FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bravecto för små katter (1,2-2,8 kg)

Intervet

Spot-on, lösning 112,5 mg
(Spot-on, lösning. Klar, färglös till gul lösning.)

Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk för behandling av fästing- och loppangrepp hos katt.

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53BE02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Bravecto för medelstora katter (>2,8-6,25 kg) spot-on, lösning 250 mg;

Bravecto för små katter (1,2-2,8 kg) spot-on, lösning 112,5 mg;

Bravecto för stora katter (>6,25-12.5 kg) spot-on, lösning 500 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-06-17.

Innehåll

Aktiv substans: En ml innehåller 280 mg fluralaner.

En pipett innehåller:


Pipettinnehåll (ml)

Fluralaner

(mg)

För små katter 1,2 - 2,8 kg

0,4

112,5

För medelstora katter >2,8 - 6,25 kg

0,89

250

För stora katter >6,25 - 12,5 kg

1,79

500

HJälpämnen: Dimetylacetamid, glykofurol, dietyltoluamid (DEET), aceton.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fluralaner är en akaricid och insekticid. Den är effektiv mot fästingar (Ixodes spp.), loppor (Ctenocephalides spp.) och öronskabb (Otodectes cynotis) hos katt.
 
Effekten sätter in inom 12 timmar mot loppor (C. felis) och inom 48 timmar mot fästingar (I. ricinus).


Fluralaner har hög effekt mot fästingar och loppor som exponeras via intag då de sätter sig fast på/biter värddjuret, dvs. substansen har systemisk aktivitet på målparasiten.


Fluralaner är en potent hämmare på delar av nervsystemet hos artropoder genom att verka antagonistiskt på ligandreglerade kloridkanaler (GABA-receptor och glutamatreceptor).

I molekylära on-targetstudier på insekters GABA-receptorer hos loppor och flugor, påverkas fluralaner inte av dieldrinresistens.

I in vitro-bioanalyser, påverkas inte fluralaner av bevisad fältresistens mot amidiner (fästing), organiska fosforföreningar (fästing, kvalster), cyklodiener (fästing, loppa, fluga), makrocykliska laktoner (havslus), fenylpyrazoler (fästing, loppa), benzophenylurea (fästing), pyretroider (fästing, kvalster) och karbamater (kvalster).

Läkemedlet bidrar till att kontrollera populationen av loppor i omgivningen som behandlade katter vistas i.

Nya loppor på katten dödas innan livsdugliga ägg produceras. En in vitro-studie visade också att mycket låga koncentrationer av fluralaner stoppar produktionen av livsdugliga loppägg.
Loppans livscykel bryts på grund av den snabbt insättande och långvariga effekten mot adulta loppor på djuret, samt frånvaro av produktion av livskraftiga loppägg.


Farmakokinetiska egenskaper

Fluralaner absorberas med lätthet systemiskt från det topikala administreringsstället och når maximala plasmakoncentrationer mellan 3 och 21 dagar efter administrering. Den förlängda effekten och långsamma elimineringen från plasma (t1/2 = 12 dagar) samt avsaknad av extensiv metabolism ger effektiva koncentrationer av fluralaner under hela doseringsintervallet.

Fluralaner utsöndras oförändrat i avföring och i mycket låg grad via urinen.

Indikationer

För behandling av fästing- och loppangrepp hos katt.


Detta läkemedel är en systemisk insekticid och akaricid, som ger omedelbar och bestående avdödande effekt mot loppor (Ctenocephalides felis) och fästingar (Ixodes ricinus) under 12 veckor.


Loppor och fästingar måste sätta sig fast på/bita värddjuret och via intag exponeras för den aktiva substansen.


Läkemedlet kan användas som en del av behandlingsstrategin mot allergisk dermatit orsakad av loppor (flea allergy dermatitis FAD).


För behandling av öronskabb (Otodectes cynotis).

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Var försiktig så att läkemedlet inte kommer i kontakt med djurets ögon.

Använd inte direkt på skadad hud.

Eftersom information saknas ska detta läkemedel inte användas till kattungar yngre än 9 veckor och/eller till katter som väger mindre än 1,2 kg.

Använd inte läkemedlet med kortare intervall än 8 veckor, då säkerheten för kortare intervall inte har fastställts.

Läkemedlet är avsett för topikal behandling och får inte administreras oralt.

Låt inte djur som nyligen behandlats putsa varandra.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Milda och övergående hudreaktioner vid appliceringsstället, såsom erytem, pruritus eller alopeci observerades i vanliga fall i kliniska studier (hos 2,2% av behandlade katter). Följande andra symtom observerades kort efter administrering: Apati/skakningar/aptitlöshet (0,9% av behandlade katter) eller kräkning/ökad salivavsöndring (0,4% av behandlade katter).


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

För spot-on användning.

Bravecto ska ges i enlighet med tabellen nedan (vilket motsvarar en dos om 40 - 94 mg fluralaner/kg kroppsvikt):

Kattens kroppsvikt

(kg)

Antal pipetter och styrka som ska appliceras

Bravecto 112,5 mg

Bravecto 250 mg

Bravecto 500 mg

1,2 - 2,8

1>2,8 - 6,25


1


>6,25 - 12,51

För katter som väger mer än 12,5 kg ska en kombination av två pipetter användas som närmast motsvarar kroppsvikten.


