Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vetroxy vet

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
(Klar, gulbrun lösning)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, tetracykliner

Djurslag:
 • Får
 • Nötkreatur
 • Svin
ATC-kod: QJ01AA06
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-12-22.

Innehåll

En ml innehåller:

Aktiv substans:

Oxitetracyklin 200,0 mg

(motsvarande 216 mg oxitetracyklindihydrat)

Hjälpämne:

Natriumformaldehydsulfoxilatdihydrat 4,0 mg

Magnesiumoxid, lätt

Dimetylacetamid

Dinatriumedetat

Etanolamin (för pH-reglering)

Saltsyra, koncentrerad (för pH-reglering)

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Oxitetracyklin är ett bakteriostatiskt antibiotikum som hämmar proteinsyntes hos känsliga bakterier. Inne i cellen binds det irreversibelt till receptorer på 30S-subenheten av den bakteriella ribosomen där det stör bindningen av aminoacyl-transfer-RNA till acceptorstället på budbärar-RNA-ribosomkomplexet. Detta förhindrar effektivt att aminosyror läggs till i den långa peptidkedjan, vilket därmed hämmar proteinsyntesen.


Oxitetracyklin har visat sig vara effektivt in vitro mot följande bakteriearter: Bordetella bronchiseptica, Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae och Streptococcus uberis.


Flera gener har identifierats vilka medierar resistens mot tetracykliner och dessa gener kan bli burna på plasmider eller transposoner mellan både patogena och icke patogena bakterier. De vanligaste resistensmekanismerna involverar antingen eliminering av antibiotikumet från organismen genom energiberoende effluxpumpar eller att ribosomen skyddas mot bindning genom förändrade målställen. Resistens mot ett tetracyklin medför korsresistens i hela gruppen.


Oxitetracyklinresistens har identifierats i många veterinärmedicinska patogener. Förekomsten av resistens varierar emellertid mycket mellan olika platser. För veterinärmedicinska isolat är känslighetsbrytpunkten ≤ 2 µg/ml för respiratoriska patogener hos nötkreatur och ≤ 0,5 µg/ml för patogener hos svin. För övriga isolat används brytpunkten för känsliga organismer hos människa, vilket är ≤ 4 µg/ml för alla organismer, utom streptococci, där den är ≤ 2 µg/ml (CLSI, 2007).


Farmakokinetiska egenskaper

Maximala blodkoncentrationer uppnås mellan 4 och 8 timmar efter intramuskulär administrering.

Indikationer

Behandling av infektioner orsakade av oxitetracyklinkänsliga bakterier hos nötkreatur, får och svin enligt följande:

Nötkreatur:

 • Pasteurellos och luftvägsinfektioner orsakade av Mannheimia haemolytica eller Pasteurella multocida.

 • Navelinfektioner och septisk artrit orsakade av Trueperella pyogenes, Escherichia coli eller Staphylococcus aureus.

 • Klinisk mastit orsakad av Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae eller Streptococcus uberis.

 • Metrit orsakad av Escherichia coli

Får:

 • Pasteurellos och luftvägsinfektioner orsakade av Mannheimia haemolytica eller Pasteurella multocida.

 • Navelinfektioner och septisk artrit orsakade av Trueperella pyogenes eller Escherichia coli.

 • Klinisk mastit orsakad av Trueperella pyogenes, Escherichia coli eller Staphylococcus aureus.

 • Rödsjuka orsakad av Erysipelothrix rhusiopathiae.

 • Läkemedlet kan även användas för behandling och metafylax av enzootisk kastning hos får orsakad av Chlamydophila abortus

Svin:

 • Pasteurellos och luftvägsinfektioner orsakade av Mannheimia haemolytica eller Pasteurella multocida.

 • Navelinfektioner och septisk artrit orsakade av Trueperella pyogenes, Escherichia coli eller Staphylococcus aureus.

