Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Stronghold Plus

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Spot-on, lösning 60 mg/10 mg/dos
(Klar, färglös till gulaktig lösning.)

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel, makrocykliska laktoner, kombinationer. ATCvet-kod: QP54AA55

Djurslag:
  • Katt
Aktiva substanser:
ATC-kod: QP54AA

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Stronghold Plus 15mg/2,5 mg, 30 mg/ 5mg, 60 mg/10 mg Spot on lösning för katter          

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje enhetsdos (pipett) innehåller:

Aktiva substanser:


Stronghold Plus spot-on lösning

Total volym av dosenhet (ml)

selamektin (mg)

sarolaner (mg)

Katter ≤ 2,5 kg

0,25

15

2,5

Katter > 2,5–5 kg

0,5

30

5

Katter > 5–10 kg

1

60

10

Hjälpämnen:

Butylerad hydroxytoluen 0,2 mg/ml

Spot-on lösning.

 Klar, färglös till gulaktig lösning.

4. INDIKATION(ER)

För katter med eller risk för blandade parasitangrepp orsakat av fästingar, loppor, löss, kvalster, nematoder i mag-tarmkanalen eller hjärtmaskar. Det veterinärmedicinska läkemedlet ska endast användas för samtidig behandling av fästingar och en eller flera andra parasiter.

Ektoparasiter:


  • För behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides spp). Det veterinärmedicinska läkemedlet har en omedelbar och varaktig dödande effekt mot nya loppangrepp under 5 veckor. Produkten dödar loppor innan de lägger ägg i 5 veckor. Genom sin dödande effekt på ägg och larver kan det veterinärmedicinska läkemedlet ha en kontrollerande effekt på befintliga loppangrepp i den omgivning där djuret rör sig.

  • Produkten kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudinflammation orsakad av loppor.

  • Behandling av fästingangrepp. Det veterinärmedicinska läkemedlet har en omedelbar och varaktig dödande effekt på fästingar under 5 veckor mot Ixodes ricinus och Ixodes hexagonus, och 4 veckor mot Dermacentor reticulatus och Rhipicephalus sanguineus.

  • Behandling av öronskabb (Otodectes cynotis).

  • Behandling av pälsätande löss (Felicola subrostratus).

Fästingar måste bita sig fast i värddjuret och börja suga blod för att exponeras för sarolaner.

Nematoder:

  • Behandling av vuxna stadier av spolmask (Toxocara cati) och vuxna stadier av hakmask (Ancylostoma tubaeforme).

  • Förebyggande av sjukdom orsakad av hjärtmasken Dirofilaria immitis, behandlas en gång i månaden.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

Ska inte användas till katter med en annan samtidig sjukdom eller katter som är svaga och underviktiga (för sin ålder och storlek).

6. BIVERKNINGAR

Användning av det veterinärmedicinska läkemedlet kan orsaka mild och övergående klåda på applikationsstället. Milt till måttligt håravfall på applikationsstället, hudrodnad och dregling har observerats som mindre vanliga biverkningar.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Spot-on lösning.


Stronghold Plus ska ges som en engångsdos av spot-on (lokal) lösning enligt följande tabell (motsvarande minst 6 mg/kg selamektin och 1 mg/kg sarolaner).


Kattens vikt
(kg)

Pipettstorlek
(ml)

Styrka och antal pipetter som administreras

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg

(gul huv)

Stronghold Plus 30 mg/5 mg

(orange huv)

Stronghold Plus 60 mg/10 mg

(grön huv)

≤ 2,5

0,25

1> 2,5–5

0,5


1


> 5–10

11

> 10

Lämplig kombination av pipetter

Loppor och fästingar

För optimal kontroll av fästing- och loppangrepp, ska det veterinärmedicinska läkemedlet administreras med en månads intervall under hela lopp- och/eller fästingsäsongen baserat på den lokala epidemiologiska situationen.


Efter behandling med produkten dör vuxna loppor på djuret inom 24 timmar, inga livsdugliga ägg producerar och larver (som enbart finns i omgivningen) dödas också. Detta förhindrar loppornas fortplantning, bryter livscykeln och kan ha en kontrollerande effekt på befintliga loppangrepp i den omgivning där djuret rör sig.


