Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canergy vet

Receptstatus
Virbac

Tablett 100 mg
(ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex med brytskåra på ena sidan, köttsmak)

perifert vasodilaterande medel

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QC04AD90
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canergy vet. 100 mg tabletter för hund

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller:

Aktiv substans:

Propentofyllin 100 mg

Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex smaksatt tablett med en kryssformad brytskåra på ena sidan.

Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Hund.

4.2 Indikationer, specificera djurslag

För att förbättra perifer och cerebral vaskulär cirkulation. För förbättring av matthet, slöhet och allmänt medvetande hos hundar.

4.3 Kontraindikationer

Se avsnitt 4.7

Använd inte till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen.

4.4 Särskilda varningar

Inga.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas.

Revidering av behandlingen till hundar som redan behandlas mot kronisk hjärtsvikt eller luftrörssjukdom bör övervägas.

Vid njursvikt bör dosen reduceras.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Försiktighet ska iakttas för att förhindra oavsiktligt intag.

I händelse av oavsiktligt intag av tabletter, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur), har allergiska hudreaktioner, kräkningar och hjärtstörningar rapporterats. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och/eller laktation. Användning till dräktiga eller lakterande tikar eller på avelsdjur rekommenderas därför inte.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

Normaldosen är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen uppdelat på två doser enligt följande:

fotnot


100 mg tabletter

Kroppsvikt (kg)

Morgon

Kväll

Totalt antal tabletter dagligen

Daglig total dos (mg/kg)

5 kg‑8 kg

1/4

1/4

½

6,25‑10,0

>8 kg‑10 kg

1/2

1/4

¾

7,5‑9,4

>10 kg‑15 kg

1/2

1/2

1

6,7‑10,0

>15 kg‑25 kg

3/4

3/4

1 ½

6,0‑10,0

>25 kg‑33 kg

1

1

2

6,1‑8,0

>33 kg‑49 kg

11/2

11/2

3

6,1‑9,1

>49 kg‑66 kg

11

11

4

6,1‑8,2

>66 kg‑83 kg

111/2

111/2

5

6,0‑7,6

Tabletterna kan administreras direkt i munnen, baktill på hundens tunga eller blandas i en liten boll med föda och bör administreras minst 30 minuter före utfodring. 


Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med dess skårade sida uppåt och den konvexa (rundade) sidan mot ytan.

dela tabletten

Halvor: tryck med tummarna på tablettens båda sidor.

Fjärdedelar: tryck ned tummen mitt på tabletten.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Takykardi vid upphetsning, hypotoni, rodnad av slemhinnor och kräkningar.

Utsättning av behandlingen leder till en spontan remission av dessa tecken.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: perifera vasodilatorer; purinderivat; propentofyllin
ATCvet-kod: QC04AD90

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Propentofyllin har visat sig öka blodflöde, särskilt i hjärtat och skelettmuskulatur. Det ökar också blodflödet i hjärnan och därmed dess syretillförsel, utan att öka hjärnans glukosbehov. Det har en blygsam kronotrop effekt och en tydlig positivit inotrop effekt. Dessutom har det visat sig ha en antiarytmisk effekt på hundar med myokardischemi och en bronkodilaterande effekt motsvarande den hos aminofyllin.


Propentofyllin hämmar trombocytaggregation och förbättrar erytrocyternas flödesegenskaper.

Det har en direkt effekt på hjärtat och minskar perifert vaskulärt motstånd vilket således minskar kardiell belastning.


Propentofyllin kan öka viljan att motionera och motionstolerans, framför allt hos äldre hundar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas propentofyllin snabbt och fullständigt och distribueras snabbt till vävnaderna. Maximala plasmanivåer nås 15 minuter efter oral dosering till hundar.

Halveringstiden är cirka 30 minuter och biotillgängligheten för modersubstansen är cirka 30 %. Det finns ett flera effektiva metaboliter och metabolismen sker i huvudsak i levern. 80‑90 % av propentofyllin utsöndras i form av metaboliter via njurarna. Resten elimineras via faeces. Det sker ingen bioackumulering.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Krospovidon

Talk

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Kalciumbehenat

Jäst, avaktiverad

Artificiell köttsmak

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet för delade tabletter i öppnad innerförpackning: 4 dagar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Alla oanvända tablettdelar ska läggas tillbaka i det öppnade blistret och läggas tillbaka i kartongen för användning vid nästa administrering.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Aluminium - PA/ALU/PVC‑blister

Kartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blister med 10 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater.

Nederländerna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

51124

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2015-12-21

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-12-21
Hitta direkt i texten
Av