Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoletil

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatus
Virbac

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg/ml + 50 mg/ml
(frystorkat pulver: vit till svagt gul kompakt massa/ spädningsvätska: klar färglös/ beredd lösning: klar, färglös till svagt gröngul utan partiklar.)

narkotikaindikation Narkotikum förteckning IV.

Läkemedel för nervsystemet, övriga allmänanestetika

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiva substanser:
ATC-kod: QN01AX99
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-10-20.

Innehåll

En injektionsflaska frystorkat pulver (970 mg) innehåller: 250,00 mg tiletamin (som hydroklorid), 250,00 mg zolazepam (som hydroklorid) samt vattenfritt natriumsulfat, laktosmonohydrat. En injektionsflaska spädningsvätska (5 ml) innehåller: 5,00 ml vatten för injektionsvätskor. 1 ml beredd lösning innehåller: 50,00 mg tiletamin (som hydroklorid), 50,00 mg zolazepam (som hydroklorid)

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Tiletamin är en förening som hör till gruppen fencyklinider och farmakologiskt påminner om ketamin. Tiletamin motverkar receptorer av typen NMDA N-metyl-D-aspartat) i den excitatoriska neurotransmittern, glutaminsyra. Tiletamin framkallar så kallad dissociativ anestesi eftersom ämnet bedövar vissa områden i hjärnan, till exempel talamus och hjärnbarken, medan andra områden, särskilt limbiska systemet, hålls aktiva.

Zolazepam hör till bensodiazepinerna och påminner farmakologiskt om diazepam. Den har en sedativ, ångestdämpande och muskelavslappnande verkan.


Föreningar av de två ämnena i proportionen 1/1 har följande verkningar:

  • snabb katalepsi utan orolighet, varefter musklerna slappnar av

  • måttlig ytlig, omedelbar och viskeral analgesi

  • kirurgisk anestesi som innebär avslappnade muskler, reflexer i struphuvudet, svalget och ögonlocken utan förlamning av förlängda märgen.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter intramuskulär administrering av tiletamin 10 mg/kg and zolazepam 10 mg/kg nås den högsta koncentrationen av tiletamin och zolazepam (Cmax) i vätskan inom 30 minuter hos hundar och katter, dvs. den absorberas snabbt.

Den terminala halveringstiden för tiletamin (T1/2) är 2,5 timmar hos katter. Hos hundar är tiden kortare (1,2–1,3 timmar).

Den terminala halveringstiden för zolazepam är längre hos katter (4,5 timmar) än hos hundar (< 1 timme).

Båda aktiva substanser metaboliseras i stor omfattning. Mindre än 4 procent av dosen finns kvar i icke-metaboliserad form i urinen och mindre än 0,3 procent i avföringen.

Indikationer

Allmän anestesi

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Använd inte läkemedlet till djur med allvarlig hjärt- eller lungsjukdom eller till djur med nedsatt njur-, bukspottkörtel- eller leverfunktion.

Använd inte läkemedlet på djur med högt blodtryck.

Använd inte på kaniner.

Använd inte på patienter med huvudskada eller hjärntumör.

Använd inte vid kejsarsnitt.

Använd inte på dräktiga tikar och katthonor.

Försiktighet

Djuren ska vara fastande i 12 timmar före narkosen.

Lopp- och fästinghalsband ska avlägsnas 24 timmar före narkosen.

Vid behov kan ökad salivavsöndring kontrolleras med ett antikolinergt läkemedel som till exempel atropin före narkosen, efter att den ansvariga veterinären gjort en bedömning av nytta/risker.

Läs avsnittet "Interaktion med andra läkemedel och övriga interaktioner" om preanestesiläkemedel används.

Djur som fått anestesimedel ska inte utsättas för högt ljud och starkt ljus.


