FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ERAVAC

Hipra

Injektionsvätska, emulsion
(Vitaktig emulsion)

Inaktiverade virala vacciner för kaniner

Djurslag:
  • Kanin
ATC-kod: QI08AA
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

Mineralolja
Tiomersal
Sorbitanmonooleat
Polysorbat 80
Natriumklorid
Kaliumklorid
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Kaliumdivätefosfat
Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaperFarmakokinetiska egenskaper


Indikationer

För aktiv immunisering av kaniner från 30 dagars ålder för att minska dödligheten av kaningulsotsvirus typ 2 (RHDV2).
Immunitetens insättande: 1 vecka.
Immunitetens varaktighet: 9 månader visat genom infektionsförsök

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen, adjuvanset eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Vaccination rekommenderas när RHDV2 är epidemiologiskt relevant.

Dräktighet och laktation

Dräktighet
Laboratorieundersökningar hos kaninhonor under den sista tredjedelen av dräktigheten har inte visat på några teratogena effekter eller toxiska effekter på foster eller moderdjur.
Dräktiga kaninhonor ska hanteras med särskild försiktighet för att undvika stress och risk för abort.

Biverkningar

Mycket vanliga biverkningar: en övergående temperaturökning till något över 40 ºC kan förekomma i två till tre dagar efter vaccinationen. Denna lätta temperaturökning försvinner spontant utan behandling på dag 5 efter vaccinationen.
Mycket vanliga: knölar eller svullnad (< 2 cm) kan observeras vid injektionsstället och kan kvarstå under 24 timmar. Dessa lokala reaktioner minskar gradvis och försvinner utan behov av behandling.
Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Subkutan användning.
Administrera 1 dos (0,5 ml) av läkemedlet till kanin från 30 dagars ålder genom subkutan injektion i den laterala bröstväggen.
Revaccinering: 9 månader efter vaccineringen.

Låt vaccinet anta rumstemperatur före användning.
Omskakas väl före administering.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga tillgängliga data.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinet ger endast skydd mot RHDV2, korsimmunitet mot klassisk RHDV har inte visats.
Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:
Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.
Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en väldigt liten mängd injicerats, och ta med denna information.
Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.
Till läkaren:
Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning. 2 år
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: Använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).
Får ej frysas.
Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion Vitaktig emulsion
10 x 1 dos(er) injektionsflaska (endast för dosdispensering), receptbelagd
1 x 10 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av