Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Exoflox vet.

Receptstatus
Virbac

Koncentrat till oral lösning 25 mg/ml
(klar, lätt gulaktig)

Antibiotikum av kinolontyp

Djurslag:
  • Burfågel
  • Gnagare
  • Kanin
  • Reptil
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01MA90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-11-19.

Innehåll

1 ml innehåller: Enrofloxacin 25 mg, bensylalkohol (E-1519) 18 mg,

kaliumhydroxid (för pH-justering), hydroxietylcellulosa, karamellsmak, vatten, renat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Verkningsmekanism

Två enzymer som är essentiella för DNA-replikation och transkription, DNA-gyras och topoisomeras IV, har identifierats som de molekylära målen för fluorokinoloner. Målet hämmas genom icke-kovalent bidning av fluorokinolonmolekyler till dessa molekyler. Replikationsgafflar och translationskomplex kan inte fortsätta förbi sådana enzym-DNA-fluorokinolonkomplex och hämning av DNA- och mRNA-syntesen utlöser händelser som resulterar i snabbt läkemedelskoncentrationsberoende dödande av patogena bakterier. Verkningsmekanismen för enrofloxacin är bactericid och bactericid effekt är koncentrationsberoende.


Antibakteriellt spektrum

Enrofloxacin är aktivt mot gramnegativa bakterier som Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp. (t ex Pasteurella multocida), Bordetella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., mot grampositiva bakterier som Staphylococcus spp. (t ex Staphylococcus aureus) och mot Mycoplasma spp. vid rekommenderade terapeutiska doser.


Typer av resistens och deras mekanismer

Resistens mot fluorokinoloner har rapporterats uppkomma på fem sätt, (i) punktmutationer i generna som kodar för DNA-gyras och/eller topoisomeras IV som leder till förändringar i respektive enzym, (ii) förändringar i permeabiliteten hos Gram-negativa bakterier, (iii) effluxmekanismer, (iv) plasmidmedierad resistens och (v) gyrasskyddande proteiner. Alla mekanismer leder till nedsatt känslighet hos bakterien för fluorokinoloner. Korsresistens inom fluorokinolonklassen av antimikrobiella ämnen är vanligt.


Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för enrofloxacin är sådan att båda oral och parenteral administrering leder till liknande serumnivåer. Enrofloxacin har en hög distributionsvolym. Vävnadsnivåer 2-3 gånger högre än de som återfinns i serum har påvisats i laboratoriedjur och målarter. Organ i vilka höga nivåer kan förväntas är lungor, lever, njurar, hud, skelett och lymfsystem. Enrofloxacin distribueras också till ryggmärgsvätskan, kammarvatten och fostret hos dräktiga djur.

Indikationer

Kaniner

Behandling av infektioner i mag-tarmkanalen och luftvägarna orsakade av enrofloxacinkänsliga stammar av Escherichia coli, Pasteurella multocida och Staphylococcus spp.

Behandling av hud- och sårinfektioner orsakade av enrofloxacinkänsliga stammar av Staphylococcus aureus.


Gnagare, reptiler och burfåglar

Behandling av infektioner i mag-tarmkanalen och luftvägarna där klinisk erfarenhet, eventuellt med stöd av känslighetstester av orsaksorganismen, indikerar enrofloxacin som substansval.

Kontraindikationer

Använd inte vid känd överkänslighet mot fluorokinoloner eller mot några hjälpämnen.

Använd inte till djur som har epilepsi eller lider av krampanfall eftersom enrofloxacin kan orsaka CNS-stimulering.

Använd inte till djur som producerar livsmedel för humankonsumtion.

Försiktighet

Officiella och lokala antimikrobiella riktlinjer ska beaktas när produkten används.

Fluorokinoloner bör reserveras för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt, på andra typer av antimikrobiella medel.

Om det är möjligt ska fluorokinoloner bara användas baserat på känslighetstestning.

Användning av produkten på sätt som avviker från anvisningarna i den här produktresumén kan öka prevalensen av bakterieresistens mot fluorokinoloner och kan minska behandlingseffekten av andra kinoloner på grund av risken för korsresistens.

Särskild försiktighet ska iakttas vid användning av enrofloxacin till djur med nedsatt njurfunktion.

Dräktighet och laktation

Kaniner och gnagare

Laboratoriestudier på råttor och kanin har inte visat några tecken på teratogena effekter men har visat tecken på fetotoxiska effekter vid maternotoxiska doser. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Fåglar och reptiler

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under äggläggning, även om skadliga effekter på utvecklande ägg hos rovfåglar har rapporterats när dessa fåglar äter kött från boskapsdjur som tidigare fått fluorokinoloner. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Problem i mag-tarmkanalen (t ex diarré) kan uppstå i mycket sällsynta fall. Dessa tecken är i allmänhet lätta och övergående.

