Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dermipred Vet

Ceva Animal Health

Tablett 5 mg
(Avlång, beige till ljusbrun tablett med en skåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar. Smaksatt med Jäst och grisleverpulver.)

Kortikosteroider för systemiskt bruk, glukokortikoider, prednisolon

Djurslag:
 • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QH02AB06
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-03-04.

Innehåll

Aktiv substans:

Prednisolon 5,0 mg


Hjälpämne(n):

Jäst

Grisleverpulver

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Glyceroldistearat

Cellulosa, mikrokristallin

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Prednisolon är ett syntetiskt kortikosteroid antiinflammatoriskt läkemedel som hör till familjen glukokortikoider. De huvudsakliga effekterna hos prednisolon överensstämmer med effekterna hos glukokortikoider.


Antiinflammatorisk effekt

De antiinflammatoriska egenskaperna hos prednisolon kommer till uttryck vid låga doser och beror på:

 • hämning av fosfolipas A2, vilket minskar syntesen av arakidonsyra, ett förstadium till många proinflammatoriska substanser/metaboliter. Aktivitet hos fosfolipas A2 gör att arakidonsyra frisätts från fosfolipidkomponenten i cellmembranet. Kortikosteroiderna hämmar detta enzym indirekt genom att inducera endogen syntes av polypeptider, lipokortiner, vilka motverkar fosfolipas.

 • en membranstabiliserande effekt, särskilt i relation till lysosymer och förhindrar därigenom frisättning av enzymer från lysosymerna.

Immunosuppressiv effekt

De immunosuppressiva egenskaperna hos prednisolon kommer till uttryck vid högre doser och påverkar både makrofager (långsammare fagocytos, minskat flöde till områden med inflammation) såväl som neutrofiler och lymfocyter. Administrering av prednisolon minskar produktion av antikroppar och hämmar flera delar i komplementsystemet.


Antiallergisk effekt

Liksom alla kortikosteroider hämmar prednisolon mastcellernas frisättning av histamin. Prednisolon är verksamt vid alla manifestationer av allergi som ett komplement till den specifika behandlingen.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas prednisolon snabbt och nästan fullständigt i mag-tarmkanalen (80%).

Det binds starkt (90%) och reversibelt till plasmaproteiner.

Det distribueras i alla vävnader och kroppsvätskor, det passerar placentabarriären, och utsöndras i små mängder i modersmjölk.

Prednisolon utsöndras i urin i både oförändrad form och som sulfo- och glukuronkonjugerade metaboliter.


Indikationer

För symtomatisk behandling eller som understödjande behandling vid inflammatorisk och immunmedierad dermatit hos hund.

Kontraindikationer

Använd inte till djur med:

 • Virus-, svamp- eller parasitinfektioner som inte är under kontroll med lämplig behandling.

 • Diabetes mellitus

 • Hyperadrenokorticism (Cushings sjukdom)

 • Osteoporos (benskörhet)

 • Hjärtsvikt

 • Allvarlig njursvikt

 • Corneaulcus (hornhinnesår)

 • Ulceration (sår) i mag-tarmkanalen

 • Glaukom (grön starr, ökat tryck i ögat)

Använd inte samtidigt med attenuerade levande vacciner.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, mot andra kortikosteroider eller mot något (några) hjälpämne(n).

Försiktighet

I fall med bakteriell infektion bör produkten användas tillsammans med lämplig antibakteriell behandling. Farmakologiskt aktiva dosnivåer kan resultera i binjureinsufficiens. Detta kan komma att bli särskilt uppenbart efter utsättning av kortikosteroidbehandling. Denna effekt kan minimeras genom insättning av dosering varannan dag om det är praktiskt möjligt. Doseringen bör minskas och sättas ut gradvis för att undvika uppkomst av binjureinsufficiens (se avsnitt "Dosering").

Kortikosteroider såsom prednisolon, ökar proteinnedbrytning. Därför bör produkten administreras med försiktighet till gamla eller undernärda djur.

Kortikosteroider såsom prednisolon, bör användas med försiktighet till djur med hypertension (högt blodtryck), epilepsi, brännskador, tidigare steroidinducerad myopati (muskelsjukdom), djur med nedsatt immunförsvar och till unga djur eftersom kortikosteroider kan orsaka fördröjd tillväxt.

Behandling med den veterinärmedicinska produkten kan störa effekten av vaccination. Vid vaccinering med levande, attenuerat vaccin, bör ett tvåveckorsintervall före och efter behandling beaktas.

Särskild övervakning krävs för djur med njursvikt. Använd endast efter noggrann nytta/riskbedömning av ansvarig veterinär.

Tuggtabletterna är smaksatta. Förvara tabletterna utom räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

Dräktighet och laktation

Användning av kortikosteroider rekommenderas inte under dräktighet. Det är känt att administrering under tidig dräktighet har orsakat fosterskador hos laboratoriedjur. Administrering under den senare delen av dräktigheten kan leda till för tidig födsel eller abort.

Glukokortikoider utsöndras i mjölk vilket kan leda till hämning av tillväxt hos diande ungdjur. Använd därför hos digivande tikar endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Det är välkänt att antiinflammatoriska kortikosteroider, såsom prednisolon, kan orsaka en rad olika biverkningar. Enstaka höga doser tolereras i allmänhet väl, däremot kan de vid lång tids användning orsaka allvarliga biverkningar.

Det signifikanta dosrelaterade undertryckandet av kortisol som kan ses vid behandling är ett resultat av att effektiva doser undertrycker axeln hypothalamus-hypofys-binjure. Efter avslutad behandling kan tecken på binjureinsufficiens uppkomma och det kan göra djuret oförmöget att svara adekvat i samband med stressande situationer.