 • Klinisk mastit orsakad av Escherichia coli.

 • Rödsjuka orsakad av Erysipelothrix rhusiopathiae.

 • Atrofisk rinit orsakad av Bordetella bronchiseptica eller Pasteurella multocida.

Kontraindikationer

Använd inte till hästar, hundar och katter.

Använd inte till djur med lever- eller njurskador.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Späd inte läkemedlet.

Om annan behandling administreras samtidigt ska olika injektionsställen användas.

Användning av läkemedlet ska baseras på känslighetstestning av de bakterier som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt, ska behandlingen baseras på lokal (regional, från det enskilda lantbruket) epidemiologisk information om känslighet hos målbakterierna.

Hänsyn ska tas till officiella och lokala antimikrobiella riktlinjer när läkemedlet används.

Om läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna i produktresumén kan det öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot oxitetracyklin och minska effekten av behandling med andra tetracykliner på grund av potentialen för korsresistens.

Dräktighet och laktation

Den aktiva substansen, oxitetracyklin, passerar snabbt över till placenta och koncentrationer i fosterblodet kan nå upp till samma nivåer som i moderns blodomlopp, även om koncentrationen vanligtvis är något lägre. Tetracykliner lagras i tänder, vilket orsakar missfärgning, emaljhypoplasi och minskad mineralisering. Tetracykliner kan även försena fetal skelettutveckling. Därför bör läkemedlet endast användas under den sista halvan av dräktighetsperioden när nyttan överväger riskerna för fostret.

Läkemedlet kan administreras till lakterande djur utan risk.

Oxitetracyklin utsöndras i mjölk. Koncentrationerna är i allmänhet låga.

Biverkningar

Även om läkemedlet tolereras väl har ibland en svag lokal reaktion av övergående natur observerats.

Tetracykliner har även associerats med ljuskänslighetsreaktioner och, i sällsynta fall, med levertoxicitet och bloddyskrasier.

När oxitetracyklin ges till unga djur kan det orsaka en gul, brun eller grå missfärgning av ben och tänder. Hög dos eller kronisk administrering kan försena bentillväxt eller -läkning.

Dosering

Rekommenderad dos är 20 mg/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg kroppsvikt) administrerat som djup intramuskulär injektion. För att garantera en korrekt dosering ska kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.

Läkemedlet rekommenderas endast för engångsadministrering.

Proppen kan punkteras upp till 35 gånger utan risk. När grupper av djur behandlas bör en uppdragningskanyl användas.

Maximal volym som ska administreras per injektionsställe:

Nötkreatur: 20 ml

Svin: 10 ml

Får: 5 ml

Karenstider

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 31 dygn

Mjölk: 10 dygn

Får:

Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn

Mjölk: 7 dygn

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 18 dygn

Interaktioner

Oxitetracyklin ska inte administreras samtidigt med bakteriedödande antibiotika, t.ex. penicilliner och cefalosporiner.

Divalenta eller trivalenta katjoner (Mg, Fe, Al, Ca) kan kelatera tetracykliner.

Överdosering

Det finns inget känt specifikt motgift. Om tecken på möjlig överdosering uppstår ska djuret behandlas symtomatiskt.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Hjälpämnet dimetylacetamid kan skada foster. Därför måste kvinnor i fertil ålder vara mycket noga med att undvika exponering via spill på huden eller oavsiktlig självinjektion när läkemedlet administreras. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du inte administrera läkemedlet.

Detta läkemedel kan orsaka allergiliknande reaktioner hos känsliga personer.

Personer som är överkänsliga för tetracykliner ska undvika kontakt med läkemedlet.

Detta läkemedel kan irritera hud och ögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid oavsiktligt spill på huden eller stänk i ögonen ska det berörda området sköljas med rikligt med vatten.

Var noga med att undvika oavsiktlig injektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml Klar, gulbrun lösning
100 milliliter inj.-fl., glas, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av