Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bovalto

Receptstatus
Boehringer Ingelheim Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Rosaaktig vätska med sediment.)

Immunologiska medel för nötkreatur, inaktiverade virala och bakteriella vacciner.

Djurslag:
  • Nötkreatur
ATC-kod: QI02AL04
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-08-14

Innehåll

En dos (2 ml) innehåller: Inaktiverat bovint respiratoriskt syncytialt virus, stam BiO-24 RP ≥ 1. Inaktiverat bovint parainfluensa-3-virus, stam Bio-23 RP ≥ 1. Inaktiverat Mannheimia haemolytica, serotyp A1 stam DSM 5283 RP ≥ 1.


Aluminiumhydroxid 8,0 mg , kvillajasaponin (Quil A) 0,4 mg, tiomersal 0,2 mg, formaldehyd högst 1,0 mg , aluminiumhydroxid, tiomersal, formaldehyd, kvillajasaponin (Quil A), vatten för injektionsvätskor, natriumklorid.

Egenskaper

Vaccinet inducerar aktiv immunitet mot bovint respiratoriskt syncytialt virus, parainfluensa-3-virus och Mannheimia haemolytica.

Indikationer

För aktiv immunisering av nötkreatur vid frånvaro av maternella antikroppar mot

parainfluensa-3-virus, för att minska virusutsöndring, bovint respiratoriskt syncytialt virus, för att minska virusutsöndring, Mannheimia haemolytika serotyp A1 för att minska symtom och lunglesioner.

Immunitetens insättande : 3 veckor.

Immunitetens varaktighet : 6 månader.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Vaccinera endast friska djur.

Studier gällande säkerhet och effekt utfördes på seronegativa kalvar. Effekten av vaccinationen har inte visats vid närvaro av antikroppar. Antikroppssvaret kan vara lägre vid närvaro av maternella antikroppar. Vid närvaro av maternella antikroppar ska tidpunkten för den första vaccinationen hos kalvar planeras i enlighet därmed.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Lokal svullnad vid injektionsstället är mycket vanligt förekommande efter vaccinationen. Denna svullnad kan bli upp till 10 cm eller mer i diameter, kan vara förknippad med smärta och blir vanligen gradvis mindre och försvinner inom 6 veckor efter vaccinationen.

En övergående lätt ökning av kroppstemperaturen är vanligt förekommande. Denna ökning kan bli högre efter den andra injektionen (högst 1,5 °C) och kan pågå i upp till 3 dagar efter vaccinationen.

I mycket sällsynta fall kan reaktioner av anafylaktisk typ förekomma efter vaccinationen. I sådana fall ska lämplig symtomatisk behandling ges.

Dosering

Dos – 2 ml administreras subkutant. Värm upp injektionsflaskan till 15–25 °C före användning och skaka innehållet i injektionsflaskan.

Grundvaccination: Kalvar från icke-immuna moderdjur: två doser med tre veckors mellanrum. Kan vaccineras från 2 veckors ålder. Kalvar från immuna moderdjur eller om moderdjurets immunstatus är okänt: vaccinationsschemat ska anpassas i enlighet med veterinärens bedömning med hänsyn till eventuell påverkan av maternella antikroppar på vaccinationssvaret.

Revaccination: Administrera en dos sex månader efter slutfört grundvaccinationsschema. Effekten av revaccinationen visades genom mätning av serologiskt svar och har inte utvärderats genom infektionstest.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga andra biverkningar än de som nämns i afsnittet "Biverkningar" har observerats.

Observera


Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension  Rosaaktig vätska med sediment.
5 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 dos(er) inj.-fl., glas, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av