Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bravecto för mycket stora hundar (>40-56 kg)

Intervet

Spot-on, lösning 1400 mg
(Klar, färglös till gul lösning.)

Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53BE02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Bravecto för mellanstora hundar (>10-20 kg) spot-on, lösning 500 mg;

Bravecto för mycket små hundar (2-4,5 kg) spot-on, lösning 112,5 mg;

Bravecto för mycket stora hundar (>40-56 kg) spot-on, lösning 1400 mg;

Bravecto för små hundar (>4,5-10 kg) spot-on, lösning 250 mg;

Bravecto för stora hundar (>20-40 kg) spot-on, lösning 1000 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-06-17

Innehåll

Aktiv substans: En ml innehåller 280 mg fluralaner.

En pipett innehåller:


Pipettinnehåll (ml)

Fluralaner

(mg)

För mycket små hundar 2 - 4,5 kg

0,4

112,5

För små hundar >4,5 - 10 kg

0,89

250

För mellanstora hundar >10 - 20 kg

1,79

500

För stora hundar >20 - 40 kg

3, 57

1000

För mycket stora hundar >40 - 56 kg

5,0

1400


Hjälpämnen: Dimetylacetamid, glykofurol, dietyltoluamid (DEET), aceton.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fluralaner är en akaricid och insekticid. Den är effektiv mot fästingar (Ixodes spp., Dermacentor spp. och Rhipicephalus sanguineus), loppor (Ctenocephalides spp.), kvalster (Demodex canis) och sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) hos hund.


Effekten sätter in inom 8 timmar mot loppor (C. felis) och inom 12 timmar mot fästingar (I. ricinus). Fluralaner har hög effekt mot fästingar och loppor som exponeras via intag då de sätter sig fast på/biter värddjuret, dvs. substansen har systemisk aktivitet på målparasiten.
Fluralaner är en potent hämmare på delar av nervsystemet hos artropoder genom att verka antagonistiskt på ligandreglerade kloridkanaler (GABA-receptor och glutamatreceptor).

I molekylära on-targetstudier på insekters GABA-receptorer hos loppor och flugor, påverkas fluralaner inte av dieldrinresistens.
I in vitro-bioanalyser påverkas inte fluralaner av bevisad fältresistens mot amidiner (fästing), organiska fosforföreningar (fästing, kvalster), cyklodiener (fästing, loppa, fluga), makrocykliska laktoner (havslus), fenylpyrazoler (fästing, loppa), benzophenylurea (fästing), pyretroider (fästing, kvalster) och karbamater (kvalster).
Läkemedlet bidrar till att kontrollera populationen av loppor i omgivningen som behandlade hundar vistas i.
Nya loppor på hunden dödas innan livsdugliga ägg produceras. En in vitro-studie visade också att mycket låga koncentrationer av fluralaner stoppar produktionen av livsdugliga loppägg.
Loppans livscykel bryts på grund av den snabbt insättande och långvariga effekten mot adulta loppor på djuret, samt frånvaro av produktion av livskraftiga loppägg.


Farmakokinetiska egenskaper

Fluralaner absorberas snabbt från det topikala administreringsstället i hår, hud och underliggande vävnader, varifrån det absorberas långsamt i det vaskulära systemet. En platå ses i plasma mellan 7 och 63 dagar efter administrering, varefter halterna sjunker långsamt. Den förlängda effekten och långsamma elimineringen från plasma (T1/2 = 21 dagar) samt avsaknad av extensiv metabolism ger effektiva koncentrationer av fluralaner under hela doseringsintervallet. Fluralaner utsöndras oförändrat i avföring och till en mycket låg grad via urinen.

Indikationer

För behandling av fästing- och loppangrepp hos hund.

Detta läkemedel är en systemisk insekticid och akaricid med:

  • omedelbar och varaktig avdödande effekt på loppor (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis) under 12 veckor, och

  • omedelbar och varaktig avdödande effekt på fästingar (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus and Dermacentor reticulatus) under 12 veckor

Loppor och fästingar måste sätta sig fast på/bita värddjuret och via intag exponeras för den aktiva substansen.


