FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Evalon

Hipra

Suspension och vätska till oral spray
(Suspension och vätska till oral spray. Suspension: Vit, grumlig suspension. Spädningsvätska: Mörk, brunaktig lösning.)

Immunologiska medel för fåglar, levande parasitära vacciner för tamhöns. ATCvet-kod: QI01AN01.

Djurslag:
  • Fjäderfä
  • Höns
  • Kyckling
ATC-kod: QI01AN01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

Aktiva substanser:
Eimeria acervulina, stam 003 ...................................... 332 – 450*
Eimeria brunetti, stam 034 ........................................... 213 – 288*
Eimeria maxima, stam 013 ........................................... 196 – 265*
Eimeria necatrix, stam 033 .......................................... 340 – 460*
Eimeria tenella, stam 004 ............................................. 276 – 374*
*Antal sporulerade oocystor från attenuerade linjer av koccidier med förkortad livscykel, enligttillverkarens in vitro procedurer vid tidpunkten för blandning.

HIPRAMUNE T (spädningsvätska):
Adjuvans:
Montanid IMS
Hjälpämnen:
Briljantblått (E133)
Allurarött AC (E129)
Vanillin

Evalon (vaccin)
Fosfatbuffrad lösning (PBS):
- Kaliumklorid
- Dinatriumfosfatdodekahydrat
- Kaliumdivätefosfat
- Natriumklorid

HIPRAMUNE T (spädningsvätska):
- Briljantblått (E133)
- Allurarött AC (E129)
- Vanillin
- Montanid IMS


Suspension och vätska till oral spray.
Suspension: Vit, grumlig suspension.
Spädningsvätska: Mörk, brunaktig lösning.

Indikationer

För aktiv immunisering av kycklingar från 1 dags ålder för att reducera kliniska symtom (diarre), intestinala lesioner och oocystproduktion associerad med koccidios orsakad av Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix och Eimeria tenella.
Immunitetens insättande: 3 veckor efter vaccination.
Immunitetens varaktighet: 60 veckor efter vaccination i en miljö som tillåter recirkulation av oocystor.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Kycklingarna måste strikt födas upp i golvsystem/på golv de första 3 veckorna efter vaccinationen.
Vaccinera endast friska kycklingar.
Utgödsling och rengöring rekommenderas mellan olika produktionsomgångar för att reducera risken för infektion med fältstammar.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under äggläggning. Använd inte till äggläggande fåglar och inom 2 veckor före äggläggningsperiodens början.

Biverkningar

Inga.

Dosering

Oralt bruk.
Administreras som spray (stora droppar).
Vaccinationsschema:
En dos vaccin (0,007 ml) från 1 dags ålder.
Administrationssätt:
Administrationsmetoden är som stordroppig spray med hjälp av lämplig utrustning (levererad volym: 28 ml/100 kycklingar, droppstorlek: 200-250 μm och arbetstryck: 2 till 3 bar). Innan beredningen påbörjas, säkerställ att en ren behållare med tillräcklig kapacitet för beredning av den utspädda vaccinsuspensionen finns tillgänglig. Späd vaccinet med motsvarande volymer:

Doser

Vattan

Vaccin

Spädningsvätska

Totalt

1 000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5 000

1115 ml

35 ml

250 ml

1400 ml

10 000

2230 ml

70 ml

500 ml

2800 ml


Skaka flaskan med spädningsvätska. Späd innehållet i flaskan med rent rumstempererat vatten i en lämplig behållare.
Skaka vaccinflaskan och späd innehållet med den tidigare lösningen.
Fyll reservoaren på sprayutrustningen med all beredd vaccinsuspension.
Se till att den utspädda vaccinsuspensionen fortsätter vara homogeniserad med hjälp av en magnetisk omrörare medan vaccinet administreras som stordroppig spray till kycklingarna.
För att förbättra vaccinationens enhetlighet, håll kvar kycklingarna i transportlådan under minst 1 timme så att de kan inta alla vaccindroppar.
Efter denna tid, placera kycklingarna försiktigt i ströet och fortsätt med vanliga hanteringsrutiner.
Utrustningen ska rengöras efter varje användning. Se tillverkarens instruktioner för att garantera korrekt desinficering och underhåll av utrustningen.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta immunologiska läkemedel när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta immunologiska läkemedel ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.
Inga antikoccidiala ämnen eller andra medel med antikoccidial aktivitet via foder eller vatten ska användas under minst 3 veckor efter vaccinationen av kycklingarna. Korrekt replikation av vaccinoocystor och följaktligen utvecklingen av en solid immunitet kan förhindras. Dessutom skulle det förstärkta skyddet som fås från reinfektion av oocystor också begränsas.

Överdosering

Kraftig överdos (10 ggr) kan resultera i tillfällig reduktion av daglig tillväxt inom den första veckan utan några konsekvenser vad gäller slutlig prestanda.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

mot angivna Eimeria-arter.
Det är vanligt att finna vaccinoocystor i tarmen eller i ströet från vaccinerade flockar. Generellt är antalet högre de första veckorna efter vaccinationen och lägre så snart flocken har erhållit ett ordentligt skydd.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta och desinficera händer och utrustning efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 10 månader
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart.
Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 10 timmar.
HIPRAMUNE T (spädningsvätska):
Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).
Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Suspension och vätska till oral spray Suspension och vätska till oral spray. Suspension: Vit, grumlig suspension. Spädningsvätska: Mörk, brunaktig lösning.
1000 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
5000 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av