Tillfälligt andningsuppehåll kan vara vanligare hos katter efter intravenös injektion än efter en injektion i muskeln. Särskilt vid höga doser pågår onormala andningsmönster i upp till 15 minuter, därefter blir andningen åter normal. Vid förlängt andningsstillestånd ska andningsstöd tillhandahållas.

Hundar bör övervakas noggrant de första 5–10 minuterna efter induktionen, särskilt om djuret lider av en hjärt- och lungsjukdom.


Läkemedlet kan orsaka hypotermi hos känsliga djur (liten kroppsyta, låg temperatur i omgivningen). Extra värme ska tillföras vid behov.

Hos hundar och katter är ögonen öppna efter att läkemedlet administrerats. Det är viktigt att skydda ögonen mot skador och se till att hornhinnan inte blir alltför torr.

Dosen måste eventuellt minskas om djuret är gammalt, svagt eller har nedsatt njurfunktion.

Reflexer (t.ex. i ögonlocken, benen och struphuvudet) försvinner inte under narkosen och därför är det eventuellt inte tillräckligt att använda endast detta läkemedel om det kirurgiska ingreppet utförs i dessa områden.


Upprepad dosering kan fördröja och förvärra återhämtningen.

Vid upprepade injektioner kan biverkningar uppstå på grund av tiletamin (hyperreflexi, neurologiska problem).

Återhämtningen ska helst ske i en lugn miljö.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på djur har inte givit belägg för teratogena effekter.

Läkemedlet passerar moderkakan och kan orsaka nedsatt andningsfunktion hos nyfödda hundvalpar och kattungar, vilket kan vara livshotande. Läkemedlets säkerhet under dräktighet eller laktation har inte fastställts.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

I några fall har smärta efter injektion hos katter rapporterats.

Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade) fall av neurologiska symptom (utmattning, kramper, koma) förknippade eller inte förknippade med kardiorespiratoriska symptom (andnöd, ökad andningsfrekvens, långsam andning, takykardi, cyanos, som kan förekomma från 20 mg/kg hos hundar) och vissa systematiska symptom (hypotermi, hypertermi, pupillstörningar, ökad salivavsöndring, överkänslighet mot yttre retningar, rastlöshet, läten) har observerats i huvudsak under uppvaknandet hos hundar och under operationen och uppvaknandet hos katter.


Under återhämtningsskedet kan förlängd anestesi och svårigheter att vakna observeras (muskelryckningar, orolighet, ataxi, förlamning). Alla reaktioner är övergående och försvinner när den aktiva substansen har försvunnit ur kroppen.

Dosering

Intramuskulär eller intravenös användning.


Dosering:

Innehållet i injektionsflaskan med frystorkat pulver ska lösas upp i 5 ml av medföljande spädningsvätska.

Den färdigberedda lösningens koncentration är 100 mg/ml och innehåller tiletamin 50 mg/ml och zolazepam 50 mg/ml.


När läkemedlet administreras intramuskulärt (djuret lägger sig på 3–6 minuter) eller intravenöst (djuret lägger sig på mindre än en minut) är de rekommenderade terapeutiska doserna följande:


HUNDAR

Intramuskulär administrering

Intravenös administrering

Undersökningar och ingrepp som orsakar lite smärta

7–10 mg/kg kroppsvikt

5 mg/kg kroppsvikt

Mindre kirurgiska ingrepp, kortvarig narkos

10–15 mg/kg kroppsvikt

7,5 mg/kg kroppsvikt

Smärtsamma ingrepp

15–25 mg/kg kroppsvikt

10 mg/kg kroppsvikt


KATTER

Intramuskulär administrering

Intravenös administrering

Undersökningar och ingrepp som orsakar lite smärta

10 mg/kg kroppsvikt

5 mg/kg kroppsvikt

Ortopediskt ingrepp

15 mg/kg kroppsvikt

7,5 mg/kg kroppsvikt


Läs även avsnitten "Biverkningar" och/eller "Överdosering" eftersom biverkningar kan förekomma vid terapeutiska doser.