Under perioden med snabb tillväxt kan enrofloxacin påverka ledbrosk.


Frekvensen av biverkningar har definierats enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Bruksanvisning

För administrering oralt via sond (gavage).

Det ospädda veterinärmedicinska läkemedlet är kraftigt alkaliskt och därför är det, för att undvika frätande effekter, viktigt att späda läkemedlet med minst 4 delar vatten före administrering. Till mindre djur (som väger mindre än 500 g), kan det vara lämpligt att späda 0,1 ml av den rena produkten med >4 delar vatten och administrera en del av totalvolymen.


10 ml flaska: En spruta à 1 ml medföljer flaskan à 10 ml för att dra upp små volymer av produkten och underlätta spädning före administrering. Sprutan har 0,01 och 0,1 ml-graderingar. Den lägsta volymen som har visat sig vara korrekt är 0,1 ml. För korrekt dosering bör således minst 0,1 ml av produkten dras upp.


30 och 50 ml flaskor: En spruta à 5 ml medföljer för att dra upp produkten.


Den spädda lösningen ska blandas noggrant före administrering.


Spädningen ska göras två gånger dagligen omedelbart före administrering, helst i en glasbehållare. All oanvänd lösning ska kasseras omedelbart efter användning.

Efter att den mängd produkt som behövs dragits upp och sprutats ut ska sprutan rengöras med ljummet vatten för att ta bort kvarvarande produkt. Därefter kan sprutan användas för att bereda en annan lösning eller öppnas, tömmas och låta torka.


Dosering


På grund av fysiologiska och farmakokinetiska skillnader mellan de många olika arter som produkten är avsedd för, är doseringsfrekvenser nedan endast riktlinjer. Beroende på djurart och den infektion som behandlas kan alternativ dosering med hjälp av en evidensbaserad metod vara lämplig. Alla dosförändringar ska dock baseras på en nytta-riskbedömning av ansvarig veterinär eftersom tolerans vid högre doser inte har studerats.


Försiktighet ska iakttas vid fasthållning av djuret och administrering av produkten för att förhindra att läkemedlet inhaleras.


Gnagare och kaniner

5 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt (0,2 ml per kg kroppsvikt), två gånger dagligen i 7 dagar.


Reptiler

5 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt (0,2 ml per kg kroppsvikt), med 24 till 48 timmars mellanrum i 6 dagar.

Reptiler är ektotermiska och beroende av externa värmekällor för att hålla kroppstemperaturen på optimal nivå för att alla kroppssystem ska fungera korrekt. Metabolismen av substanser och immunsystemets aktivitet är således helt beroende av kroppstemperaturen. Veterinären måste således vara medveten om kravet på rätt temperatur för respektive reptilart och vätskestatus hos det enskilda djuret. Beakta dessutom att det är stora farmakokinetiska skillnader i hur enrofloxacin beter sig hos olika arter, vilket ytterligare påverkar beslutet om korrekt dosering av det veterinärmedicinska läkemedlet. Rekommendationerna här kan således bara användas som en utgångspunkt för individuell dosinställning.


Burfåglar

10 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt (0,4 ml per kg kroppsvikt), två gånger dagligen i 7 dagar.

Karenstider

Ej godkänt för användning till djur som producerar livsmedel för humankonsumtion.

Interaktioner

Använd inte enrofloxacin samtidigt med antimikrobiella substanser som har antagonistisk effekt mot kinoloner (t ex makrolider, tetracykliner eller fenikoler).

Använd inte samtidigt med teofyllin eftersom elimineringen av teofyllin kan vara fördröjd.

Samtidig administrering av substanser som innehåller aluminium eller magnesium kan påverka absorptionen av enrofloxacin.

Överdosering

Vid oavsiktlig överdosering kan besvär i mag-tarmkanalen (t ex kräkningar, diarré) och neurologiska sjukdomar uppträda.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för fluorokinoloner ska undvika all kontakt med produkten.

Skyddsutrustning som består av ogenomträngliga handskar ska användas vid hantering av detta läkemedel.

Undvik hud- och ögonkontakt. Tvätta omedelbart bort stänk från hud eller ögon med vatten.

Tvätta händerna efter användning. Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: Använd omedelbart.

Förvaring

Tillslut flaskan väl. All kvarvarande spädd lösning ska kasseras omedelbart efter användning.

Förpackningsinformation

Koncentrat till oral lösning 25 mg/ml (klar, lätt gulaktig)
10 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av