FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Isocare Vet

Nordvacc Läkemedel

Inhalationsånga, vätska 1000 mg/g
Avregistreringsdatum: 2021-07-14

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
Aktiv substans:
ATC-kod: QN01AB06

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-07-14.

Innehåll

1 gram innehåller: Isofluran 1000 mg

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Isofluran framkallar medvetslöshet genom dess verkan på centrala nervsystemet. Det har ringa eller saknar helt analgetiska egenskaper.

I likhet med andra inhalationsanestetika av denna typ sänker isofluran de respiratoriska och kardiovaskulära systemen. Isofluran absorberas vid inhalation och distribueras snabbt via blodet till andra vävnader, däribland hjärnan. Dess blod/gas-fördelningskoefficient vid 37 °C är 1,4. Absorption och distribution av isofluran och eliminering av icke-metaboliserat isofluran via lungorna sker snabbt, med de kliniska effekterna snabb induktion och uppvakning samt enkel och snabb kontroll av anestesins djup.


Farmakokinetiska egenskaper

Metabolism av isofluran är minimal (cirka 0,2 %, främst till oorganisk fluorid) och nästan all administrerad isofluran utsöndras oförändrad via lungorna.

Indikationer

Induktion och underhåll av allmän anestesi.

Kontraindikationer

Använd inte vid känd benägenhet för malign hypertermi.

Använd inte vid känd överkänslighet för det verksamma ämnet.

Försiktighet

Läkemedlet ska endast ges till djur med kardiopati efter veterinärens risk/nytta-bedömning.

Det är viktigt att övervaka andning och puls. Andningsstillestånd ska behandlas med assisterad ventilation. Det är viktigt att upprätthålla fria luftvägar och att vävnaderna hålls tillräckligt syresatta medan anestesin underhålls. I händelse av hjärtstillestånd ska fullständig hjärt- och lungräddning utföras.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:

Använd endast enligt ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Isofluran har använts på ett säkert sätt för narkos under kejsarsnitt på hund och katt.


Laktation:

Använd endast enligt ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Isofluran framkallar hypotension och andningsdepression på ett dosrelaterat sätt. Hjärtarytmier och övergående bradykardi har endast rapporterats i sällsynta fall.

Malign hypertermi har rapporterats i mycket sällsynta fall hos känsliga djur.

När isofluran används för att söva ett djur med en huvudskada bör man överväga om det är lämpligt med artificiell ventilation för att upprätthålla normala CO2-nivåer, så att det cerebrala blodflödet inte ökar.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Isofluran ska administreras med en noggrant kalibrerad förgasare i ett lämpligt anestesisystem, eftersom anestesinivåer kan förändras snabbt och enkelt.


Isofluran kan administreras i syrgas eller syrgas/lustgasblandningar.

Värdena för MAC (minsta alveolära koncentration i syrgas) eller effektiv dos ED50 och de förslag på koncentrationer som anges nedan för djurslagen ska endast användas som vägledning eller utgångspunkt. De faktiska koncentrationerna som krävs i praktiken är beroende av många variabler, inklusive samtidig användning av andra läkemedel under anestesiproceduren och djurets kliniska status.


Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som normalt används inom veterinära anestesiregimer för premedicinering, induktion och smärtlindring. Några specifika exempel ges i informationen om enskilda djurslag. Användningen av analgesi för smärtsamma ingrepp är god veterinärsed.


Uppvaknandet från isoflurananestesi går vanligtvis lätt och snabbt. Djurets behov av smärtlindring ska beaktas innan narkosen avslutas.


Även om anestetika har en låg potential för skador på atmosfären, är det lämpligt att använda kolfilter tillsammans med utsugsapparatur och inte släppa ut i luften.


HÄST

MAC för isofluran hos häst är cirka 1,31 %


Premedicinering

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande läkemedel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guiafenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopenton och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör anpassas individuellt för det enskilda djuret. Se potentiella interaktioner nedan.


Interaktioner

Detomidin och xylazin har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hästar.


