Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canicaral vet

Virbac

Tablett 40 mg
(Tillhandahålls ej) (ljusbrun med bruna prickar, rund och konvex, smaksatt, kryssformad brytskåra på ena sidan)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Canicaral vet (Tablett 40 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Företaget slutar tillhandahålla detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Inga utbytbara läkemedel Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: Karprofen
Startdatum: 2020-02-26
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-12-10.

Innehåll

1 tablett innehåller: karprofen 40 mg, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), majsstärkelse, renat talk, cellulosa, pulveriserad, pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid (kiseldioxid, kolloidal vattenfri), k,alciumbehenat , jäst, inaktiverad, artificiella köttsmakämnen

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Karprofen är en icke-steroid antiinflammatoriskt substans (NSAID). Det är ett derivat av fenylpropionsyra och tillhör NSAID-gruppen 2-arylpropionsyror. Det har ett kiralt centrum vid C2 i propiondelen och det finns därför två stereoisomera former, (+)‑S‑ och (-)‑R‑enantiomerna. Hos hund förekommer det ingen kiral inversion mellan enantiomererna in vivo.


Karprofen har antiinflammatorisk, analgetisk och antipyretisk verkan. I likhet med de flesta andra NSAID-preparat hämmar karprofen enzymet cyklooxygenas i arakidonsyrakaskaden.

Hämningen av prostaglandinsyntesen av karprofen är emellertid svag i förhållande till dess antiinflammatoriska och analgetiska effekt. Den exakta verkningsmekanismen för karprofen är inte klarlagd.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos hund absorberas karprofen snabbt (Tmax=2,0 tim) efter oral administrering. Cmax är 28,67 µg/ml. Distributionsvolymen är liten och karprofen binds i hög grad till plasmaproteiner. Karprofen metaboliseras i levern varvid esterglukuronid och två 1-O-acyl-β-D-glukuroniddiastereoisomerar bildas. Dessa utsöndras till gallgången och elimineras via feces.

Indikationer

Minskning av inflammation och smärta orsakad av muskuloskeletala sjukdomar och degenerativ ledsjukdom. Som uppföljning till parenteral analgesi i behandlingen av postoperativ smärta.

Kontraindikationer

Använd inte till katter.

Använd inte till dräktiga eller lakterande tikar.

Använd inte till hundar yngre än 4 månader.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Använd inte till hundar med hjärt‑, lever‑ eller njursjukdom där det finns risk för gastrointestinal ulceration eller blödning, eller vid tecken på bloddyskrasi.

Försiktighet

Användning till äldre hundar kan medföra ytterligare risk.

Om sådan användning inte kan undvikas, kan hunden behöva noggrann klinisk uppföljning.

Undvik användning till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotona hundar eftersom det finns en potentiell risk för ökad njurtoxicitet.

NSAID-preparat kan orsaka hämning av fagocytos och därför ska lämplig samtidig antimikrobiell terapi sättas in vid behandling av inflammatoriska tillstånd associerade med bakterieinfektion.


Se avsnitt Interaktioner.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råtta och kanin har visat fetotoxiska effekter av karprofen vid doser nära den terapeutiska dosen. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd inte till dräktiga eller lakterande tikar.

Biverkningar

Typiska biverkningar associerade med NSAID-preparat såsom kräkning, lös avföring/diarré, ockult blod i avföringen, aptitförlust och letargi har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och försvinner efter avslutad behandling men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.


Om biverkningar uppträder, ska användningen av läkemedlet avbrytas och veterinär uppsökas.


Liksom med andra NSAID-preparat finns det en risk för sällsynta njurbiverkningar eller idiosynkrastiska leverbiverkningar.

Dosering

För oral administrering.

För att säkerställa rätt dos och undvika överdosering ska kroppsvikten bestämmas så noga som möjligt.


Dosering

2‑4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

För minskning av inflammation och smärta orsakad av muskuloskeletala sjukdomar och degenerativ ledsjukdom: en initial dos på 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag given som en daglig engångsdos eller som två lika stora doser kan, beroende på kliniskt svar, sänkas till 2 mg karprofen/kg kroppsvikt/dag given som en engångsdos. Behandlingens varaktighet beror på det behandlingssvar som observeras hos patienten. Vid behandling under längre tid än 14 dagar ska hunden regelbundet undersökas av veterinär.

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

För att förlänga det analgetiska och antiinflammatoriska skyddet postoperativt kan parenteral preoperativ behandling med karprofeninjektion följas av karprofentabletter enligt 4 mg/kg kroppsvikt/dag i upp till 5 dagar.


Följande tabell är avsedd som vägledning för dispensering av läkemedlet enligt dosen 4 mg per kg kroppsvikt per dag.

Tabell för dosering


Tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa rätt dosering. Lägg tabletten på en plan yta med sidan med brytskåra uppåt och den konvexa (rundade) sidan nedåt.

Dela tablett

Halvor: tryck med tummarna på båda sidor av tabletten.

Fjärdedelar: tryck med tummen mitt på tabletten.

Interaktioner

Administrera inte andra NSAID-preparat och glukokortikoider samtidigt eller inom 24 timmar från administrering av läkemedlet. Karprofen binds i hög grad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra läkemedel med hög bindningsgrad, vilket kan leda till toxiska effekter.


Samtidig administrering av potentiellt nefrotoxiska läkemedel ska undvikas.

Överdosering

Inga tecken på toxicitet sågs när hundar behandlades med karprofen i doser upp till 6 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen i 7 dagar (3 gånger den högsta rekommenderade dosen om 4 mg/kg kroppsvikt) och 6 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen i ytterligare 7 dagar (1,5 gånger den högsta rekommenderade dosen om 4 mg/kg kroppsvikt).


Det finns inget specifikt motgift vid överdosering av karprofen men allmän understödjande behandling, som används vid klinisk överdosering av NSAID-preparat, ska sättas in.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Se avsnitt Kontraindikationer och Försiktighet.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Hållbarhet

En delad tablett ska användas inom 3 dagar.

Förvaring

Överblivna delar av tabletter ska förvaras i det öppnade blistret. Ljuskänsligt.

Inga särskilda förvaringsanvisningar för oöppnat blister.

Förpackningsinformation

Tablett 40 mg (ljusbrun med bruna prickar, rund och konvex, smaksatt, kryssformad brytskåra på ena sidan)
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av