Anvisning för administrering:

Steg 1: Öppna innerpåsen i omedelbar anslutning till användandet och ta ut pipetten. Ta på skyddshandskar. För att öppna pipetten håll den upprätt i övre delen av basen eller på den övre stela delen under locket med toppen uppåt. Vrid locket medsols eller motsols ett helt varv. Locket ska sitta kvar på pipetten; det är inte möjligt att ta bort det. Pipetten är öppen och klar för användning när det känns att förseglingen bryts.


Steg 2: Katten ska stå eller ligga med ryggen i horisontellt läge för att underlätta appliceringen. Placera pipettspetsen vid kattens skallbas.


Steg 3: Kläm försiktigt på pipetten och applicera hela innehållet direkt på kattens hud. Till katter som väger upp till 6,25 kg ska läkemedlet appliceras på ett ställe vid skallbasen. Till katter som väger över 6,25 kg ska två appliceringsställen användas.


Behandlingsschema:

För optimal kontroll av fästing- och loppangrepp ska läkemedlet ges med 12 veckors intervall.


Vid behandling av öronskabb (Otodectes cynotis) ska en engångsdos av läkemedlet appliceras. En ytterligare veterinärundersökning 28 dagar efter behandling rekommenderas, eftersom vissa djur kan kräva ytterligare behandling med en alternativ produkt.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Fluralaner binds i hög grad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra starkt bundna aktiva substanser såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och kumarinderivatet warfarin. Inkubation av fluralaner i närvaro av karprofen eller warfarin i hundplasma vid maximala förväntade plasmakoncentrationer minskade inte proteinbindningen av fluralaner, karprofen eller warfarin.
I laboratorie- och fältstudier har inga interaktioner mellan Bravecto spot-on, lösning för katt och andra rutinmässigt använda veterinärmedicinska läkemedel observerats.

Överdosering

Inga biverkningar observerades vid topikal användning till kattungar i åldern 9 - 13 veckor, med en vikt av 0,9 - 1,9 kg och som behandlades med överdoser på upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen (93 mg, 279 mg och 465 mg fluralaner/kg kroppsvikt) vid 3 tillfällen med kortare intervall än rekommenderat (8 veckors intervall).
Oralt upptag av läkemedlet vid den högsta rekommenderade dosen om 93 mg fluralaner/kg kroppsvikt tolererades väl hos katter, bortsett från enstaka, övergående salivering och hosta eller kräkning omedelbart efter administrering.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Parasiten måste via intag få i sig fluralaner för att exponeras för substansen, därför kan risk för parasitöverförda sjukdomar inte uteslutas.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Kontakt med detta läkemedel bör undvikas och tillgängliga engångsskyddshandskar måste bäras vid hantering av läkemedlet av följande skäl:

Överkänslighetsreaktioner, som kan bli allvarliga, har rapporterats hos ett fåtal personer.

Personer med överkänslighet mot fluralaner eller mot något hjälpämne bör undvika exponering för läkemedlet.


Läkemedlet binder till hud och kan vid spill även binda till andra ytor.


Hudutslag, stickningar eller domningar efter hudkontakt har rapporterats hos ett fåtal individer.

Vid hudkontakt, tvätta omedelbart det område som kommit i kontakt med lösningen med tvål och vatten. I vissa fall är tvål och vatten inte tillräckligt för att få bort medel som hamnat på fingrarna.

Kontakt med läkemedlet kan också ske vid hantering av ett behandlat djur.


Se till att fläcken där läkemedlet applicerats inte längre syns på djuret innan du vidrör appliceringsstället. Detta inkluderar att kela och dela säng med djuret. Det tar upp till 48 timmar för appliceringsstället att bli torrt men det kan synas längre.


Om hudreaktion uppstår, kontakta läkare och visa förpackningsmaterialet.


Personer med känslig hud eller känd allmän allergi, t.ex. mot andra veterinärmedicinska läkemedel av denna typ bör hantera detta läkemedel och behandlade djur med försiktighet.


Detta läkemedel kan orsaka ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart och noggrant med vatten.


Detta läkemedel är skadligt att förtära. Förvara läkemedlet i originalförpackningen tills det ska användas så att barn inte kommer i direktkontakt med läkemedlet. Släng omedelbart en använd pipett.

Vid oavsiktligt intag, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten.

Detta läkemedel är mycket brandfarligt. Förvara det åtskilt från värme, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.


Vid spill på t ex bord eller golvytor, torka upp allt spill med papper och rengör området med rengöringsmedel.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara pipetterna i ytterförpackningen för att skydda mot avdunstning eller fuktupptag.

Innerpåsen ska endast öppnas i direkt anslutning till att läkemedlet ska användas.

Förpackningsinformation

BRAVECTO FÖR MEDELSTORA KATTER (>2,8-6,25 KG)
Spot-on, lösning 250 mg Spot-on, lösning. Klar, färglös till gul lösning.
1 styck endosbehållare, receptbelagd

BRAVECTO FÖR SMÅ KATTER (1,2-2,8 KG)
Spot-on, lösning 112,5 mg Spot-on, lösning. Klar, färglös till gul lösning.
1 styck endosbehållare, receptbelagd

BRAVECTO FÖR STORA KATTER (>6,25-12.5 KG)
Spot-on, lösning 500 mg Spot-on, lösning. Klar, färglös till gul lösning.
1 styck endosbehållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av