Induktion

Eftersom det normalt inte är praktiskt genomförbart att inducera anestesi på vuxna hästar med isofluran, ska induktion ske med hjälp av ett kortverkande barbiturat såsom tiopentonnatrium, ketamin eller guiafenesin. Därefter kan koncentrationer på 3 % till 5 % isofluran användas för att uppnå önskat anestesidjup på 5 till 10 minuter.


Isofluran vid en koncentration på 3 % till 5 % i syrgas med högt flöde kan användas för induktion hos föl.


Underhåll

Anestesi kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.


Uppvakning

Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


HUND

MAC för isofluran hos hund är cirka 1,28 %


Premedicinering

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, adrenalin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för det enskilda djuret. Se potentiella interaktioner nedan.


Interaktioner

Morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hundar.


Samtidig administrering av midazolam/ketamin under isoflurananestesi kan ge markanta kardiovaskulära effekter, i synnerhet arteriell hypotension.


De depressiva effekterna av propranolol på myokardiell kontraktilitet reduceras under isoflurananastesi, vilket indikerar en måttlig grad av β-receptoraktivitet.


Induktion

Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 5 % isofluran, med eller utan premedicinering.


Underhåll

Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.


Uppvakning

Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


KATT

MAC för isofluran hos katt är cirka 1,63 %


Premedicinering

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin och oxymorfon. Läkemedel som används för premedicinering bör anpassas individuellt för det enskilda djuret. Se potentiella interaktioner nedan.


Interaktioner

Intravenös administrering av midazolam-butorfanol har rapporterats förändra ett flertal kardio-respiratoriska parametrar hos isofluraninducerade katter liksom även epiduralt fentanyl och medetomidin. Isofluran har visats reducera hjärtats sensitivitet för adrenalin (epinefrin).


Induktion

Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 4 % isofluran, med eller utan premedicinering.


Underhåll

Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5 % till 3 % isofluran.


Uppvakning

Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


PRYDNADSFÅGLAR


Få MAC/ED50-värden har registrerats. Exempel är 1,34 % för prärietrana, 1,45 % för brevduva, reducerad till 0,89 % genom administreringen av midazolam, och 1,44 % för kakadua, reducerad till 1,08 % genom administrering av butorfanol-analgetika.


Användning av isoflurananestesi har rapporterats för många arter, från småfåglar som zebrafink till stora fåglar såsom gam, örn och svan.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter

Propofol har i litteraturen påvisats vara kompatibelt med isoflurananestesi för svanar.


Interaktioner

Butorfanol har rapporterats reducera MAC för isofluran hos kakaduor. Midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos duvor.


Induktion

Induktion med 3 % till 5 % isofluran går normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av isofluranunderhåll, har rapporterats för svanar.


Underhåll

Underhållsdosen beror på arten och individen. I allmänhet är 2 % till 3 % lämpligt och säkert.

Endast 0,6 till 1 % kan behövas för vissa stork- och hägerarter.

Upp till 4 till 5 % kan behövas för vissa gamar och örnar.

3,5 % till 4 % kan behövas för vissa ankor och gäss.

I allmänhet svarar fåglar mycket snabbt på förändringar i koncentrationen av isofluran.


Uppvakning

Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


REPTILER


Isofluran anses av många vara förstahandsvalet till många arter. Litteraturen beskriver dess användning på en rad olika reptiler (ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar).

ED50 för ökenleguan har fastställts till 3,14 % vid 35 °C och 2,83 % vid 20 °C.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter

Inga specifika publikationer om reptiler har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion

Induktion går vanligtvis snabbt vid 2 % till 4 % isofluran.


Underhåll

1 % till 3 % är en lämplig koncentration.


Uppvakning

Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


RÅTTOR, MÖSS, HAMSTRAR, CHINCHILLOR, GERBILER, MARSVIN OCH ILLRAR


Isofluran har rekommenderats för anestesi för ett större antal små däggdjur.


