Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Versican Plus DHP

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: vitt, poröst pulver. Vätska: klar, färglös vätska.)

ATCvet-kod: QI07AD02. Immunologiska medel för hunddjur, levande virala vacciner.

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QI07AD02
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-11-22.

Innehåll

En dos (1 ml) innehåller:

Aktiva substanser:

Frystorkat pulver (levande, försvagat):

Minst

Högst

Valpsjukevirus, stam CDV Bio 11/A

103,1 TCID50*

105,1 TCID50*

Hundadenovirus typ 2, stam CAV-2 Bio 13

103,6 TCID50*

105,3 TCID50*

Hundparvovirus typ 2b, stam CPV-2b Bio 12/B

104,3 TCID50*

106,6 TCID50*

Vätska:

Vatten för injektionsvätskor (Aqua ad iniectabilia) 1 ml


* Virustitern som krävs för att infektera 50 % av de inokulerade cellodlingarna (Tissue culture infectious dose 50 %)


För fullständig förteckning över hjälpämnen.

Frystorkat pulver:

Trometamol

Edetinsyra (Chelaton II)

Sackaros

Dextran 70


Vätska:

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Vaccinet är avsett för aktiv immunisering av friska valpar och hundar mot sjukdomar orsakade av valpsjukevirus, hundparvovirus samt hundadenovirus typ 1 och 2.

Indikationer

För aktiv immunisering av hundar från 6 veckors ålder:

  • för att förebygga dödlighet och kliniska symtom orsakade av valpsjukevirus (CDV)

  • för att förebygga dödlighet och kliniska symtom orsakade av hundadenovirus typ 1 (CAV-1)

  • för att förebygga kliniska symtom och reducera virusutsöndring orsakade av hundadenovirus typ 2 (CAV-2)

  • för att förebygga kliniska symtom, leukopeni och virusutsöndring orsakade av hundparvovirus (CPV).


Immunitetens insättande:

  • 3 veckor efter första vaccination


Immunitetens varaktighet: Minst 3 år efter grundvaccinationsschemat mot CDV, CAV-1, CAV-2 och CPV. Immunitetens varaktighet mot CAV-2 har inte fastställts genom challengetest. CAV-2-antikroppar kunde fortfarande påvisas 3 år efter vaccinationen. Skyddande immunsvar mot respiratorisk sjukdom orsakad av CAV-2 anses vara minst 3 år.

Kontraindikationer

Inga

Försiktighet

De levande försvagade virusvaccinstammarna CAV-2 och CPV-2b kan spridas av vaccinerade hundar efter vaccination. Spridning av CPV har påvisats i upp till 10 dagar. Eftersom patogeniciteten av dessa stammar är låg, är det dock inte nödvändigt att hålla vaccinerade hundar åtskilda från icke-vaccinerade hundar eller katter. Vaccinvirusstammen CPV-2b har inte studerats på andra köttätande djur (förutom hundar och katter) med känd känslighet för hundparvovirus. Därför ska vaccinerade hundar hållas åtskilda från andra djur efter vaccination.


Dräktighet och laktation

Dräktighet och laktation:

Kan användas under andra och tredje trimestern av dräktigheten. Säkerheten av detta läkemedel under tidig dräktighet och under laktation har inte undersökts.

Biverkningar

Efter subkutan administrering till hund ses vanligtvis en övergående svullnad (upp till 5 cm i diameter) vid injektionsstället. Svullnaden kan vara smärtsam, varm eller röd. Sådana svullnader försvinner antingen spontant eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.


Aptitslöshet och minskad aktivitet kan förekomma i sällsynta fall.


Överkänslighetsreaktioner (gastrointestinala symtom som diarré och kräkningar, anafylaxi, angioödem, dyspné, cirkulatorisk chock, kollaps) kan förekomma i sällsynta fall. Vid en sådan reaktion ska lämplig behandling omedelbart sättas in. Sådana reaktioner kan utvecklas till ett svårare tillstånd, vilket kan vara livshotande.