Intravenösa injektioner ska vid behov upprepas som 1/3–1/2 av den ursprungliga dosen, men den totala dosen får inte överskrida 26,4 mg/kg.


Doseringen beror på djurslag och typ av ingrepp och ska enligt veterinärens bedömning anpassas till djurets tillstånd (ålder, övervikt, allvarliga svagheter i organ, chocktillstånd, försvagande sjukdomar).


Narkosens längd: 20–60 minuter beroende på dosen.


Produkten ska inte användas som enda narkosmedel vid smärtsamma operationer. Vid sådana operationer ska ett lämpligt smärtstillande läkemedel användas tillsammans med produkten.


Förberedelser inför en operation:

Precis som vid all narkos ska djuret vara fastande i minst 12 timmar före narkosen.

Hundar och katter kan ges atropin subkutant, 15 minuter före injektionen.


Uppvaknande:

Narkosen pågår längre än den kirurgiska anestesin. Uppvakning sker gradvis och kan pågå i 2–6 timmar i en lugn miljö (undvik hög ljudvolym och kraftig belysning). En överdos kan fördröja uppvakningen hos överviktiga, gamla eller svaga djur.

Interaktioner

Bedömningen av nytta/risk för användning av produkten tillsammans med andra preanestesi- eller anestesimedel måste ta hänsyn till doseringen av de använda läkemedlen, ingreppets karaktär samt till vilken ASA-klass (American Society of Anaesthesiologists) djuret hör. Den nödvändiga dosen av tiletamin-zolazepam ändras med all sannolikhet beroende på vilka andra medel som används samtidigt.

Dosen av tiletamin-zolazepam bör eventuellt minskas vid användning tillsammans med preanestetiska medel och andra anestetiska medel. Premedicinering med lugnande medel som innehåller fentiazin (t.ex. acepromazin) kan försämra hjärt- och lungfunktionen och ha en ökad hypotermisk effekt under den sista fasen av narkosen.

Använd inte läkemedel som innehåller kloramfenikol före eller under operationen eftersom detta gör att narkosmedlet stannar kvar längre i kroppen.

Överdosering

100 mg/kg, dvs. då dosen är 5–10 gånger större än anestesidosen, utgör en dödlig dos för katter och hundar vid intramuskulär administrering. Vid överdosering och då djuret är överviktigt eller gammalt kan återhämtningen ske långsammare.


Vid överdosering ska djuret övervakas noggrant. Tecknen på en överdos är vanligen nedsatt hjärt- och lungfunktion som kan uppstå från och med en dos på 20 mg/kg beroende på djurets hälsa, hur nedsatt det centrala nervsystemets funktion är och huruvida djuret lider av hypotermi. Ett tidigare tecken på överdosering är förlusten av reflexer i skallen och ryggraden. Anestesins varaktighet kan också vara förlängd.


Det finns inget specifikt motgift och behandlingen beror på symptomen. Doxapram kan motverka effekten av tiletamin och zolazepam, då den ökar både hjärt- och andningsfrekvensen samt påskyndar uppvaknandet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Hundar: eftersom zolazepam elimineras snabbare än tiletamin, är den lugnande effekten kortare än den anestesieffekten.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion ska läkare uppsökas omedelbart och denna information eller etiketten ska visas. På grund av den eventuella sedativa risken ska du inte köra bil.

Stänk på huden och i ögonen ska sköljas bort omedelbart. Vid ögonirritation ska läkare uppsökas.

Tvätta händerna efter användningen.

Detta läkemedel kan passera moderkakan och skada fostret. Därför ska kvinnor som är eller kan antas vara gravida inte hantera produkten.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 24 timmar mellan +2°C och +8°C.

Förvaring

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C) efter beredning.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg/ml + 50 mg/ml frystorkat pulver: vit till svagt gul kompakt massa/ spädningsvätska: klar färglös/ beredd lösning: klar, färglös till svagt gröngul utan partiklar.
1 styck kombinationsförpackning, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av