Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Suvaxyn Circo+MH RTU

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Vit, homogen emulsion.)

Immunologiska medel för svindjur, inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner för svin.

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AL
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-03-18.

Innehåll

En dos (2 ml) innehåller:


Aktiva substanser:


Inaktiverat rekombinant chimäriskt porcint circovirus typ 1 innehållande porcint circovirus typ 2 ORF2-protein

Inaktiverat Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3

2,3–12,4 RP*

1,5–3,8 RP*

Adjuvans:


Skvalan

Poloxamer 401

Polysorbat 80

Hjälpämnen:

0,4 % (v/v)

0,2 % (v/v)

0,032 % (v/v)

Tiomersal

0,2 mg

*Relativ potensenhet bestämd genom ELISA antigenkvantifiering (in vitro potenstest) jämfört med ett referensvaccin.


Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Tiomersal

Skvalan

Poloxamer 401

Polysorbat 80

Kaliumdivätefosfat, vattenfritt

Natriumklorid

Kaliumklorid

Dinatriumfosfat, vattenfritt

Dinatriumvätefosfatheptahydrat

Dinatriumtetraboratdekahydrat

Tetranatrium EDTA

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Vaccinet innehåller inaktiverat rekombinant chimäriskt porcint circovirus typ 1 innehållande porcint circovirus typ 2 ORF2-protein. Vaccinet innehåller även inaktiverat Mycoplasma hyopneumoniae. Vaccinet stimulerar aktiv immunitet mot PCV2 och Mycoplasma hyopneumoniae hos svin.


Indikationer

För aktiv immunisering av svin från 3 veckors ålder mot porcint circovirus typ 2 (PCV2) för att minska virusmängd i blod och lymfvävnad samt utsöndring i avföring till följd av PCV2-infektion.

För aktiv immunisering av svin från 3 veckors ålder mot Mycoplasma hyopneumoniae för att minska lunglesioner till följd av M. hyopneumoniae-infektion.


Immunitetens insättande: från 3 veckor efter vaccination

Immunitetens varaktighet: 23 veckor efter vaccination

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Vaccinera endast friska djur.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller laktation. Använd inte under dräktighet eller digivning.

Biverkningar

En övergående ökning av kroppstemperaturen (i genomsnitt 1 °C) är mycket vanligt under de första 24 timmarna efter vaccinationen. Hos enskilda svin är det vanligt att temperaturen ökar med mer än 2 °C jämfört med temperaturen före behandlingen. Detta försvinner spontant utan behandling inom 48 timmar. Omedelbara milda reaktioner som påminner om överkänslighet och som medför övergående kliniska tecken såsom kräkningar, diarré eller depression är mindre vanliga efter vaccination. Dessa kliniska tecken försvinner vanligen utan behandling. Anafylaxi kan förekomma i mycket ovanliga fall. Om sådana reaktioner uppstår ska lämplig behandling ges.

Lokala vävnadsreaktioner i form av svullnad på injektionsstället, vilka kan vara associerade med lokal värme, rodnad och smärta vid beröring, är mycket vanliga och kan kvarstå i upp till 2 dagar (baserat på säkerhetsstudier i laboratorium). Området med den lokala vävnadsreaktionen är vanligen mindre än 2 cm i diameter. I en laboratoriestudie visade en postmortal undersökning av injektionsstället 4 veckor efter administrering av en engångsdos vaccin en mild inflammatorisk reaktion, vilket kunde ses genom avsaknad av vävnadsnekros och endast lite fibros.


* Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Intramuskulär användning.

Administrera en dos på 2 ml i nacken bakom örat på svinet.

Vaccinationsschema:

En injektion från 3 veckors ålder.

Skaka väl före administrering och då och då under vaccinationsprocessen.

Det rekommenderas att vaccinera med en flerdosspruta. Använd vaccinationsutrustningen enligt tillverkarens instruktioner. Administrera vaccinet aseptiskt. Vid förvaring kan en liten mängd svart fällning förekomma och emulsionen kan separera i två skilda faser. Den svarta fällningen försvinner och emulsionen blir homogen igen då injektionsflaskan skakas.

Karenstider

Noll dygn

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

En övergående ökning av kroppstemperaturen (i genomsnitt 0,8 °C) observerades 4 timmar efter administrering av en dubbel överdos. Detta gick över spontant utan behandling inom 24 timmar. Lokala vävnadsreaktioner i form av svullnad (mindre än 2 cm i diameter) på injektionsstället var vanliga och gick över inom 2 dagar.

Observera

Blanda inte med något annat läkemedel.


Särskilda varningar för respektive djurslag

Information saknas avseende säkerhet av detta vaccin hos avelsgaltar. Skall inte användas till avelsgaltar.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Vid förvaring kan en liten mängd svart fällning förekomma och emulsionen kan separera i två skilda faser. Den svarta fällningen försvinner och emulsionen blir homogen igen då injektionsflaskan skakas.


Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Vit, homogen emulsion.
100 milliliter flaska, receptbelagd
50 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av