Läkemedlet kan användas som en del av behandlingsstrategin mot allergisk dermatit orsakad av loppor (flea allergy dermatitis FAD).


För behandling av demodikos orsakad av Demodex canis.


För behandling av infektion med sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis).

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Var försiktig så att läkemedlet inte kommer i kontakt med djurets ögon.

Använd inte direkt på skadad hud.

Tvätta inte eller låt inte en behandlad hund bli helt blöt eller simma i vattendrag inom 3 dagar efter behandling.

Eftersom information saknas ska detta läkemedel inte användas till valpar yngre än 8 veckor och/eller till hundar som väger mindre än 2 kg.

Använd inte läkemedlet med kortare intervall än 8 veckor, då säkerheten för kortare intervall inte har fastställts.

Läkemedlet är avsett för topikal behandling och får inte administreras oralt.

Dräktighet och laktation

Säkerheten hos detta läkemedel har fastställts hos avelsdjur samt hos dräktiga och lakterande tikar. Kan användas till avelsdjur samt under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Milda och övergående hudreaktioner vid appliceringsstället, såsom erytem eller alopeci observerades i vanliga fall i kliniska studier (hos 1,2% av behandlade hundar).

Kräkningar, letargi och anorexi efter användning av detta läkemedel har rapporterats i mycket sällsynta fall i spontana rapporter.


- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

För spot-on användning.


Bravecto ska ges i enlighet med tabellen nedan (vilket motsvarar en dos om 25 - 56 mg fluralaner/kg kroppsvikt):

Hundens kroppsvikt

(kg)

Antal pipetter och styrka som ska appliceras

Bravecto 112,5 mg

Bravecto 250 mg

Bravecto 500 mg

Bravecto 1000 mg

Bravecto 1400 mg

2 - 4,5

1

>4,5 - 10


1
>10 - 201>20 - 40
1


>40 - 56

1

För hundar som väger mer än 56 kg ska en kombination av två pipetter användas som närmast motsvarar kroppsvikten.


Anvisning för administrering:


Steg 1: Öppna innerpåsen i omedelbar anslutning till användandet och ta ut pipetten. Ta på skyddshandskar. För att öppna pipetten håll den upprätt i övre delen av basen eller på den övre stela delen under locket med toppen uppåt. Vrid locket medsols eller motsols ett helt varv. Locket ska sitta kvar på pipetten; det är inte möjligt att ta bort det. Pipetten är öppen och klar för användning när det känns att förseglingen bryts.Steg 2: Hunden ska stå eller ligga med ryggen i horisontellt läge för att underlätta appliceringen. Placera pipettspetsen vertikalt mot huden mellan hundens skulderblad.

Steg 3: Kläm försiktigt på pipetten och applicera hela innehållet direkt på hundens hud, använd ett appliceringsställe (vid små mängder) eller flera appliceringsställen längs rygglinjen från skuldran till svansroten. Undvik att applicera mer än 1 ml av läkemedlet på ett och samma ställe då det kan göra att

lösning rinner eller droppar från hunden.


Behandlingsschema:

För optimal kontroll av fästing- och loppangrepp ska läkemedlet ges med 12 veckors intervall.


För behandling av angrepp av Demodex canis-kvalster ska en dos av läkemedlet appliceras. Eftersom demodikos är en multifaktoriell sjukdom är det tillrådligt att även behandla eventuella underliggande sjukdomar på lämpligt sätt.


För behandling av infektion med sarkoptesskabb (Sarcoptes scabiei var. canis) ska en dos av läkemedlet appliceras. Behov och frekvens av upprepad behandling bör ske enligt inrådan av förskrivande veterinär.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Fluralaner binds i hög grad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra starkt bundna aktiva substanser såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och kumarinderivatet warfarin. Inkubation av fluralaner i närvaro av karprofen eller warfarin i hundplasma vid maximala förväntade plasmakoncentrationer minskade inte proteinbindningen av fluralaner, karprofen eller warfarin.
I laboratorie- och fältstudier har inga interaktioner mellan Bravecto spot-on, lösning för hund och andra rutinmässigt använda veterinärmedicinska läkemedel observerats.