Förebyggande av hjärtmasksjukdom

Produkten kan ges under hela året eller åtminstone inom en månad efter att djuret först varit i kontakt med myggor, och därefter varje månad tills myggsäsongen är över. Den sista dosen måste ges inom en månad efter sista kontakten med myggor. Missar man en dos och om intervallet en månad mellan behandlingarna överskrids kan ändå risken för utveckling av vuxna hjärtmaskar minimeras om läkemedlet ges omedelbart och månatlig dosering återupptas. Om något annat läkemedel mot hjärtmaskar ska ersättas med detta veterinärmedicinska läkemedel måste den första dosen ges inom en månad efter den sista dosen av det tidigare använda veterinärmedicinska läkemedlet.


Behandling av infektioner orsakade av spolmask och hakmask

Produkten ska administreras som en engångsdos. Behovet och frekvensen av en ny behandling fastställs enligt den förskrivande veterinärens anvisningar.


Behandling av pälsätande löss

Produkten ska administreras som en engångsdos.


Behandling av öronskabb

Produkten ska administreras som en engångsdos. En ny veterinärundersökning ska utföras 30 dagar efter behandlingen, för att fastställa om en andra behandling behövs.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Detta veterinärmedicinska läkemedel ska endast appliceras utvärtes på huden. Administrera inte via munnen ellergenom injektion.


Applicera inte när djurets päls är blöt.


Vid behandling av öronskabb, applicera inte direkt i hörselgången.


Det är viktigt att dosen appliceras enligt anvisning för att förhindra att djuret slickar och sväljer produkten. Om djuret ändå sväljer stora mängder av produkten kan övergående effekter i mag-tarmkanalen såsom kraftig salivutsöndring, lös avföring eller nedsatt födointag förekomma. Dessa effekter försvinner vanligen av sig själva.


Applicera lokalt på huden vid nackbasen framför skulderbladen. Pipetten ska avlägsnas från skyddsförpackningen strax före administreringen.


Håll pipetten upprätt. Tryck ner huven så att förseglingen punkteras. Avlägsna sedan huven.


Håll pipetten upprätt. Tryck ner huven så att förseglingen punkteras. Avlägsna sedan huven.

Bena pälsen på nacken framför skulderbladen så att en liten hudyta blir synlig. Placera toppen av pipetten direkt på huden utan att massera.

Bena pälsen på nacken framför skulderbladen så att en liten hudyta blir synlig. Placera toppen av pipetten direkt på huden utan att massera.

Krama ur pipetten ordentligt så att allt innehåll kommer på ett ställe. Undvik att få produkten på fingrarna.


Krama ur pipetten ordentligt så att allt innehåll kommer på ett ställe. Undvik att få produkten på fingrarna.

Övergående kosmetiska effekter kan förekomma på applikationsstället, som att pälsen klumpar ihop sig, är spretig, verkar oljig eller innehåller torrt, vitt pulver. Dessa effekter försvinner normalt inom 24 timmar efter behandlingen och påverkar inte säkerheten eller effekten av det veterinärmedicinska läkemedlet.


10. KARENSTIDER

Ej relevant

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras under 30 °C.

Ta inte pipetten ur blisterförpackningen förrän du är redo att använda den.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret efter EXP.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Detta veterinärmedicinska läkemedel är avsett för katter som är minst 8 veckor gamla och väger minst 1,25 kg.


Fästingarna måste börja suga blod på värddjuret för att exponeras för sarolaner. Därför kan risken för överföring av smittsamma fästingburna sjukdomar inte helt uteslutas.


Behandlade djur ska inte vistas i närheten av eld eller andra ställen där gnistbildning kan förekomma, förrän tidigast 30 minuter efter behandlingen eller när pälsen är torr.


Det rekommenderas enligt god veterinärmedicinsk praxis att alla djur över 6 månaders ålder och som lever i länder där en vektor finns testas med avseende på hjärtmaskinfektion innan förebyggande med det veterinärmedicinska läkemedlet påbörjas.


Detta veterinärmedicinska läkemedel är inte effektivt mot adulta D.immitis. Användning till djur infekterade med adulta hjärnmaskar utgör ingen säkerhetsrisk.


