Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Osphos

Dechra Veterinary Products

Injektionsvätska, lösning 51 mg/ml
(klar färglös lösning, praktiskt taget fri från synliga partiklar)

Bisfosfonater, klodronsyra

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QM05BA02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-03-18.

Innehåll

1 ml innehåller

Aktiv substans: klodronsyra 51 mg (motsvarar dinatriumklodronat tetrahydrat 74,98 mg)


Hjälpämnen:

Natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Klodronsyra är en geminal bisfosfonat som hämmar benresorption genom att binda till hydroxiapatitkristaller (hämmar deras bildning och upplösning) och genom direkta cellulära effekter på osteoklaster (inhibering av osteoklasternas cellfunktion). Den har en hög affinitet till kalciumfosfat i fast form och ackumuleras därför i ben, där den hämmar bildning, samling och upplösning av kalciumfosfatkristaller. Bunden till benmatris, tränger sig klodronsyra in i resorberande osteoklaster, förändrar deras morfologi och minskar antalet aktiva osteoklaster, oavsett orsaken till osteoklastaktiviteten. Klodronsyra ökar benmassan genom att hämma benresorption och hämmar benomsättningen.

Den farmakokinetiska profilen efter en enda intramuskulär administrering av 765 mg klodronsyra hos hästar med diagnosen strålbenssyndrom kännetecknas av snabb absorption av klodronsyra och en längre terminal elimineringsfas. Plasmans halveringstid är ungefär 11,8 ± 12,5 timmar (medelvärde ± standardavvikelse), Cmax är 7,5 ± 1,7 µg/mL och tiden till maximal koncentration (Tmax) är ungefär 0,6 timmar.

Indikationer

För lindring av klinisk hälta i framben i samband med resorptiva processer av det distala sesambenet (strålbenet) hos vuxna hästar.

Kontraindikationer

Administrera inte intravenöst.

Administrera inte till hästar yngre än 4 år, då uppgifter om användning till växande djur saknas.
Använd inte till hästar med nedsatt njurfunktion.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Var försiktig vid administrering av bisfosfonater till hästar med tillstånd som påverkar systemen för reglering av mineraler eller elektrolyter, t.ex. hyperkalemisk periodisk paralyseller hypokalcemi.

Tillräcklig tillgång till dricksvatten ska säkerställas när läkemedlet används. Om osäkerhet angående njurfunktionen råder ska njurvärden mätas innan administrering av läkemedlet. Vattenkonsumtionen och urinproduktionen ska följas upp efter administrering.


Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier med råttor och kaniner har visat på modertoxiska effekter, särskilt under sena stadier av dräktigheten. Laboratoriestudier med råttor och kaniner har inte givit belägg för teratogena eller fostertoxiska effekter.

Säkerheten för detta läkemedel har inte studerats på dräktiga eller digivande ston. Användning rekommenderas inte till dräktiga eller digivande ston.

Biverkningar

I en klinisk fältstudie resulterade administrering av klodronsyra i en dos om 1,19 mg/kg till 142 hästar i följande frekvens av biverkningar:

Vanliga: nervositet, läppslickande gäspningar och kolik.

Mindre vanliga: guppande huvudrörelser, övergående svullnad och/eller smärta vid injektionsstället, skrapande med hoven på marken, nässelutslag och klåda.

Fall av njursvikt har, i sällsynta fall, rapporterats under perioden efter marknadsintroduktion. Dessa händelser observerades oftare hos djur som samtidigt utsattes för icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). I dessa fall ska lämplig vätskebehandling påbörjas och njurvärden följas upp.

Biverkningsfrekvensen anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


Dosering

Endast för intramuskulär injektion. 1,53 mg klodronsyra per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 3 ml per 100 kg kroppsvikt. Dela den totala volymen jämnt för administrering vid 2 till 3 separata injektionsställen.
Den maximala dosen är 765 mg klodronsyra per häst (en 15 ml flaska per häst> 500 kg). Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Läkemedel såsom aminoglykosider, vars toxicitet kan förvärras av en minskning av serumkalcium, och läkemedel såsom tetracykliner, som kan reducera serumkalcium, bör inte ges under 72 timmar efter administrering av klodronsyra.

Samtidig adminstrering av potentiellt nefrotoxiska läkemedel, så som icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), ska ske med försiktighet och njurfunktionen ska följas upp.


Överdosering

Biverkningar kan inträffa när doseringen överskrids. Vid 2x, 3x och 5x dosen, kan flemande grimas, huvudskakning, kväljning, skrapande med hoven, rastlöshet, depression, muskelryckningar och kolik observeras. Ett dosrelaterat samband kan också förekomma för ökningar av ureakväve i blodet (BUN) och kreatinin. Vid 5x dosen av klodronsyra, utvecklade 3 av 6 hästar tillfälliga rörelsestörningar inklusive hypermetri, spasticitet eller mild ataxi. Erosioner i körtelslemhinnan i magsäcken har observerats hos 2 av 8 djur som administrerats 3x den rekommenderade behandlingsdosen. Detta observerades inte i 1x- eller 2x-grupperna.

Vid administrering av 3x den rekommenderade behandlingsdosen, observerades muskelatrofi (3 cm i diameter) vid ett av injektionsställena hos 1 av 8 hästar.

I en klinisk säkerhetsstudie som genomfördes på 48 djur observerades tecken på kolik hos 94% av de djur som administrerats 3x den rekommenderade behandlingsdosen. I de flesta fall lindrades symtomen av att hästen leddes upprepade gånger. Månatlig administrering av en 1x dosering i totalt sex månader gav inte upphov till något tecken på överdosering.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Det veterinärmedicinska läkemedlet bör endast användas efter en korrekt diagnos, som kombinerar en komplett ortopedisk, klinisk undersökning, inklusive lokal smärtstillning och lämpliga tekniker för bildanalys, för att identifiera smärtorsaken och benskadornas karaktär.

Klinisk förbättring av hältan åtföljs inte alltid av radiografiska förändringar i strålbenets utseende.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Oavsiktlig självinjektion av denna produkt kan öka risken för obstruerad förlossning hos gravida kvinnor och påverka fertiliteten hos män.

Försiktighet bör iakttas vid hantering av produkten för att undvika självinjektion.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet


Endast för engångsbruk; eventuellt kvarvarande läkemedel måste kasseras.

Förvaring

Förvara förpackningen i ytterkartongen.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 51 mg/ml klar färglös lösning, praktiskt taget fri från synliga partiklar
15 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av