Överdosering

Inga biverkningar observerades vid topikal användning till valpar i åldern 8-9 veckor, med en vikt av 2,0 - 3,7 kg, vid behandling med överdoser upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen (56 mg, 168 mg och 280 mg fluralaner/kg kroppsvikt) vid 3 tillfällen och med kortare intervall än rekommenderat (8-veckors intervall).

När fluralaner gavs oralt till beaglehundar med överdoser på upp till 3 gånger den högsta rekommenderade dosen (upp till 168 mg/kg kroppsvikt fluralaner), sågs ingen påverkan på reproduktionsförmåga eller avkommans livsduglighet.


Fluralaner tolererades väl hos collies med multidrug-resistance-protein 1-defekt (MDR1 - /-) efter en peroral administrering med tre gånger den högsta rekommenderade dosen (168 mg/kg kroppsvikt). Inga behandlingsrelaterade kliniska tecken observerades.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Parasiten måste via intag få i sig fluralaner för att exponeras för substansen, därför kan risk för parasitöverförda sjukdomar inte uteslutas.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Kontakt med detta läkemedel bör undvikas och tillgängliga engångsskyddshandskar måste bäras vid hantering av läkemedlet av följande skäl:

Överkänslighetsreaktioner, som kan bli allvarliga, har rapporterats hos ett fåtal personer.

Personer med överkänslighet mot fluralaner eller mot något hjälpämne bör undvika exponering för läkemedlet.


Läkemedlet binder till hud och kan vid spill även binda till andra ytor.


Hudutslag, stickningar eller domningar efter hudkontakt har rapporterats hos ett fåtal individer. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart det område som kommit i kontakt med lösningen med tvål och vatten. I vissa fall är tvål och vatten inte tillräckligt för att få bort medel som hamnat på fingrarna. Kontakt med läkemedlet kan också ske vid hantering av ett behandlat djur.


Se till att fläcken där läkemedlet applicerats inte längre syns på djuret innan du vidrör appliceringsstället. Detta inkluderar att kela och dela säng med djuret. Det tar upp till 48 timmar för appliceringsstället att bli torrt men det kan synas längre.


Om hudreaktion uppstår, kontakta läkare och visa förpackningsmaterialet.

Personer med känslig hud eller känd allmän allergi, t.ex. mot andra veterinärmedicinska läkemedel av denna typ bör hantera detta läkemedel och behandlade djur med försiktighet.


Detta läkemedel kan orsaka ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart och noggrant med vatten.


Detta läkemedel är skadligt att förtära. Förvara läkemedlet i originalförpackningen tills det ska användas så att barn inte kommer i direktkontakt med läkemedlet. Släng omedelbart en använd pipett.


Vid oavsiktligt intag, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten.


Detta läkemedel är mycket brandfarligt. Förvara det åtskilt från värme, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.


Vid spill på t ex bord eller golvytor, torka upp allt spill med papper och rengör området med rengöringsmedel.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara pipetterna i ytterförpackningen för att skydda mot avdunstning eller fuktupptag.

Innerpåsen ska endast öppnas i direkt anslutning till att läkemedlet ska användas.

Förpackningsinformation

BRAVECTO FÖR MELLANSTORA HUNDAR (>10-20 KG)
Spot-on, lösning 500 mg Klar, färglös till gul lösning
1 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd
2 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls ej

BRAVECTO FÖR MYCKET SMÅ HUNDAR (2-4,5 KG)
Spot-on, lösning 112,5 mg Klar, färglös till gul lösning.
1 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd
2 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls ej

BRAVECTO FÖR MYCKET STORA HUNDAR (>40-56 KG)
Spot-on, lösning 1400 mg Klar, färglös till gul lösning.
1 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd
2 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls ej

BRAVECTO FÖR SMÅ HUNDAR (>4,5-10 KG)
Spot-on, lösning 250 mg Klar, färglös till gul lösning
1 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd
2 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls ej

BRAVECTO FÖR STORA HUNDAR (>20-40 KG)
Spot-on, lösning 1000 mg Klar, färglös till gul lösning.
1 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd
2 x 1 styck endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av