmekanismen av lokivetmab i en komplex sjukdom med heterogen patogenes. Se även under försiktighet.


Indikationer

Behandling av kliniska symtom på atopisk dermatit hos hundar.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något av hjälpämnena.
Använd inte till hundar som väger mindre än 3 kg.

Försiktighet

I fall av atopisk dermatit rekommenderas det att komplicerande faktorer, såsom bakterie-, svamp- och parasitinfektioner/angrepp (t.ex. loppa och skabb) först undersöks och behandlas.


Det rekommenderas att hundar följs upp med avseende på bakterieinfektioner som förknippas med atopisk dermatit, särskilt under de första behandlingsveckorna.


Om ingen lindring av klåda ses som svar på behandlingen inom en månad efter första dosen, kan en andra dos en månad efter den första dosen ge ökad effekt. Om hunden inte visar ett bättre svar efter den andra dosen, ska alternativa behandlingsåtgärder vidtas.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Därför
rekommenderas inte användning av läkemedlet under dräktighet, laktation eller hos avelsdjur.

Biverkningar

I sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner (anafylaxi, svullnad i ansiktet, urtikaria) förekomma. I sådana fall ska lämplig behandling påbörjas omedelbart.


Kräkningar och/eller diarré har också rapporterats i sällsynta fall och kan uppstå i samband med överkänslighetsreaktioner. Behandling ska administreras efter behov.


Neurologiska tecken (anfall, kramper eller ataxi) har observerats sällan i spontana rapporter efter användning av detta läkemedlet.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Subkutan användning.


Undvik överdriven skakning och skumning av lösningen. Administrera hela innehållet (1 ml) i injektionsflaskan.


Dosera enligt doseringstabellen nedan. För hundar som väger mer än 40 kg behövs fler än en injektionsflaska för att ge en engångsdos. Dra i dessa fall upp nödvändig mängd från varje injektionsflaska i samma spruta. Blanda lösningen genom att försiktigt vända sprutan tre eller fyra gånger före administrering.


Doserings- och behandlingsschema:


Den rekommenderade lägsta dosen är 1 mg/kg kroppsvikt, en gång i månaden. Dosera enligt doseringstabellen nedan:


CYTOPOINT styrka (mg) som administreras

Hundens

vikt (kg)

10

20

30

40

3,0–10,0

1 injektionsflaska
10,1–20,0


1 injektionsflaska20,1–30,01 injektionsflaska


30,1–40,0
1 injektionsflaska

40,1–50,0

1 injektionsflaska1 injektionsflaska

50,1–60,02 injektionsflaskor


60,1–70,01 injektionsflaska

1 injektionsflaska

70,1–80,0
2 injektionsflaskor

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

I fältstudier där lokivetmab administrerades samtidigt med veterinärmedicinska läkemedel, såsom endo- och ektoparasitmedel, antimikrobiella och anti-inflammatoriska läkemedel samt vacciner, observerades inga interaktioner.


Om vaccin(er) administreras samtidigt som lokivetmab, ska vaccinen(erna) inte administreras på samma ställe som lokivetmab.

Överdosering

Inga andra biverkningar än de som nämnts i avsnitt Biverkningar observerades i laboratoriestudier med överdosering.


I fall av kliniska biverkningar efter överdos ska hunden behandlas symptomatiskt.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Lokivetmab kan orsaka övergående eller kvarstående anti-läkemedelsantikroppar. Utveckling av sådana antikroppar är ovanlig och det är möjligt att de inte ger någon effekt (övergående anti-läkemedelsantikroppar) eller leder till en betydlig minskning i effekten (kvarstående anti-läkemedelsantikroppar) hos djur som tidigare svarat på behandlingen.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Överkänslighetsreaktioner, såsom anafylaxi, kan förekomma vid oavsiktlig självinjektion.


Oavsiktlig självinjektion kan leda till immunsvar mot lokivetmab. Detta förväntas inte orsaka biverkningar, men upprepade självinjektioner kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.


Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 20 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 30 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 40 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av