Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canigen DHPPi

Receptstatus
Virbac

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(frystorkat pulver: vit. vätska: färglös. färdig beredning: svagt ljusröd)

Vaccin mot valpsjukevirus, adenovirus, parvovirus och parainfluensavirus hos hund

Djurslag:
 • Hund
ATC-kod: QI07AD04
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-11-25.

Innehåll

Varje dos med 1 ml innehåller:


Aktiva substanser:

Frystorkat pulver:


Valpsjukevirus (CDV) - stam Lederle

103.0 - 104.9 CCID50*

Hundadenovirus typ 2 (CAV-2) - stam Manhattan

104.0 - 106.0 CCID50*

Hundparvovirus (CPV) - stam CPV780916

105.0 - 106.8 CCID50*

Hundparainfluensavirus (CPiV) - stam Manhattan

105.0- 106.9 CCID50*

* 50 % infektiös dos i cellkultur


Vätska:

Vatten för injektionsvätskor 1 ml


Hjälpämnen:

Frystorkat pulver: Gelatin, kaliumhydroxid, laktosmonohydrat, glutaminsyra, kaliumdivätefosfat, dikaliumfosfat, vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, dinatriumfosfat, vattenfritt.

Vätska: Vatten för injektionsvätskor

Indikationer

För aktiv immunisering av hundar från 8 veckors ålder för att:

 • förebygga dödlighet och kliniska symtom orsakade av valpsjukevirus (CDV)

 • förebygga dödlighet och kliniska symtom orsakade av hundadenovirus typ 1 (CAV-1)

 • förebygga kliniska symtom och dödlighet orsakade av hundparvovirus stam 2b (CPV 2b)

 • minska utsöndring av hundparvovirus stam 2b (CPV 2b)

 • minska respiratoriska kliniska symptom och virusutsöndring som orsakas av hundparainfluensavirus och hundadenovirus typ 2 (CAV-2)

Immunitetens insättande:

Immunitetens insättande har påvisats:

 • Från 3 veckor efter första vaccinationen för CDV CAV-2 och CPV

 • Från 4 veckor efter första vaccinationen för CPiV och CAV-1

Immunitetens varaktighet:

Immunitetens varaktighet är ett år efter första vaccinationen för alla komponenter. För CPV och CAV-1 påvisades immunitetens varaktighet med serologiska data. För CPV visades att antikroppar mot CPV-2 och CPV-2c fortfarande finns kvar ett år efter vaccinationen. Då immunitetens varaktighet undersöktes observerades ingen signifikant skillnad mellan vaccinerade hundar och kontrollhundar beträffande virusutsöndring för CPiV eller CAV-2.

Försiktighet

Använd normala aseptiska tillvägagångssätt.

Endast friska djur ska vaccineras.

Efter vaccinationen kan levande virala stammar av vaccinet (CAV-2, CPV) spridas till icke-vaccinerade djur utan någon patologisk effekt på dessa djur.

Dräktighet och laktation

Dräktiga eller digivande djur ska inte vaccineras.

Biverkningar

Efter administrering av en dos av läkemedlet kan en måttlig lokal reaktion som försvinner spontant inom 1–2 veckor observeras. Denna övergående lokala reaktion kan vara en svullnad (≤ 4 cm) eller ett lindrigt, diffust lokalt ödem, i sällsynta fall förekommer även smärta eller klåda.

Viss övergående trötthet är vanligt efter vaccinationen. I sällsynta fall kan hypertermi eller matsmältningsstörningar som till exempel inappetens, diarré eller kräkningar förekomma.

Mycket sällsynta överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Om en sådan allergisk eller anafylaktisk reaktion uppstår ska lämplig symptomatisk behandling ges.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

 • mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandling)

 • vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

 • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

 • ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

 • mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Bered det frystorkade pulvret med suspensionen och skaka sedan försiktigt. Administrera omedelbart en dos på 1 ml under huden enligt följande vaccinationsschema:


Grundvaccination:

 • första injektionen från 8 veckors ålder

 • andra injektionen 3 eller 4 veckor därefter

Om aktivt skydd mot Leptospira också behövs kan Virbacs Leptospiravaccin användas i stället för vätskan. Bered en dos av produkten med en dos av Virbacs Leptospiravaccin och skaka lösningen försiktigt (den beredda lösningen är svagt ljusrödaktig-beige). Administrera omedelbart en dos på 1 ml under huden enligt samma vaccinationsschema: 2 injektioner med 3 eller 4 veckors mellanrum från 8 veckors ålder.


Årlig revaccination:

En boosterinjektion av en dos ska ges 1 år efter den andra injektionen och därefter årligen.


Maternala antikroppar kan i vissa fall påverka den immuna reaktionen på vaccinationen. I sådana fall rekommenderas en tredje injektion från 15 veckors ålder.


Den beredda lösningen är svagt ljusröd.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och administreras med Virbacs Leptospiravaccin om de finns tillgängliga.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel förutom läkemedlet som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Administrering av en tiofaldig överdos på ett injektionsställe orsakade inga andra reaktioner än de som nämns i avsnitt Biverkningar, förutom att de lokala reaktionernas varaktighet förlängdes (upp till 26 dagar).

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Förekomst av maternala antikroppar (valpar till vaccinerade tikar) kan i vissa fall påverka vaccinationen. Därför ska vaccinationsschemat anpassas i enlighet med detta (se avsnitt Dosering).


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension (frystorkat pulver: vit. vätska: färglös. färdig beredning: svagt ljusröd)
10 x 1 dos(er) inj.-fl., glas, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av