FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pronestesic vet

VM Pharma

Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml + 0,036 mg/ml
(Klar färglös lösning, fri från synliga partiklar)

Bedövningsmedel

Djurslag:
  • Får
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser:
ATC-kod: QN01BA52
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-04-04.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

Prokainhydroklorid 40 mg (motsvarande 34,65 mg prokain)
Adrenalintartrat 0,036 mg (motsvarande 0,02 mg adrenalin)

Hjälpmedel:

Natriumdisulfit (E223)

Natriummetylparahydroxibensoat (E219)

Dinatriumedetat

Natriumklorid

Saltsyra, utspädd (pH-justerare)

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Prokain

Prokain är ett syntetiskt lokalbedövningsmedel som tillhör estergruppen.

Det är en ester av p-aminobensoesyra som anses vara den lipofila delen av denna molekyl.

Prokain har en stabiliserande effekt på membranet, dvs. att det reducerar genomträngligheten av nervcellernas membran vilket förhindrar diffusionen av natrium- och kaliumjoner. På detta sätt finns ingen verkningspotential och överföringen av irritation hindras. Detta leder till en lokalbedövning som är reversibel. Nervfibrer visar en annan känslighet för lokalbedövningsmedel vilket bestäms av tjockheten av myelinskidan: fibrer som inte är omgivna av myelinskidan, är de känsligaste och fibrer med ett tunt lager av myelin bedövas snabbare än de som är omgivna av en tjockare myelinskida.


Prokain har en latenspriod från 5 till 10 minuter efter subkutan administrering. Prokain har en kort verkningstid (maximalt 30–60 minuter), med tillsats av adrenalin i lösningen förlängs verkan upp till 45–90 minuter. Hastigheten vid vilken bedövningen uppnås beror på djurarten och dess ålder.

Förutom dess lokala bedövningsegenskaper har prokain även en vasodilatorisk och antihypertensiv verkan.


Adrenalin

Adrenalin är en katekolamin med sympatomimetiska egenskaper. Det orsakar en lokal kärlsammandragning som genom att sakta ner absorptionen av prokainhydroklorid förlänger bedövningseffekten av prokain. Den långsamma återabsorberingen av prokain minskar riskren för systemiska toxiska effekter. Adrenalin har även en stimulerande verkan på hjärtmuskeln.


Farmakokinetiska egenskaper

Prokain

Efter parenteral administrering återabsorberas prokain snabbt in i blodet, speciellt på grund av dess vasodilatoriska egenskaper. Absorptionen beror också på graden av vaskularisering på injektionsplatsen. Verkningstiden är relativt kort på grund av snabb hydrolys av serumkolinesteras. Tillsatsen av adrenalin som har en vasokonstriktoreffekt saktar ner absorptionen vilket förlänger bedövningseffekten.

Proteinbindningen är obetydlig (2 %).

Prokain penetrerar inte lätt vävnaden på grund av dess dåliga fettlöslighet. Det penetrerar dock det centrala nervsystemet och fosterplasma.

Prokain hydrolyseras snabbt och nästan fullständigt till p-aminobensoesyra och dietylmetanol genom icke-specifika pseudokolinesteraser, som huvudsakligen finns i plasman men även i mikrosomerna i levern och i andra vävnader.

P-aminobensoesyra som hindrar sulfonamidernas verkan konjugeras i sin tur till exempel med glukuronsyra och utsöndras via njurarna. Dietylaminoetanol som är en aktiv metabolit bryts ner i levern. Metabolism av prokain skiljer sig mellan olika djurslag.

Plasmahalveringstiden av prokain är kort (60–90 minuter). Det utsöndras snabbt och fullständigt via njurarna i form av metaboliter. Renalt clearance beror på urinets pH-värde.

Vid sur urin är eliminering via njurarna högre; om pH-värdet är alkaliskt är elimineringen långsammare.


Adrenalin

Efter parenteral administrering absorberas adrenalin väl men långsamt på grund av kärlsammandragningen orsakad av själva ämnet. Det finns endast i blodet i små mängder eftersom det redan har återabsorberats av vävnaden.

Adrenalin och dess metaboliter distribueras snabbt till de olika organen.

Adrenalin omvandlas till inaktiva metaboliter i vävnad och i levern av monoaminoxidas (MAO)-enzymer och katekol-O-metyltransferas (COMT).

Den systemiska aktiviteten av adrenalin är kort på grund av utsöndringshastigheten.

Utsöndringen sker till största delen via njurarna i form av inaktiva metaboliter.

Indikationer

Lokalbedövning med långvarig bedövningseffekt.

Hästar, nötkreatur, grisar och får: infiltrationsanestesi och perineural anestesi (se avsnitt Försiktighet).

Kontraindikationer

Använd inte på djur i chocktillstånd.

Använd inte på djur med kardiovaskulära problem.

Använd inte på djur behandlade med sulfonamider.

Använd inte på djur behandlade med fentiaziner (se avsnitt Interaktioner).

Använd inte med cyklopropan- eller halotanbaserade anestetika (se avsnitt Interaktioner).

