FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Recicort vet.

Salfarm Scandinavia

Örondroppar, lösning 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml
(Klar färglös lösning)

Kortikosteroider, måttligt potenta, övriga kombinationer

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QD07XB02
  • Viktig information om bipacksedeln

Bipacksedel

Välj förpackning

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater, Nederländerna


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nederländerna

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Recicort vet 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml örondroppar, lösning för hund och katt

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:


Aktiva substanser:
Triamcinolonacetonid 1,77 mg
Salicylsyra 17,7 mg


Klar färglös lösning.

4. INDIKATION(ER)

Hörselgångsinflammation (extern otit).
Symtomatisk behandling av mjälleksem (dermatit) i örat.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot kortikosteroider, salicylsyra eller mot några hjälpämnen.
Använd inte till djur med perforerad trumhinna eftersom läkemedlet kan vara hörselskadande (ototoxiskt). Använd inte till hundar med demodikos (hudsjukdom orsakad av kvalster).

6. BIVERKNINGAR

Det är känt att långvarig och omfattande användning av lokala kortikosteroidläkemedel (kortison) utlöser lokala och systemiska effekter, inklusive hämning av binjurefunktion, förtunning av överhuden (epidermis) och fördröjd läkning. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som
inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.
I sällsynta fall har rapporterats rodnad och hudskalning.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:


- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

7. DJURSLAG

Hund och katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För användning i örat.

Hörselgång
Rengör hörselgången och ytterörat. Rekommenderad dos är 8-10 droppar som droppas i den drabbade hörselgången/hörselgångarna en eller två gånger dagligen. Massera örat och hörselgången noggrant och försiktigt för att säkerställa att läkemedlet fördelats ut ordentligt.
Dosen (8-10 droppar per öra; en eller två gånger dagligen) ska inte överskrida 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Försiktighet ska iakttas för att inte överskrida denna mängd, särskilt vid behandling av mindre djur eller när båda öronen behöver behandlas. Behandling ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att symtomen försvunnit helt, men inte längre än 14 dagar. Om hörselgångsinflammationen inte förbättras efter 3 dagars behandling ska behandlingen bedömas på nytt.

Ytteröra
Vid behandling av mjälleksem (seborroisk dermatit) i örat ska tillräckligt antal droppar per dag appliceras på örats yta, så att dessa täcker hela det drabbade området när de sprider sig.
Vid behov kan området masseras försiktigt för att säkerställa att läkemedlet når all drabbad hud. Låt torka. Vid svåra fall kan effekten ökas genom att applicera ett andra och tredje lager omedelbart efter att det första lagret torkat, under förutsättning att det totala antalet droppar inte överskrider den maximala dosen 7 droppar per kg kroppsvikt per dag). Försiktighet ska iakttas för att inte överskrida denna dos vid behandling av mindre hundar och katter.
Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att symtomen har försvunnit helt, men inte längre än 14 dagar.

10. KARENSTIDER

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Hållbarhet i öppnad behållare: 3 månader
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på behållaren efter Utg.dat.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag

För en effektiv behandling av hörselgångsinflammation (extern otit) är det viktigt att hörselgången är noggrant rengjord och torr före första behandlingen för att ta bort öronvax och/eller sårvätska. Kraftig hårväxt vid behandlingsområdet bör vid behov klippas. För en effektiv behandling av mjällvårtor (seborroisk keratos) ska befintliga flagor och/eller hudrester tas bort. Hår runt sårbildningarna eller som täcker dem kan behöva ansas för att läkemedlet ska nå den drabbade huden.
Hörselgångsinflammation (extern otit) och mjälleksem (seborroisk dermatit) kan vara primära sjukdomar, men kan också uppstå som en följd av underliggande sjukdomar eller sjukdomsprocesser (t.ex. allergiska sjukdomar, hormonella sjukdomar, tumörer). Dessutom kan infektioner (bakterier, parasiter, svampar) ofta uppstå samtidigt med mjälleksem eller komplicera fall avhörselgångsinflammation. Därför är det viktigt att identifiera eventuell underliggande sjukdom och om nödvändigt sätta in specifik behandling.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
Maximal dos som kan administreras är 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Rekommenderad dos (8-10 droppar per öra; en eller två gånger dagligen) ska inte överskrida 7 droppar per kg kroppsvikt per dag. Försiktighet ska iakttas för att inte överskrida denna mängd, särskilt vid behandling av mindre djur eller när båda öronen behöver behandlas. Vid hörselgångsinflammation (extern otit) med en
infektionskomponent (bakterier, parasiter, svamp) ska vid behov specifik behandling sättas in.
Systemiska kortikosteroideffekter är möjliga, speciellt om djuret slickar i sig läkemedlet. Förhindra att behandlade djur får i sig läkemedlet (inklusive slickning) eller att andra djur har kontakt med behandlade djur. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär. Använd med försiktighet till djur med misstänkta eller
bekräftade hormonella sjukdomar, dvs. diabetes mellitus, sköldkörtelrubbningar (hypo- eller hypertyreodism), binjurebarkrubbning (hyperadrenokorticism) osv. Eftersom det är känt att glukokortikosteroider minskar tillväxt ska användning till unga djur (under 7 månader) baseras på en nytta-/riskbedömning av behandlande veterinär och regelbundna bedömningar ska utföras av veterinär.
Försiktighet ska iakttas för att undvika kontakt med ögon. Läkemedlet får inte användas på skadad hud. Vid överkänslighet mot någon av komponenterna ska örat tvättas noggrant.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
Detta läkemedel innehåller triamcinolonacetonid, salicylsyra och etanol och kan vara skadligt för barn vid oavsiktligt intag. Lämna inte läkemedlet utan uppsikt. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Detta läkemedel kan vara irriterande för huden eller framkalla överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga mot kortikosteroider och salicylsyra ska undvika kontakt med läkemedlet. Undvik hudkontakt med läkemedlet. Använd engångshandskar vid hantering av läkemedlet inklusive när det
masseras in i det drabbade djurets hud. Vid kontakt, tvätta händerna eller exponerad hud och uppsök läkare vid överkänslighetsreaktioner eller om irritation kvarstår.

Detta läkemedel kan vara irriterande för ögonen. Undvik kontakt med ögonen inklusive hand-tillögonkontakt.
Vid kontakt, skölj med rent vatten. Om ögonirritation kvarstår, uppsök läkare och visa
denna information eller etiketten.


Detta läkemedel kan vara skadligt för foster. Eftersom läkemedlet kan absorberas genom huden ska gravida och fertila kvinnor inte hantera läkemedlet eller hålla fast djuret under behandling, och de ska undvika kontakt med örat på det behandlade djuret i minst 4 timmar efter användning.


Behandlade djur ska inte beröras och barn ska inte tillåtas att leka med behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Nyligen behandlade djur bör inte tillåtas sova med ägarna, särskilt inte med barn.


Användning under dräktighet och digivning
Säkerhet av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning. Använd enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär.


Andra läkemedel och Recicort vet.
Uppgift saknas. Ytterligare kortikosteroidbehandling ska bara användas enligt nytta-/riskbedömningen av ansvarig veterinär.


Överdosering
Långvarig användning av höga doser av triamcinolon kan framkalla binjurebarksvikt.


Blandbarhetsproblem
Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-05-03

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

20 ml droppflaska.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Salfarm Scandinavia AB
Florettgatan 29 C, vån 2
254 67 Helsingborg
Sverige

Hitta direkt i texten
Av