Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bovigen RCE vet.

Receptstatus
Virbac

Injektionsvätska, emulsion
(vit, flytande som kan sedimentera under förvaring.)

Immunologiska medel för slidhornsdjur, inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner för nötkreatur

Djurslag:
  • Nötkreatur
ATC-kod: QI02AL01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-02-19.

Innehåll

En dos av vaccinet (3 ml) innehåller:

Aktiva substanser:

Bovint rotavirus, stam TM-91, serotyp G6P1 (inaktiverat)

≥6,0 log2 (VNT)*

Bovint coronavirus, stam C-197 (inaktiverat)

≥5,0 log2 (HIT)**

Escherichia coli, stam EG/17 (inaktiverat)

som uttrycker adhesin F5 (K99)

≥44,8 % av inhibition (ELISA)***

*VNT – virusneutraliseringstest (kaninserologi som induceras med 2/3 dos av vaccinet).

**HIT – hemagglutinationsinhibitionstest (kaninserologi som induceras med 2/3 dos av vaccinet).

***ELISA – Enzymkopplad immunadsorberande analys (kaninserologi som induceras med 2/3 dos av vaccinet).

Adjuvans:

Montanid ISA 206 VG

1,6 ml

Hjälpämnen:


Formaldehyd

max 1,5 mg

Tiomersal

max 0,36 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Montanid ISA 206 VG

Formaldehyd

Tiomersal

Eagle’s minimum essential medium (MEM)

Dinatriumfosfatdodekahydrat

Natriumklorid

Kaliumklorid

Kaliumdivätefosfat

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Immunologiska uppgifter

Vaccinet är utformat för stimulering av aktiv immunitet hos dräktiga kor mot de antigena komponenterna som ingår i vaccinet. Antikropparna överförs till kalven via kolostrum.

Indikationer

För aktiv immunisering av dräktiga kor och kvigor för att bilda antikroppar mot E. coli adhesionsantigen F5 (K99), rotavirus och coronavirus. När kalvar får kolostrum från vaccinerade kor under första veckan efter födseln, har dessa antikroppar visats minska allvarlighetsgraden av diarré orsakad av bovint rotavirus, bovint coronavirus och enteropatogen E. coli F5 (K99), samt minska virusutsöndring från kalvar infekterade med bovint rotavirus eller bovint coronavirus.


Immunitetens insättande: Passiv immunitet inleds med intag av med kolostrum och är beroende av att kalvarna får tillräckligt med kolostrum efter födseln.

Dräktighet och laktation

Detta läkemedel är avsett för användning under den sista trimestern av dräktigheten.

Biverkningar

En mindre svullnad med 5–7 cm i diameter på injektionsstället är vanligt förekommande och kan i vissa fall initialt åtföljas av ökad lokal temperatur. Vanligen försvinner sådan svullnad inom 15 dagar. Mindre, övergående temperaturhöjningar (upp till 0,8 °C) kan observeras inom 24 timmar efter vaccinationen, och försvinner inom 4 dagar efter vaccinationen.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

För intramuskulärt bruk.

Vanliga aseptiska rutiner bör användas under vaccination.

Endast sterila sprutor och nålar ska användas.

Låt vaccinet nå rumstemperatur före användning. Skaka väl före och ibland under användning för att säkerställa att sedimentet är upplöst före administrering.


En dos: 3 ml


En dos i samband med varje dräktighet, som ges 12–3 veckor innan förväntad kalvning.


Utfodring med kolostrum

Skyddet för kalvar är beroende av adekvat intag av kolostrum från vaccinerade kor. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att kalvar får tillräckliga mängder av kolostrum under de första levnadsdagarna. Om kalvar inte får tillräckligt med antikroppar genom kolostrum strax efter födseln, kommer den passiva överföringen av antikroppar att vara nedsatt. Det är viktigt att alla kalvar får så mycket som möjligt av kolostrum från den första mjölkningen inom de första sex timmarna efter kalvningen. Det rekommenderas att åtminstone 3 liter av kolostrum ges inom de första 24 timmarna. Denna mängd motsvarar ca 10 % av kalvens vikt.


För att uppnå optimala resultat och för att minska infektionstrycket på lantbruket, bör en vaccinationspolicy för hela besättningen antas.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effektivitet av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Efter administrering av en överdos uppkommer inga biverkningar förutom de som nämns i avsnitt Biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:

Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med denna information.

Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.


Till läkaren:

Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion vit, flytande som kan sedimentera under förvaring.
15 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
90 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av