FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dermanolon vet.

Salfarm Scandinavia

Kutan spray, lösning 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml
(Klar färglös lösning)

Kortikosteroider, måttligt potenta, övriga kombinationer

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
ATC-kod: QD07XB02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-05-16

Innehåll

1 ml innehåller:


Aktiva substanser:

Triamcinolonacetonid 1,77 mg

Salicylsyra 17,7 mg


Hjälpämnen:

Etanol (96 %)

Bensalkoniumklorid

Renat vatten

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Triamcinolonacetonid i den här koncentrationen är en måttligt potent steroid. Kortikosteroider har en antiinflammatorisk och vasokonstriktiv effekt. De hämmar det inflammatoriska svaret och symtomen på olika tillstånd som ofta förknippas med klåda. Behandlingen botar dock inte de underliggande sjukdomarna.

Salicylsyra har en keratolytisk och acidifierande effekt.


Farmakokinetiska egenskaper

Triamcinolonacetonid kan absorberas via huden och trots att att koncentrationen är låg kan en systemisk effekt inte exkluderas. Efter systemisk absorption är triamcinolon till 60‑70 % bundet till plasmaproteiner. Triamcinolon metaboliseras primärt i levern. Huvudmetaboliten är 6β‑hydroxytriamcinolon, som i huvudsak utsöndras i form av sulfater och glukuronider i urin.

Indikationer

Symtomatisk behandling av seborroisk dermatit

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot kortikosteroider, salicylsyra eller mot några hjälpämnen

Använd inte på kutana sår.

Använd inte till hundar med demodikos.

Administrera inte till djur som väger mindre än 3,5 kg.

Försiktighet

Den maximala dos som kan användas är 1 pumpning per 3,5 kg kroppsvikt per behandling (1 pumpning per 1,75 kg kroppsvikt per dag). Av detta skäl är läkemedlet inte lämpligt för användning till vissa patienter som mindre hundar och katter eller djur med omfattande lesioner.

Systemiska kortikosteroideffekter är möjliga, speciellt om läkemedlet används under ett täckförband, på omfattande hudlesioner, vid ökat blodflöde, eller om djuret slickar i sig läkemedlet. Förhindra att behandlade djur förtär läkemedlet (inklusive slickning) eller att andra djur har kontakt med behandlade djur. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär. Använd med försiktighet till djur med misstänkta eller bekräftade endokrina sjukdomar (dvs. diabetes mellitus, hypo- eller hypertyreodism, hyperadrenokorticism osv.). Eftersom det är känt att glukokortikosteroider minskar tillväxt ska användning till unga djur (under 7 månader) baseras på en nytta-/riskbedömning av behandlande veterinär och regelbundna kliniska bedömningar ska utföras.

Får inte användas i ögon eller på slemhinna. Läkemedlet får inte användas på skadad hud.

Dräktighet och laktation

Detta veterinärmedicinska läkemedel ska inte användas under dräktighet och laktation på grund av eventuell absorption av triamcinolonacetonid, särskilt om stora områden på huden måste behandlas.

Biverkningar

Det är känt att långvarig och omfattande användning av lokala kortikosteroider utlöser lokala och systemiska effekter, inklusive hämning av binjurefunktion, förtunning av epidermis och fördröjd läkning.

Dosering

För kutan användning. Läkemedlet ska appliceras två gånger dagligen. Den maximala dos som kan användas är 1 pumpning per 3,5 kg kroppsvikt per behandling (1 pumpning per 1,75 kg kroppsvikt per dag). Av detta skäl är läkemedlet inte lämpligt för användning till vissa patienter som mindre hundar och katter eller djur med omfattande lesioner.

Kontrollera att öppningen på spraypumpen pekar mot det område som ska behandlas. Borsta djurets hår mot den naturliga pälsriktningen och spraya därefter läkemedlet genom att hålla pumpen cirka 10 cm från behandlingsområdet. Försiktighet ska iakttas för att inte spraya nära djurets ansikte.

Vid behov kan området masseras försiktigt för att säkerställa att läkemedlet når all drabbad hud. Låt torka. Vid svåra fall hos hund kan effekten ökas genom att applicera ett andra och tredje lager omedelbart efter att det första lagret torkat, under förutsättning att det totala antalet pumpningar inte överskrider maximalt antal (1 pumpning per 1,75 kg per dag). En pumpning administrerar cirka 0,2 ml läkemedel över ett cirkulärt område som är cirka 10 cm i diameter.

Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att de kliniska symtomen har försvunnit helt men inte längre än 14 dagar.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Uppgift saknas. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär.

Överdosering

Långvarig användning av höga doser av triamcinolon kan framkalla binjurebarksvikt.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

I början av behandlingen ska befintliga flagor och/eller exfoliativ debris tas bort. Hår runt lesionerna eller som täcker lesionerna kan behöva klippas för att läkemedlet ska nå den drabbade huden.

Seborroisk dermatit kan vara en primär sjukdom, men kan också uppstå som en följd av underliggande sjukdomar eller sjukdomsprocesser (t.ex. allergiska sjukdomar, endokrina sjukdomar, neoplasi). Dessutom kan infektioner (bakterier, parasiter, svampar) ofta uppstå samtidigt med seborroisk dermatit. Därför är det viktigt att identifiera eventuell underliggande sjukdomsprocess och om nödvändigt sätta in specifik behandling.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Detta läkemedel innehåller triamcinolonacetonid, salicylsyra och etanol och kan vara skadligt för barn vid oavsiktligt intag. Lämna inte läkemedlet utan uppsikt. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Detta läkemedel kan vara skadligt för ett ofött barn. Eftersom läkemedlet kan absorberas genom huden ska gravida och fertila kvinnor inte hantera läkemedlet eller hålla fast djuret under behandling, och de ska undvika kontakt med det behandlade djuret i minst 4 timmar efter användning.

Detta läkemedel kan vara irriterande för huden eller framkalla överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga för kortikosteroider och salicylsyra ska undvika kontakt med läkemedlet.

Undvik hudkontakt med läkemedlet. Använd engångshandskar vid hantering av läkemedlet inklusive när det masseras in i det drabbade djurets hud och när djuret hålls fast under behandling. Vid kontakt, tvätta händerna eller exponerad hud och uppsök läkare vid överkänslighetsreaktioner eller om irritation kvarstår.

Detta läkemedel kan vara irriterande för ögonen. Undvik kontakt med ögonen inklusive hand‑till‑ögonkontakt. Vid kontakt, skölj med rent vatten. Om ögonirritation kvarstår, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten.

Detta läkemedel kan vara skadligt vid inhalation, särskilt för personer med astma. Spraya i ett välventilerat utrymme. Andas inte in sprayångorna.

Behandlade djur ska inte beröras och barn ska inte tillåtas att leka med behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Nyligen behandlade djur bör inte tillåtas sova med ägarna, särskilt inte med barn.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader.

Hållbarhet i öppnad behållare: 3 månader

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan spray, lösning 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml Klar färglös lösning
1 x 75 milliliter spraybehållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av