Även om det inte behöver ske rutinmässigt, bör de potentiella fördelarna med att regelbundet utföra kontroller av eventuell hjärtmaskinfektion  i enskilda katter, övervägas av ansvarig veterinär.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Läkemedlet är skadligt om det sväljs. Förvara produkten i originalförpackningen fram till användningen för att förhindra att barn får direkt tillgång till produkten. Använda pipetter ska kasseras omedelbart. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


Produkten kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen, även kontakt mellan händer och ögon. Undvik direkt kontakt med behandlade djur tills applikationsområdet är torrt. Tvätta händerna efter användningen och tvätta omedelbart bort eventuellt läkemedel, som kommit i kontakt med huden, med tvål och vatten. Om produkten av misstag kommer i kontakt med ögonen, spola omedelbart med vatten och uppsök genast läkare. Människor med känslig hud eller känd allergi mot produkter av denna typ ska hantera detta veterinärmedicinska läkemedel med försiktighet.


Barn ska inte leka med behandlade katter inom 4 timmar efter behandlingen. Det rekommenderas att djuren behandlas på kvällen. På själva behandlingsdagen ska djuren inte tillåtas att sova med sin ägare, särskilt inte med barn.


Produkten är mycket brandfarlig: skydda mot hetta, gnistor, öppen eld eller andra källor till gnistbildning.


Dräktighet och digivning:

Säkerheten av detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning eller hos djur avsedda för avel. Selamektin har dock ansetts vara säkert att använda hos avelskatter, dräktiga och lakterande katter. Även om säkerheten av sarolaner inte har utvärderats hos avelskatter, dräktiga eller lakterande katter, har laboratoriestudier på råttor och kaniner inte visat teratogena effekter. Använd endast i enlighet med den förskrivande veterinärens nytta/riskbedömning.


Andra läkemedel och Stronghold Plus:

I kliniska fältstudier har inga interaktioner observerats mellan detta veterinärmedicinska läkemedel och andra ofta använda veterinärmedicinska läkemedel.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga kliniskt betydande biverkningar observerades hos minst 8 veckor gamla kattungar som fick upp till 5 gånger den rekommenderade dosen i form av högst 8 påföljande behandlingar som gavs med 28 dagars mellanrum, förutom hos en av katterna som fick 5 gånger den högsta rekommenderade dosen och som konstaterades ha övergående överkänslighet mot beröring, resning av pälshår, vidgade pupiller och milda darrningar som försvann utan behandling.


Om hela dosen sväljs av misstag kan övergående effekter i mag-tarmkanalen såsom salivutsöndring, lös avföring, kräkningar och nedsatt födointag förekomma. Dessa effekter försvinner utan behandling.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Selamektin kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Förpackningar och läkemedelsrester ska kasseras med hushållsavfall för att undvika förorening av vattendrag.

Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-10-25. Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Selamektin är en semisyntetisk substans tillhörande avermektinklassen. Selamektin har en dödande effekt på vuxna loppor och ägg och larver av loppor. Loppans livscykel avbryts effektivt genom att vuxna loppor dödas (på djuret), äggkläckning (på djuret och i dess omgivning) förhindras och larver (enbart i omgivningen) dödas. Smuts och hudflagor från sällskapsdjur som behandlats med selamektin dödar ägg och larver hos loppor som tidigare inte exponerats för selamektin och kan på så sätt kontrollera befintliga loppangrepp i den omgivning där djuret rör sig. Selamektin är effektivt mot vuxna loppor (Ctenocephalides spp.) och kvalster (Otodectes cynotis), löss (Felicola subrostratus) och nematoder i mag-tarmkanalen (Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme). Det har också visat sig vara effektivt mot larver av hjärtmask (D. immitis).


Effekten mot loppor börjar inom 24 timmar efter administreringen och varar i en månad.


Sarolaner är en akaricid och insekticid tillhörande isoxazolinfamiljen. Sarolaner är effektivt mot vuxna loppor (Ctenocephalides spp.) och flera fästingarter såsom Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus och Rhipicephalus sanguineus.


Effekten mot fästingar (I. ricinus) börjar inom 24 timmar efter att fästingen har bitit sig fast och varar i 5 veckor efter applicering av produkten.


Produkten levereras i förpackningar om tre pipetter (i alla pipettstorlekar) och sex pipetter (i alla pipettstorlekar). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Hitta direkt i texten
Av