Mycket sällsynta systemiska reaktioner som slöhet, hypertermi och allmän sjukdom kan förekomma.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


- mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- vanliga (fler än 1 men färre än 10 behandlade djur av 100 djur)

- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


Dosering

Subkutan användning.


Dosering och administreringssätt:

Bered det frystorkade pulvret aseptiskt med vätskan. Skaka väl och administrera omedelbart hela mängden (1 ml) färdigberedd produkt.


Färdigberett vaccin:

Vitaktigt till gulaktigt, lätt opaliserande.


Grundvaccination:

Två doser av Versican Plus DHP med 3–4 veckors intervall från 6 veckors ålder.


Leptospira:

Om skydd mot Leptospira behövs kan hunden vaccineras med två doser av Versican Plus DHP blandat med Versican Plus L4 med 3–4 veckors intervall från 6 veckors ålder:

Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus DHP ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus L4 (i stället för med vätskan). Efter blandning bör innehållet vara vitaktigt till gulaktigt och lätt opaliserande. Blandade vacciner ska administreras omedelbart som subkutan injektion.


Rabies:

Om skydd mot rabies behövs:

Första dosen: Versican Plus DHP från 8–9 veckors ålder.

Andra dosen: Versican Plus DHP blandat med Versiguard Rabies efter 3–4 veckor men inte före 12 veckors ålder.

Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus DHP ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versiguard Rabies (i stället för med vätskan). Efter blandning bör innehållet vara rosa/rött eller gulaktigt och lätt opaliserande. Blandade vacciner ska administreras omedelbart som subkutan injektion.

Effekten av rabiesfraktionen har påvisats efter en engångsdos från 12 veckors ålder i laboratorieundersökningar. Emellertid visade 10 % av seronegativa hundar ingen serokonversion (> 0,1 IU/ml) i fältundersökningar 3–4 veckor efter en enkel primärvaccination mot rabies. En del djur visar inte heller titer > 0,5 IU/ml efter grundvaccinationen. Antikroppstitern sjunker under immunitetens 3-åriga varaktighet, men hundarna är skyddade vid exponering. I händelse av resa till riskområden eller utanför EU, kan veterinären önska att ge ytterligare rabiesvaccinationer efter 12 veckors ålder för att säkerställa att vaccinerade hundar har en antikroppstiter på ≥ 0,5 IU/ml, vilket vanligtvis anses som tillräckligt skydd, och att de uppfyller resetestkraven (antikroppstiter på ≥ 0,5 IU/ml).


Effekten av rabiesfraktionen har påvisats efter administrering vid 12 veckors ålder, men veterinärer kan vid behov vaccinera hundar yngre än 8 veckor med Versican Plus DHP blandat med Versiguard Rabies, då säkerhet av kombinationen har fastställts hos 6 veckor gamla hundar.


Revaccination:

En engångsdos av Versican Plus DHP ska ges vart tredje år.


Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom Versiguard Rabies och Versican Plus L4. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel behöver därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga biverkningar förutom de som nämns i avsnitt Biverkningar observerades efter administrering av en 10-faldig överdos av vaccinet. Hos ett mindre antal djur observerades dock smärta vid injektionsstället omedelbart efter administrering av en 10-faldig överdos av vaccinet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

En god immunologisk respons uppnås då immunsystemet är fullständigt kompetent. Djurets immunokompetens kan försvagas på grund av flera olika faktorer såsom dåligt hälsotillstånd, nutritionsstatus, genetiska faktorer, samtidig läkemedelsbehandling och stress.


Immunologisk respons till valpsjukevirus-, parvovirus- och adenoviruskomponenterna i vaccinet kan fördröjas till följd av interferens av maternala antikroppar. Vaccinet har emellertid visats skydda mot sjukdom då nivåerna av maternala antikroppar mot valpsjukevirus-, adeno- och parvovirus är minst lika höga som de som förväntas förekomma under fältförhållanden. I situationer där mycket höga nivåer av maternala antikroppar förväntas ska vaccinationsprogrammet planeras med hänsyn till detta


Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Frystorkat pulver: vitt, poröst pulver. Vätska: klar, färglös vätska.
25 x 1 dos(er) inj.-fl., glas, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av