Den signifikanta ökningen av triglycerider som ses kan vara en del av en möjlig iatrogen hyperadrenokorticism (Cushings sjukdom) vilken medför signifikant förändring i metabolism av fett, kolhydrater, proteiner och mineraler vilket exempelvis kan resultera i omfördelning av kroppsfett, ökning av kroppsvikt, muskelsvaghet, och osteoporos (benskörhet). Undertryckande av

kortisolproduktion och en ökning av plasmatriglycerider är en mycket vanlig biverkning vid medicinering med kortikosteroider (fler än 1 av 10 djur).


De signifikanta förändringar i biokemiska, hematologiska och hepatologiska parametrar som sågs och som sannolikt var associerade med användning av prednisolon var: effekter på alkaliskt fosfatas (ökning), laktatdehydrogenas (minskning), albumin (ökning), eosinofiler, lymfocyter (minskning), neutrofiler med segmenterad cellkärna (ökning) och leverenzymer i serum (ökning). En minskning av

aspartattransaminas sågs också.

Systemiskt administrerade kortikosteroider kan orsaka polyuri, polydipsi och polyfagi, särskilt tidigt under i behandlingen. Vissa kortikosteroider kan orsaka natrium- och vattenretention och hypokalemi vid lång tids användning. Systemiska kortikosteroider har orsakat ansamling av kalcium i huden (calcinosis cutis).

Användning av kortikosteroider kan orsaka fördröjd sårläkning och dess immundämpande effekt kan försvaga motståndet mot eller förvärra existerande infektioner.

Ulcerationer (sårbildningar) i mag-tarmkanalen hos djur behandlade med kortikosteroider har rapporterats och ulcerationer i mag-tarmkanalen kan förvärras av steroider hos djur som ges icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och hos djur med traumatisk ryggmärgsskada.

Andra biverkningar som kan uppkomma är: hämning av den longitudinella tillväxten av ben, hudatrofi (förtvining), diabetes mellitus, beteenderubbningar (excitation (upphetsning), nedstämdhet), pankreatit, minskad bildning av tyreoideahormoner, ökad bildning av paratyreoideahormoner. Se även avsnitt "Dräktighet och laktation".

Dosering

Oral administrering.

Dos och total behandlingstid bestäms av veterinär i varje individuellt fall beroende på symtomens

allvarlighetsgrad. Lägsta effektiva dos skall användas.

Startdos:

 • för dermatiter som kräver antiinflammatorisk dos: 0,5 mg per kg kroppsvikt två gånger dagligen.

 • för dermatiter som kräver immundämpande doser: 1-3 mg per kg kroppsvikt två gånger dagligen.

För längre behandlingar: när effekten har uppnåtts efter en period med daglig dosering, bör dosen minskas tills lägsta effektiva dos har uppnåtts. Dosreduktion bör göras genom dosering varannan dag och/eller genom att halvera dosen i intervall om 5-7 dagar tills lägsta effektiva dos har uppnåtts.


Till exempel:

Antal tabletter för en doseringsregim på 1 mg/ kg och dag, fördelat på två lika stora doser – motsvarande den antiinflammatoriska dosen 0,5 mg/ kg två gånger dagligen.

Kroppsvikt

(kg)

0,5 mg/kg

Dermipred 5 mg

Antal tabletter

(två gånger dagligen)

Dermipred 10 mg

Antal tabletter

(två gånger dagligen)

Dermipred 20 mg

Antal tabletter

(två gånger dagligen)

3 - 5

1/2

1/4


6 - 10

1

1/2

1/4

11 - 15


3/4


16 - 20


1

1/2

21 - 25


1 1/4


26 - 303/4

31 - 401


Tabletten äts frivilligt av djuret eller kan placeras på tungans bakre del.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Fenytoin, barbiturater, efedrin och rifampicin kan påskynda clearance av kortikosteroider vilket leder till minskade nivåer i blodet och minskad fysiologisk effekt.

Samtidig användning av detta läkemedel med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan förvärra ulcerationer i mag-tarmkanalen.

Administrering av prednisolon kan orsaka hypokalemi och därigenom öka risken för toxicitet av hjärtglykosider. Risken för hypokalemi kan öka om prednisolon administreras tillsammans med icke-kaliumsparande diuretika.

Försiktighet bör iakttas när användning kombineras med insulin.

Överdosering

En överdos kommer inte att orsaka andra effekter än de som nämns i avsnitt "Biverkningar".

Det finns ingen specifik antidot (motgift).

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Administrering av kortikosteroider syftar till att inducera en förbättring av kliniska symtom snarare än att bota. Behandlingen bör kombineras med behandling av den underliggande orsaken och/eller kontroll av miljöfaktorer.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Personer som är överkänsliga för prednisolon eller andra kortikosteroider ska undvika kontakt med läkemedlet. Kortikosteroider kan orsaka fostermissbildningar. Detta läkemedel bör därför inte hanteras av gravida kvinnor.

Tvätta händerna noggrant omedelbart efter hantering av tabletterna.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning:

Blister: Al/PVC - Al - OPA: 3 år

Blister: Al/PVDC - TE - PVC: 2 år

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C

Förvara delad tablett i blister och använd vid nästa administrering.

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg Avlång, beige till ljusbrun tablett med en skåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar. Smaksatt med Jäst och grisleverpulver.
24 tablett(er) blister, receptbelagd
120 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av