Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Solvidine vet

Receptstatus
Virbac

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
(klar, färglös)

Medel mot segt slem hos häst

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QR05CB01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-06-26.

Innehåll

1 ml innehåller: Acetylcystein 200 mg, bensylalkohol (E1519) 15 mg, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Den snabba och intensiva aktiviteten hos acetylcystein på slemsekretionen beror på en fri sulfhydrylgrupp (-SH) i molekylen som kan bryta ned disfulfidbryggor, som svarar för ansamlingen av mukoproteiner och således slemmets höga viskositet.

Acetylcysteins aktivitet på den eventuella komponenten i purulenta sekretioner beror på förmågan att depolymerisera nukleinsyror.

Enligt observationer in vitro hade acetylcystein skyddande effekter som en följd av den direkta detoxifieringen av toxiner i andningsvägarna genom reduktion (t ex av oxiderande substanser) och konjugering (t ex formaldehyd). Fria radikaler kan bindas och således inaktiveras av den reaktiva SH-gruppen. Dessa skyddande egenskaper har för närvarande inte påvisas in vivo.


Farmakokinetiska egenskaper

En farmakokinetisk överkorsningsstudie på hästar vid doser om 10 mg/kg och 20 mg/kg visade snabb absorption med Tmax mellan 0,5 och 0,9 respektive 0,4 och 1,1 timmar. Cmax var mellan 255,5 och 355,3 ng/ml respektive 395,1 och 531,0 ng/ml med AUC 0-t mellan 328,3 och 708,2 ng/ml×h respektive 1 084,6 och 1 460,0 ng/ml×h och en elimineringshalveringstid mellan 0,6 och 1,7 timmar respektive 0,9 och 2,0 timmar.

Den fria delen av acetylcystein binder till plasmaproteiner, vilket påvisats i hund, råtta och människa. Utsöndring sker primärt via njurarna. Den huvudsakligan produkten vid urinutsöndring är oorganiskt sulfat medan mängden oförändrat läkemedel är obetydlig. Eftersom acetylcystein normalt är en intermediär förening kan små mängder acetylcystein av endogent ursprung alltid finnas i urinen.

Indikationer

Minskning av trakeobronkialsekretionens viskositet vid stödbehandling av kroniska bronkopulmonella sjukdomar åtföljda av avvikande sekretion och slemansamling hos häst.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Eftersom acetylcystein metaboliseras till svavelinnehållande produkter ska försiktighet iakttas till hästar med känd leversjukdom.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte visat några tecken på teratogena effekter. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Överkänslighet mot acetylcystein kan uppstå.

Om biverkningar uppstår, sätt ut läkemedlet och behandla symtomatiskt.

Dosering

Administreringssätt:

Intravenös användning

Dosering:

Rekommenderad dos är 5-10 mg acetylcystein per kg kroppsvikt per dag under 5-15 dagar beroende på sjukdomens kliniska utveckling.

Den mängd läkemedel som ska administreras dagligen baseras på vikten hos det djur som ska behandlas är således följande:

Kroppsvikt

Acetylcystein

Volym av produkten

50 kg

250‑500 mg

1,2‑2,5 ml

100 kg

500‑1 000 mg

2,5‑5,0 ml

200 kg

1,0‑2,0 g

5,0‑10,0 ml

300 kg

1,5‑3,0 g

7,5‑15,0 ml

400 kg

2,0‑4,0 g

10,0‑20,0 ml

500 kg

2,5‑5,0 g

12,5‑25,0 ml

600 kg

3,0‑6,0 g

15,0‑30,0 ml

Eftersom injektionsflaskan inte ska perforeras mer än 30 gånger (250 ml injektionsflaska) eller 40 gånger (50 och 100 ml) ska den storlek på injektionsflaskan väljas som är mest lämplig för storleken på det djur som ska behandlas.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Samtidig administrering med hostdämpande medel kan leda till en farlig ansamling av sekret på grund av den nedsatta hostreflexen. Kombinerad behandling med detta läkemedel och hostdämpande medel ska därför undvikas.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vid infektiösa processer ska mukolytisk behandling kombineras med en lämplig antimikrobiell behandling.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga mot den aktiva substansen ska administrera läkemedlet med försiktighet.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml (klar, färglös)
100 milliliter inj.-fl., receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av