MAC för möss har citerats som 1,34 %, och för råtta som 1,38 %, 1,46 % och 2,4 %.


Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter

Inga specifika publikationer om små däggdjur har belyst kompatibilitet eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion

Isoflurankoncentration 2 % till 3 %.


Underhåll

Isoflurankoncentration 0,25 % till 2 %.


Uppvakning

Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 2 dygn

Mjölk: Inte godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Isofluran förstärker effekten av muskelavslappnande medel hos människa, i synnerhet medel av icke-depolariserande (kompetitiv) typ som atrakurium, pankuron eller vekuron. Liknande potentiering kan förväntas förekomma hos djur, även om det inte finns några direkta belägg för detta. Samtidig inhalation av lustgas förstärker effekten av isofluran hos människa och liknande potentiering kan förväntas hos djur.


Samtidig användning av sedativa eller analgetiska läkemedel minskar sannolikt mängden isofluran som krävs för att inducera och underhålla anestesi.


Några exempel ges i Dosering.


Isofluran har en svagare sensibiliserande verkan på myokardiet, för cirkulerande dysrytmogena katekolaminer, än halotan.


Isofluran kan brytas ned till koloxid via torra koldioxidabsorbenter.

Överdosering

Överdosering av isofluran kan leda till svår andningsdepression.

Andningen måste därför övervakas noga och vid behov stödjas med extra syrgas och/eller assisterad ventilation. Vis allvarlig hjärt-lungdepression ska tillförseln av isofluran avbrytas, andningssystemet genomspolas med syrgas, fria luftvägar säkerställas och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas sättas in. Kardiovaskulär depression skall behandlas med plasmaexpander, pressorsubstanser, antiarytmika eller andra adekvata metoder.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Metabolismen hos fåglar, och i viss utsträckning små däggdjur, påverkas kraftigare av sänkning i kroppstemperatur på grund av en stor kroppsyta i förhållande till kroppsvikten.

Läkemedelsmetabolism hos reptiler är långsam och i hög grad beroende av omgivningens temperatur.


Genom att narkosdjupet kan regleras snabbt och lätt med isofluran och genom dess låga metabolism kan isofluran användas till speciella djurgrupper som gamla eller unga djur eller djur med försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


  • Andas inte in ångan. Användare bör konsultera nationella myndigheter för att få råd avseende exponering av isofluran.

  • Behandlingslokaler och uppvakningsrum skall vara utrustad med adekvat ventilation och utsug så att isofluranångor inte ansamlas. Alla system för utsug/extraktion måste underhållas på adekvat sätt.

  • Gravida och ammande kvinnor ska inte ha kontakt med läkemedlet och undvika behandlingslokaler och uppvakningsrum för djur. Användning av ansiktsmask vid längre induktion och underhållsanestesi bör undvikas.

  • Om möjligt ska endotrakealtub meduppblåsbar kuff användas för administrering av läkemedlet vid underhållsanestesi.

  • För att skydda miljön är det lämpligt att använda kolfilter på utsugsapparatur.

  • Var försiktig när isofluran hälls i förgasaren, spill ska avlägsnas omedelbart med hjälp av ett inert och absorberande material, t.ex. sågspån. Tvätta genast bort eventuella stänk från hud och ögon, och undvik kontakt med munnen. Vid allvarligt olyckstillbud med oavsiktlig exponering ska personen avlägsnas från exponeringskällan Kontakta omedelbart läkare och visa läkemedelsetiketten.

  • Halogenerade narkosmedel kan framkalla leverskada. För isofluran är detta en idiosynkratisk respons som ses mycket sällan efter upprepad exponering.

  • Råd till läkare: Upprätthåll öppna luftvägar och ge symtomatisk och stödjande behandling. Observera att adrenalin och katekolaminer kan orsaka hjärtdysrytmier.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C

Förvaras i originalflaskan

Tillslut flaskan väl

Förvaras i skydd mot direkt solljus och värme

Förpackningsinformation

Inhalationsånga, vätska 1000 mg/g
250 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av