Använd inte som anestetikum på områden med terminal cirkulation (öron, svans, penis, osv.) på grund av risken för vävnadsdöd efter komplett cirkulatorisk arrest till följd av närvaron av adrenalin (substans med en vasokonstriktionsverkan).

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

Administrera inte intravenöst eller intrartikulärt.

Använd inte vid överkänslighet mot lokalanestetika som tillhör undergruppen estrar eller vid allergisk korsreaktion mot p-aminobensoesyra och sulfonamider.

Försiktighet

För att undvika oavsiktlig intravenös administrering, dra tillbaka sprutans kolv för att kontrollera frånvaron av blod före injicering.

På grund av lokala sår med vävnadsskador eller abscesser kan det vara svårt att bedöva med lokalbedövning.

Utför lokalbedövning vid omgivningstemperatur. Vid högre temperaturer är risken för toxiska reaktioner högre på grund av en större absorption av prokain.

Som andra lokalbedövningsmedel med prokain bör läkemedlet användas försiktigt till djur med epilepsi eller med förändringar i andnings- eller njurfunktionen.


Vid injektion nära sårkanter kan läkemedlet orsaka nekros runt kanterna.

Läkemedlet bör användas med försiktighet vid blockeringar av nedre extremiteter på grund av risken för digital schemi.

Använd med försiktighet till hästar på grund av risken för att pälsfärgen på injektionsplatsen kan bli permanent vit.

Dräktighet och laktation

Prokain går över i moderkakan och utsöndras i mjölk. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Prokain kan orsaka hypotension.

I några få fall, speciellt hos hästar, kan CNS påverkas (upphetsning, tremor, krampanfall) efter administrering av prokain.

Allergiska reaktioner mot prokain är ganska vanligt; endast i sällsynta fall har anafylaktiska reaktioner observerats.

En överkänslighet mot lokalbedövningsmedel som tillhör undergruppen estrar är känd.

I undantagsfall kan hjärtklappning uppstå (orsakad av adrenalin). Vid oavsiktliga intravaskulära injektioner uppstår ofta toxiska reaktioner. Detta yttrar sig som påverkan på centrala nervsystemet (rastlöshet, tremor, krampanfall) följt av depression; döden är resultatet av andningsförlamning. Vid CNS-påverkan bör korttidsverkande barbiturate administreras, såväl som produkter för försurning av urin för att stödja eliminering via njurarna. Vid allergiska reaktioner kan antihistaminer eller kortikoider ges. Allergisk chock behandlas med adrenalin.

Dosering

- För subkutan och perineural användning.

- För effektens början och längd, se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper.


1. Lokalbedövning eller infiltration: injicera subkutant eller runt det aktuella området

Hästar, nötkreatur, grisar och får: 2,5-10 ml per djur (motsvarande 100-400 mg

prokainhydroklorid + 0,09-0,36 mg adrenalintartrat)


2. Perineural bedövning: injicera nära nervens ände

Hästar, nötkreatur, grisar och får: 5-10 ml per djur (motsvarande 200-400 mg

prokainhydroklorid + 0,18-0,36 mg adrenalintartrat)


Vid blockering av nedre extremiteter hos hästar bör dosen fördelas mellan två eller fler injektionsplatser beroende på dosen. Se även avsnitt Försiktighet.

Injektionsflaskans försegling kan brytas upp till 20 gånger.

Karenstider

Hästar, nötkreatur, och får:

Kött och slaktbiprodukter: noll dygn

Mjölk: noll timmar

Grisar:

Kött och slaktbiprodukter: noll dygn

Interaktioner

Prokain hindrar sulfonamiders verkan genom metabolism till p-aminobensoesyra, en sulfonamidantagonist.

Prokain förlänger muskelrelaxantias verkan.

Prokain ökar effekten av antiarytmika, t.ex. prokainamid.

Adrenalin ökar effekten av smärtstillande bedövningsmedel på hjärtat.

Använd inte med cyklopropan- eller halotan-baserade bedövningsmedel eftersom de ökar hjärtats känslighet mot adrenalin (sympatomimetiskt) och kan orsaka arytmi.

På grund av dessa interaktioner kan veterinären behöva justera dosen och bör noggrant övervaka effekterna på djuret.

Överdosering

Symtom relaterade till överdoser korrelerar med symtom som uppstår efter oavsiktlig intravaskulär injektion som beskrivs i avsnitt Biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Undvik direkt kontakt med hud med läkemedlet. Vid spill på hud eller i ögon, skölj omedelbart med mycket vatten. Om irritation uppstår, sök omedelbart medicinsk rådgivning och visa läkaren bipacksedeln eller etiketten.

Vid oavsiktlig självinjektion, sök omedelbart medicinsk rådgivning och visa läkaren bipacksedeln eller etiketten.

Personer med känd överkänslighet mot prokain eller adrenalin ska undvika kontakt med läkemedlet. 

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad injektionsflaska: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml + 0,036 mg/ml Klar färglös lösning, fri från synliga partiklar
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av